Güncel Eğitim Sitesi

Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

Adı Soyadı...........

Sınıfı....No.......

 

MERAM ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL    

                BİLGİLER DERSİ İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ YAZILI SORULARIDIR 

 

Aşagıdaki cümlelerin doğru olanının başına "D",yanlış olanın başına "Y"harfi yazınız?

 

(   )1-Tımarlı Sipahilerin ve ikta sahiplerinin görevi,yalnızca tarım alanındaki üretimi devam ettirmektir.

(   )2-Coğrafi Keşifler,mevcut ticaret yollarının önemini azaltmıştır.

(   )3-Sanayi Devrimi insan ve hayvan gücüne dayalı üretime geçiştir.

(   )4-Vakıflar,toplumda sosyal dayanışmayı sağlayan kuruluşlardır.

(   )5-Bireylerin meslek seçiminde yakınlarının istekleri kendi ilgi ve yeteneklerinden daha önemlidir.

 

 

S.6.Aşağıdaki arazi çeşitlerinden hangisine "miri arazi" denir?

 

 

A-Vakıf arazilerine     B-Kişilere ait arazilere

 

B-Devlet arazilerine    C-Azınlıklara ait arazilere

 

7.Yeniçeri ocağı,aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi tarafından kurulmuştur?

 

 

A-Yıldırım Beyazıt                      B-II.Murat

 

C-I.Murat                                     D-II.Mehmet

 

      

 

8.Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa'ya tanınan kapitülasyonların verilmesindeki asıl amaç nedir?

 

A-Fransız kralı Fransuva'ya yardım etmek.

B-Osmanlı ticaretini geliştirmek

C-Hristiyan birliğini bölmek

D-Avrupa'yı kolay yoldan fethetmek

 

 

9.Osmanlı Devleti'nde padişahın adına devleti yöneten ve hükümdarlık mührü taşıyan,

aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A-Şeyhülislam                    B-Veziriazam

 

C-Nişancı                            D-Sancak Beyi

 

 

10.Toprağını üç yıl üst üste ekmeyenlerden, toprağın kullanım  hakkının  alınıp başkasına verilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A-Askerlerin maaşlarını ödeyebilmek

B-Mülkiyetin devlete ait olduğunu göstermek

C-Ülkeyi bayındır hale getirmek

D-Tarımsal üretimin sürekliliğini sağlamak

 

 

11.Osmanlı devletinde ilk altın para hangi padişah zamanında bastırılmıştır?

 

A)Yavuz Sultan selim        B)Orhan Bey 

 

C)Fatih Sultan Mehmet      D)Kanuni Sultan

                                                Süleyman

 

S-12-Osmanlı Devleti önceleri küçük bir beylik iken kısa sürede güçlü bir devlet haline gelmiştir

    

 Buna durumun sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  

A Fethettiği topraklardaki halka hoşgörülü davranması

 

B)     Kurulduğu coğrafi konumun gelişmeye uygun olması

 

C)     Yetenekli padişahların işbaşına gelmesi

 

D)     Hristiyan halkın kendi dinine sahip çıkması

 

 

 

13.Yer şekillerinin eğimli olduğu yerlerde toprak kayması(heyalan) daha çok görülür.

  Buna göre yurdumuzda toprak kayması en az hangi bölgemizde görülür?

 

A-Karadeniz Bölgesi

B-Doğu Anadolu Bölgesi

C-Akdeniz Bölgesi

D-İç Anadolu Bölgesi

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi daha çok Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir?

 

 

A) Trabzon'un fethi 

B) Amasra'nın fethi

C) Karamanoğulları Beyliğine son verilmesi

D) İstanbul'un fethi

 

 

15.Aşağıdaki gelişmelerin hangisinin sonucunda derebeylikler yıkılmıştır?

 

 

A-Barutun ateşli silahlarda kullanılması

B-Pusulanın kullanımı sonucu

C.Kağıdın bulunması

D-Matbaanın bulunması

 

 

16 -Aşağıdaki hangi olay ile Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'de güvenliği sağlamıştır?

 

A) Kıbrıs'ın fethi                                          

B) Sakız  adasının ele geçirilmesi

C) Trablusgarp'ın alınması                            

D) İnebahtı Deniz Savaşı

 

 

17.İlk Türk beyliklerinin Anadolu tarihine katkıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A.Türk-İslam kültürünü Anadolu'ya tanıttılar.

B.Haçlılarla Anadolu'da mücadele ettiler.

C.Anadolu'nun Türkleşmesinde rol oynadılar.

D.Bizans'ın siyasi varlığına son verdiler

 

 


18.Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki Balkan fetihleri sonrasında bu topraklarda yaşayan     gayrimüslim halk Osmanlı idaresini çok çabuk kabullenmiştir.

 

        Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

   

  

A) Adil ve hoşgörüye dayanan bir yönetim uygulamasıyla

    B) Fethedilen yerlere çok sayıda Türkmen yerleştirmesiyle

    C) Osmanlı Devletinin Müslüman olmasıyla

    D) Balkanlarda siyasi birliğin olmamasıyla

 

19.Türkiye'de buğday hasadı farklı zamanlarda olur.En erken Akdeniz Bölgesi'nde başlar.

  Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 

 

A-Topraklarının verimliliğiyle

B-Sıcaklık farklılıklarıyla

C-Sulamanın her yerde farklı olmasıyla

D-Tarım alanlarının genişliğiyle

 

 

 

20.Doğu Anadolu'da hayvancılık önemli bir yer tutar.

   Özellikle Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

 

A-Hayvan ıslahındaki gelişmelerle.

B-Suni yem teminindeki kolaylıkla

C-Devlet desteği ve özendirmelerle.

D-Yaz yağışıyla oluşan gür otlaklarla

 

 

 

 

 

                 ERSEN TANÇ

      Sosyal Bilgiler Öğretmeni

      NOT:Her Soru 10(on) Puandır.

                  

                   BAŞARILAR

 

           


tag Sosyal Bilgiler Dersi Sosyal Bilgiler 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları Sosyal Bilgiler Dersi 2.dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

2012-03-08 tarihinde ERSEN TANÇ tarafından SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 3192 kez ve en son 2021-10-17 18:30:13 tarihinde görüntülenmiş.