Güncel Eğitim Sitesi

Düzyazı Türleri - Boşluk doldurma soruları

Düzyazı Türleri - Boşluk doldurma soruları

1. Bir sanat ya da düşünce yapıtının özünü ve yapısını anlatan, onun değerli ve değersiz yanlarını gerektiğinde belgelerle, örneklerle belirten yazı türüne ...... adı verilir.

2. Edebiyatımızda ilk olarak Tanzimat döneminde görülen bu tür, insanı ve toplum yaşamını geniş bir zaman açısından ele alan olaya dayalı türe  ...... roman denir.

3. Kişinin kendi yaşamını doğrudan kendisinin anlattığı yazı türüne ....... adı verilir.

4. Yazar .......'te denemeden farklı olarak görüş ve düşüncelerini okuyucuyla konuşuyormuş havası içerisinde dile getirir.

5. Gazete veya dergilerin belirli sütunlarında genel bir başlık altında yazılan kısa ve günübirlik yazılara ...... adı verilir.

6. Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi aşılamak için yapılan konuşmalara ...... adı verilir. Çiçero bu türün ustalarındandır.

7. Batıda ...... türünün ilk örneklerini Boccacio vermiştir. Edebiyatımızda ise Sait Faik, Memduh Şevket Esendal ve Ömer Seyfettin bu türün başarılı sanatçılarındandır.

8. Ahmet Haşim'in "Frankfurt Seyahatnamesi", Ahmet Mithat'ın "Avrupa'da Bir Cevalan", Cenap Şahabettin'in "Hac Yolunda"sı ........'nın en güzel örnekleri olarak gösterilebilir.

9. Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu çeşitli olay ve olguları, gözlemlerine ve izlenimlerine dayanarak anlattığı türe .... adı verilir. Bu türde yazar olayları öznel bir bakış açısı ile ele alır.

10. Konusunu günlük yaşamdan alan, kahramanları genellikle alt tabakadan olan, genellikle manzum olarak yazılan tiyatro türüne ....... adı verilir. Aristophanes bu türün başarı!ı sanatçılarındandır.

11. Yalnız işaretlerle oynanan tiyatro türüne ....... adı verilir.

12. Oyuncuların sahnedeki hareketlerine ....... adı verilir.

13. Ahmet Kutsi Tecer'in "Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı" adlı eserlerine ....... adı verilir.

14. En önemli kişileri "Pişekar ve Kavuklu" olan seyirlik halk oyununa ........ adı verilir.

15. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâye, söylencelere ....... adı verilir.

16. Edebiyatımızda Ahmet Rasim denilince akla .fıkra. türü gelir.

17. Divan edebiyatında karşılığı "ruzname" olan türe ..... adı verilir.

18. ................. bir sanat veya düşünce yapıtı üzerine yazılan yazıdır.

19. Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Montaigne gibi yazarların başarılı olduğu yazı türü ......'dir.

20. Fuzuli'nin "Şikayetname" adlı eseri ........ türünde yazılmıştır.

21. Edebiyatımızda Ruşen Eşref Ünaydın denilince akla ........ türü gelir.

22. Divan edebiyatında "tezkire" bu türün karşılığı .........'dir.

23. İinsan ve toplum yaşamını sahnede canlandırma yoluyla yansıtan türe ...... denir. Bu tür genellikle oynanmak için yazılır. Bu türün okunmak için yazılmış örnekleri de vardır.

24. ...... türünün ilk örnekleri Fransız edebiyatından yapılan çevirilerdir. Bu türün ilk örneğini Yusuf Kamil Paşa vermiştir.

25. Şinasi'nin "Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi" ...... türünün başlangıcı sayılmaktadır.

26. Bir kişinin görüş ve düşüncelerini günü gününe yazdığı türe ...... adı verilir. Oktay Akbal, Salah Birsel bu türün güzel örneklerini vermişlerdir.

27. Eğiticiliğin esas olduğu, milli ve dini motiflere hemen hemen hiç yer verilmeyen ...... türünün güzel örneklerini Eflatun Cem Güney ve Alman Grimm Kardeşler vermişlerdir.

28. ......'de konular ya tarihten ya da mitolojiden seçilir. Öldürme, yaralama gibi korkunç ve çirkin olaylar sahnede gösterilmez. Racine, Corneille, Sophokles bu türün başarılı sanatçılarındandır.

29 Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi konularda bilgi vermeye ve açıklamalı anlatıma dayalı konuşmaya ....... adı verilir.

30. ................ piyeste kahramanın kendi kendine konuşup düşünmesine denir.

31. Karagöz oyununun bölümleri nelerdir: ...........

.............

32. Tiyatroda mesajını seyirciye vermek amacıyla yapılan uzun konuşmaya ...... adı verilir.

33. Dramda üç birlik kuralına .........

34. Muallim Naci'nin "Ömer'in Çocukluğu" adlı eseri .......... türünde kaleme alınmış güzel bir eserdir.

35. Bir konunun çok çeşitli yönlerden bir topluluk önünde sohbet havasında tartışılmasına ...... adı verilir.

36. Bir konu üzerinde farklı insanlar tarafından bir veya birkaç gün boyunca yapılan seri konuşmalara ......... adı verilir.

37. Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren ..... türü bir sav (tez) ve kanıtlama yazısıdır. Bu türde belli kanıtlar, belgeler ve inandırıcı veriler kullanılır.

38. "Babürname" adlı eser ...... türünün ilk örneği kabul edilmektedir.


tag Düzyazı Türleri Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3121 kez ve en son 2019-01-21 21:35:07 tarihinde görüntülenmiş.