Güncel Eğitim Sitesi

Milli Uyanış Testi - 1

Milli Uyanış Testi - 1

Aşağıdakilerden hangisi bu 1-Aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda Mustafa Kemal, görüş ayrılığı nedeniyle İttihat ve Terakki Cemiyetinden ayrılmıştır?
A)Trablusgarp Savaşı           B)İkinci Meşrutiyet            C)Çanakkale Savaşı           D)31 Mart Olayı

2-Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından değildir?
A)
Sömürgeciliğin yerini mandacılığın alması
B)Cemiyet-i Akvam'ın kurulması
C)İtilaf ve İttifak bloklarının oluşması
D)Yugoslavya ve Polonya'nın kurulması

3-Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisine başkanlık yapmamıştır?

A)Sivas Kongresi'ne
B)Temsil Kurulu'na
C)TBMM'ye
D)Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne

4-Osmanlı Devleti'nden ayrılarak Balkanlarda bağımsız olan son devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Sırbistan        B)Arnavutluk              C)Bulgaristan    D)Yunanistan

 

5-Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Hareketi'nin İstanbul Hükümeti'nce de tanındığını gösterir?

A)Ali Fuat Paşa'nın batı Cephesi Komutanlığı'na atanması
B)Bahriye Nazırı Salih Paşa'nın Amasya'ya gönderilmesi
C)Mustafa Kemal'in Temsilciler Kurulu Başkanı seçilmesi
D)Millî direniş cemiyetlerinin birleştirilmesi

6-Kuvayı milliye için aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A)Mondros Ateşkesi'yle başlayan işgallere tepki göstermiştir.
B)Azınlık çeteleriyle mücadele etmiştir.
C)Ulusal bilincin gelişmesine katkı sağlamıştır.
D)Ulusal egemenlik anlayışını benimsemiştir.

7-Mustafa Kemal, Meclis-i Mebusana gönderdiği Milli Mücadele yanlısı arkadaşlarından bazı isteklerde bulunmuştur.

isteklerdendeğildir?
A)
Mustafa Kemal'in Meclis başkanı seçilmesi
B)Misak-ı Milli'nin kabulü
C)Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması
D)Damat Ferit Paşa Hükümeti'nin düşürülmesi

8-
Aşağıdakilerden hangisi, azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden biri değildir?
A)
Taşnak ve Hınçak
B)İngiliz Muhipleri
C)Pontus Rum
D)Etnik-i Eterya


9)
Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde, Balıkesir Kongresi ve Alaşehir Kongresi gibi bölgesel nitelikli kongrelerin toplanmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İzmir ve çevresinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
B) Erzurum Kongresi'nin toplanması
C) Amasya Genelgesi'nin yayınlanması
D) Misak-ı Milli kararlarının uygulanması

 

10-Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzasından sona, Osmanlı Hükümeti galip devletlerin etkisi altına girmiş, millete karşı sorumluluklarını yerine getiremez olmuştur.


Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?

A) Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılması
B)Gizli Antlaşmaların yapılması
C)Anadolu halkının Mustafa Kemal'in çevresinde toplanması
D)Bölgesel direnişlerin başlaması

11-
Aşağıdakilerden hangisi, Sivas Kongresi ile ilgili değildir?
A)
Manda ve himaye kesinlikle reddedildi.
B)Temsil Kurulu, tüm yurdu temsil etme yetkisini aldı.
C)Ali Fuat Paşa, Batı Cephesi Komutanlığı'na atandı.
D)Osmanlı Hükümeti, Temsil Kurulu'nu ilk kez tanıdı.

12-
Aşağıdakilerden hangisi, Çanakkale Cephesinin sonuçlarından biri değildir?
A)
Savaşın süresinin uzaması
B)Rusya'da Bolşevik İhtilali'nin hızlanması
C)Bulgaristan'ın ittifak devletlerine katılması
D)Osmanlı Devleti'nin savaş dışı kalmaması


13-1- İzmir 'in İşgali

     2. Paris Barış Konferansı

     3.M.Kemal 'in İstanbul 'a gelmesi

     4. Alaşehir Kongresi


Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
A)
1-2-4-3        B)3-4-2-1             
C)2-1-3-4         D)3-2-1-4

 

14-Mustafa Kemal, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ardından 9. Ordu Müfettişliği'nden ve tüm askeri görevlerinden istifa etmiştir?

A-Havza Genelgesi                      B-Amasya Genelgesi           C-Erzurum Kongresi                   D-Sivas Kongresi

15-Hicaz-Yemen Cephesi'nin bir bölümünde Osmanlı birlikleri kutsal yerleri korumak için savaşın sonuna kadar mücadele etti. Bu cephede hem İngilizler, hem de Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile mücadele edildi.
Bu bilgiye bakıldığında, Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisinin geçersiz olduğunun ortaya çıktığı söylenebilir?
A)
Milliyetçilik               B) Türkçülük                C) Islahatçılık               D) Ümmetçilik

 

16.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin taarruz cephelerinden biridir?

  A)    Irak Cephesi

  B)    Çanakkale Cephesi

  C)    Kanal Cephesi

  D)    Galiçya cephesi

 

17.Almanya, I. Dünya Savaşı'nda Osmanlıdan boğazları kontrol altına alarak Rusya'ya yapılabilecek yardımların engellenmesini istemiştir. Yukarıdaki bilgi dikkate alındığında Almanya'nın, Osmanlı'nın hangi gücünden yararlanmayı amaçladığı söylenebilir?

  A)    Halifelik gücünden                          B)İnsan gücünden

  C )   Jeopolitik konumundan                    D)Askeri gücünden 

 

18.Birinci Dünya Savaşı sıratında Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerden hangisinde Ruslarla mücadele etmiştir?

  A)Çanakkale       B)Kafkasya       C)Irak                 D)Suriye

 

19.Aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden değildir?

  A)Etniki Eterya Cemiyeti  

  B)Teali İslam Cemiyeti

  C)Wilson Prensibi cemiyeti

  D)İngiliz muhipleri cem.

20.Osmanlı Devleti, Almanların da desteğiyle Kanal cephesini açmışlardır. Osmanlı Devletinin bu cepheyi açmalarındaki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A)İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek

  B)Süveyş Kanalını ele geçirmek

  C)İngilizleri Mısır'dan çıkarmak

  D)Yeni ticaret yolu açmak


tag 8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi test soruları soru bankası Milli Uyanış Testi Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi

2012-11-05 tarihinde Dosyabak.com tarafından 8.Sınıf SoruBankası T.C.İnkılapTarihi kategorisine eklenen bu içerik toplam 3093 kez ve en son 2019-11-18 17:24:55 tarihinde görüntülenmiş.