Güncel Eğitim Sitesi

Edebiyat dersi boşluk doldurma soruları

Edebiyat dersi boşluk doldurma soruları

1. ........ Tekke edebiyatının kurucusu olarak kabul edilmektedir.

2. M.Ö. 209-174 yılları arasında yaşamış olan Hun imparatoru Mete'nin hayatını, savaşlarını ve ülkesini oğulları arasında paylaştırması ......... Destanında anlatılmaktadır.

3. İslam Öncesi Sözlü edebiyatın ürünlerinden olan ...... şiir türü, Halk edebiyatında "ağıt", Divan edebiyatında "mersiye" adını alır.

4. İslami Devir Türk edebiyatının ilk eserlerinden olan, Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılan ve Türk dilinin ilk sözlüğü olan "Divan-ı Lügati't Türk" adlı eser ........... tarafından yazmıştır.

5. Ahmet Fakih'e ait olan ...... Anadolu Türkçesinin en eski eseridir. 83 beyitten oluşan bu eserde sanat kaygısından çok içeriğe önem verilmiştir.

6. 14. yüzyılın şairlerinden olan ......, Attar'ın "Mantıku't Tayr" adlı eserini Türkçeye kazandırmıştır.

7. Bütün insanlığa "Sevelim. sevilelim!" diye seslenen ......... "ilahi aşk" temasının yer aldığı şiirlerini Anadolu Türkçesiyle söylemiştir. Şairin "Öğütler Kitabı" anlamına gelen bir mesnevisi vardır.

8. Çağatay Türkçesi ile eser vermiş büyük şair ve düşünce adamı ........... başarılı gazeller, mesneviler ve tuyuğlar yazmakla birlikte tarih, inceleme, biyografi ve dil alanlarında da bilimsel eserler vermiştir. Yazarın "Mizanü'l Evzan" adlı aruz kurallarını anlatan bir eseri vardır.

9. ........ şiirlerini Sebk-i Hindi akımının etkisiyle kaleme almıştır. Bunun sonucunda ağır ve kapalı bir söyleyişe yönelmiş, alegorik ifadelerle ve orijinal bir söyleyişle 18. yy'ın Divan şiirini başarılı bir şekilde temsil etmiştir.

10. ......... Divan edebiyatı nazım şekilleriyle yazmış olduğu 41 şiirlerinde toplumdaki olumsuzlukları (rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik) ve felsefi konuları işlemiştir. "Şiir ve İnşa" makalesinde halk dilini ve halk şiirini savunduğu halde bu görüşlerini "Harabat" adlı antolojisinin önsözünde inkar etmiş, bu nedenle Namık Kemal'in eleştirilerine maruz kalmıştır.

11. "Balkon ölümün cesur körfezidir evlerde" dizesinde var olan edebi sanat "........"dir.

12. Peygamberimizi öven bir naat olan "Su Kasidesi"nin şairi ......'dir.

13. Divan edebiyatının en uzun nazım şekline ....... adı verilir.

14. Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri ...... ve ........'dur.

15. ...... Batı edebiyatında, realizmin daha katı ve koyu şeklidir.

16. 1859'da Yusuf Kamil Paşa Fenelon'dan ...................... adlı eseri çevirmiştir. Bu eser edebiyatımızda ilk roman çevirisi olarak kabul edilmektedir.

17. Duygu, zıtlıklar ve ak-kara çatışması gibi kavramların önemsendiği romantizm akımında "Sanat ..................... için" anlayışı benimsenmiştir.

18. ................ düz yazıdaki (nesir) ses benzerliğidir.

19. Tanzimatçılar eski edebiyata karşı oldukları halde şiirde ............... şekilleri kullanmaktan vazgeçmemişlerdir. ..

20. ".........", sadece "Ok" şiirini heceyle yazmış, İstanbul hayranı bir sanatçıdır.

21. " Hüseyin Rahmi, Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Rasim" gibi sanatçılarımızın ortak özelliği, sanatlarını ....................... olarak sürdürmeleridir.

22. Karagöz, meddah ve ortaoyunu, göze ve kulağa seslenen, güldürü ağırlıklı, şive taklidinden yararlanan sözlü ......... örnekleridir.

23. Türklerin kullandıkları alfabeler hangileridir: ................

24. "Koçyiğit Köroğlu ve Köşebaşı" adlı eserler Ahmet Kutsi Tecer'in "....." türünde verdiği eserlerdir.

25. Divan edebiyatında divan şairlerini anlatan biyografik eserlere ...... adı verilir.

26. Divan edebiyatında da Halk edebiyatında da .............lerin adları yoktur. Bu türün ürünlerine genel isimler verilmiştir.

27. .................... dönemi romanında cariyelik kurumu ve alafrangalık özentisi işlenmiş, romanın içine öğretici bilgiler de serpiştirilmiştir.

28. Türk edebiyatında batılı anlamda ilk romanı kaleme alan sanatçımızın ........'dır.

29. .........................., nazmı nesre yaklaştıran, hem aruz hem heceyle yazan, aruzu Türkçeye ustalıkla uygulayan, şiirlerinde toplumsal konulara değinen ve didaktik şiirler de yazan Servet-i Fünun sanatçısıdır.

30. Ahmet Haşim ..................... ölçüsüyle hiç şiir yazmamıştır. Hatta bu ölçüyü küçümsemiştir.

31. .......................... dönemi sanatçıları toplumcu, sade dili savunan, milli değerlere önem veren, hece ölçüsünü savunan ve uygulayan, tarihi konulara ilgi duyan kimselerdi.

32. "Vurun Kahpeye, Yaban, Ateşten Gömlek, Küçük Ağa" adlı eserler Kurtuluş Savaşı döneminin havasını yansıtan ...... türünde eserlerimizdir.

33. Bir eserin değerli ve değersiz yanlarını ortaya koyan yazı türüne ....... denir. Cumhuriyet döneminde Nurullah Ataç, Fethi Naci bu türün başarılı sanatçıları olarak gösterilebilir.

34. ........ edebi topluluğunun sanatçıları edebiyatımıza fazla bir yenilik getirememişlerdir. "Sanat kişisel ve saygıya değerdir." ilkesi ile hareket etmişlerdir. Bu topluluğun iki yıl kadar bir serüveni olmuştur.

35. Tevfik Fikret ".............." adlı şiirinde İstanbul'u pislik içinde bir şehir olarak anlatmıştır. Ayrıca Yahya Kemal bu şiire cevap olarak bir şiir kaleme almıştır.

36. "................", "Okun Ucundan, Erenlerin Bağından" adlı mensur şiirler yazmıştır.

37. ......de mitolojik ve tarihi konular işlenir; korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez.

38. İslam öncesinde koşuklar, sagular, destanlar ....... halinde, yarım kafiye kullanılarak söylenirdi.

39. .................. destan, bilinen bir kişi tarafından oluşturulan destandır.

40. İslamiyet'ten önce 732'de adına abide dikilen Türk büyükleri "...................."tur.

41. Yapıtlarının tümüne "İnsanlık Komedisi" adını veren ...... "Vadide Zambak" adlı romanında aşkı realist bir bakış açısıyla ele almıştır.

42. "Devlet Ana, Yorgun Savaşçı" adlı romanları ......... yazmıştır.

43. Namık Kemal'in Ziya Paşa'nın "Harabat"ına karşı yazdığı eserler: .........

44. "Macera-yı Aşk, Eşber, Fitnen" gibi eserler Abdülhak Hamit'in ...... türündeki başarılı örnekleridir.

45. Dize sonlarındaki ses benzerliğine ...... adı verilir.

46. Servet-i Fünun dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapmış olan ......... yayımladığı ilk şiirlerinde açık bir dil kullanmakla kalmamış, aruzun kalıplaşmış şeklini bozarak şiiri nesre yaklaştırmıştır. Serbest müstezatı şiire en iyi uygulayanlardan biri olmuştur. Türk gençliği için "Promete" adlı şiirini örnek göstermiştir.

47. ........ "Merdiven" şiirinde musiki ile resmi birleştirmiştir. Şiirlerinde akşamı ve güneşin batışını konu olarak ele alması sembolist akıma uygun bir anlatım tarzıdır.

48. ............. Türk aruzuna son şeklini vermiştir. Türk milletinin muhteşem geçmişine hayran olan bu şairimiz konularının önemli bir kısmını Osmanlı tarihinden seçmiştir. Tam bir "İstanbul Şairidir." "Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla" yazarın bazı şiir kitaplarıdır.

49. Memduh Şevket Esendal, "Otlakçı, Mendil Altında, İhtiyar Çilingir" adlı eserlerini ..... türünde kaleme almıştır.

50. Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Yahya Kemal gibi şairler ............. ölçüsünü edebiyatımıza en iyi uygulayanlardır.

51. Şiirleri, romanları ve dramları ile Viktor Hugo ........ akımının en önemli temsilcisi sayılır.

52. "......." Bektaşi tarikatının kurucusu sayılan Hacı Bektaş-ı Veli'nin ünlü eseridir.

53. "Alp Er Tunga ve Şu" destanları ...... Türklerine aittir.

54. Türk edebiyatının yazılı döneminin ilk eseri olarak kabul edilen Orhun Yazıtları'nın dilini çözerek tercüme eden Danimarkalı dilbilimci ......'dir.

55. "Mutluluk Veren Bilgi" anlamına gelen ...........'de iyilik, doğruluk, bilgi, akıl, devlet ve adalet üzerinde durulmakta; birey ve devlet için mutlu olmanın şartları açıklanmaktadır.

 

56. 13. yüzyılın büyük şairi olan ........'nın asıl adı Celaleddin Muhammet'tir. Tasavvuf düşüncesinin ve edebiyatının en büyüklerindendir. Bütün dünyada tanınmaktadır. "Hoşgörü" kavramıyla adeta özdeşleşmiştir.

57. "İskendername" adlı mesnevisi ve "Cemşid ü Hurşid" adlı çevirisiyle tanınan ....... 14. yy şairimizdir.

58. Dede Korkut hikayelerinde ................. Türklerinin iç çekişmeleriyle savaşları anlatılmaktadır.

59. "Bugün meleğim niye ağlamış böyle!" cümlesinde ........ edebi sanatı vardır.

60. Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yayımlanan yazılara ...... adı verilir.

61. "Aiskhylos, Sophokles, Euripidies, Aristophones" eski Yunan'da ................. türünün başarılı sanatçılarıdır.

62. Cengiz Dağcı .................. edebiyatının önde gelen romancılarındandır.

63. ...... tiyatro türünde üç birlik kuralına uyulmaz.

64. Divan edebiyatında beyitlerle yazılan nazım şekillerinden biri olan "........"da daha çok felsefi ve toplumsal düşünceler dile getirilir.

tag Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak Edebiyat dersi Celaleddin Muhammet

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3725 kez ve en son 2019-11-18 15:46:48 tarihinde görüntülenmiş.