Güncel Eğitim Sitesi

8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ  I. DÖNEM 8.SINIF II. YAZILI YOKLAMA SORULARI

SORULAR

1) Mondros ateşkes anlaşmasının ardından Türk yurdunun işgali karşısında İstanbul hükümetinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi Türk halkını harekete geçirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin gösterdiği tepkilerden sayılmaz?

A)    Milli cemiyetlerin kurulması

B)    Kuva-yi Milliye'nin oluşturulması

C)    Amasya görüşmelerinin yapılması

D)    Doğuda ve batıda bazı kongrelerin yapılması

 

2) Erzurum kongresinde alınan;

- Vatanın bağımsızlığını kurtarma yolunda İstanbul hükümeti başarılı olamazsa, bu amaçla geçici bir hükümet kurulacaktır.

 

- Kurulacak bu yeni Hükümetin üyeleri ulusal kongre tarafından seçilecektir. Eğer kongre toplanmamışsa bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır. Kararları aşağıdakilerden hangisine yönelik sayılır?

A) Cumhuriyetçilik    B) Laiklik

C) Devletçilik             D) Milliyetçilik

 

3) - I. Dünya savaşı öncesi özellikle çok uluslu imparatorlukları etkileyen gelişme hangisidir?

A) Sömürgecilik         B) Fransız ihtilali                   C) Kapitülasyonlar     D) Coğrafi keşifler

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Milli varlığa düşman bir cemiyettir?

A) Sulh Ve Selameti Osmaniye Cemiyeti

B) Milli Kongre Cemiyeti

C) Doğu İlleri Müdafa-İ Hukuk Cemiyeti

D) Kilikyalılar Cemiyeti

 

5) Son Osmanlı Mebusan meclisinde kabul edilen Misak-ı Milli belgesinde; siyasi, adli ve mali gelişmemizi engelleyici sınırlamaların kabul edilmeyeceği hükmü yer almıştır. Bu hükümle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

A) Halifeliğin kaldırılması

B) Saltanatın kaldırılması

C) Aşar vergisinin kaldırılması

D) Kapitülasyonların kaldırılması

 

6) Mondros Ateşkes Anlaşmasının ardından Türk vatanı işgal edilmeye başlanmıştır. Aşağıda işgal eden devlet ile işgal edilen yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 ____Devlet                  İşgal edilen yer__   

A) Fransa                    Adana

B) Yunanistan            İzmir

C) İngiltere                 Musul

D) ABD                     Batum

 

7)  Fransız ihtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımı kısa zamanda imparatorluklar içersinde yaşayan azınlıkların isyan etmelerine neden olmuştur. Milliyetçilik akımı ile Osmanlı Devletinden ilk ayrılan azınlık hangisidir?

A) Sırplar        B) Yunanlılar              C) Bulgarlar    D) Ermeniler

 

8) "Manda ve himaye kabul edilemez" bu madde ile aşağıdaki hangi ilke benimsenmiştir?

A) Bağımsızlık           B) Ulusal Egemenlik                  C) Bölgesel Direniş    D) Devletçilik

 

9) Temsil Heyeti aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile ulusal hale gelmiştir?

A) Amasya Genelgesi            B) Erzurum Kongresi       C) Sivas Kongresi      D) Havza Genelgesi

 

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve Bingazi'yi  İtalya'ya bırakma nedenleri arasında gösterilebilir?

A) Balkan Devletlerinin Osmanlı Devletine saldırması

B) Fas ve Tunus'un Fransızlarca işgali

C) İngiltere ve Fransa'nın baskıları

D) Trablusgarp ve Bingazi'de çıkan isyanlar

 

11) Osmanlı Devleti'nin I. Dünya savaşına katılması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

A) ABD'nin savaşa girmesinde

B) Savaşın geniş alanlara yayılmasında

C) Milletler Cemiyetinin kurulmasında

D) Arnavutluğun Bağımsızlığını kazanmasında

 

12) 19. yüzyılda Fransız ihtilalinin etkisiyle çıkan azınlık isyanlarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Milliyetçilik düşüncesinin etkili olması

B) Avrupalı Devletlerin kışkırtmaları

C) Osmanlı Yöneticilerinin azınlıklara kötü davranması

D)Tımar sisteminin bozulması ve Celali isyanlarının çıkması

 

13) Fransız İhtilali'nin etkisiyle Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden azınlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yunanlılar  B) Sırplar             C) Bulgarlar    D) Karadağ

 

14) Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı'nda aşağıdaki cephelerden hangisini İngiltere'yi ham madde kaynaklarından koparmak için açmıştır?

A) Kanal Cephesi       B) Filistin Cephesi              C) Galiçya Cephesi    D) Çanakkale Cephesi

 

15) I. Dünya Savaşında yapılan gizli antlaşmalar ile İtalya'ya verilen Batı Anadolu toprakları "İngiltere'nin sömürge yolları üzerinde güçlü bir devlet istememesi" üzerine Paris Barış konferansı'nda hangi devlete bırakılmıştır?

A) Bulgaristan            B) Fransa               C) Yunanistan                        D) İngiltere

 

16) I. Dünya savaşı sırasında M. Kemal Paşa'nın aşağıdaki cephelerden hangisinde kazandığı başarılar onun Milli mücadelede lider olmasına en fazla katkıda bulunmuştur?

A) Irak Cephesi          B) Kanal Cephesi                  C) Kafkasya Cephesi D) Çanakkale Cephesi

 

17) Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes anlaşmasında yer almamıştır?

A) Osmanlı ordusu terhis edilecek

B) Toros Tünelleri İtilaf Devletleri'ne bırakılacak

C) Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak

D) Boğazlar İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacak

 

18) Erzurum Kongresinin sonunda ortaya çıkan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Hükümetine yardımcı olmak

B) Azınlıkların çıkarlarına son vermek

C) Ulusal Egemenliği koşulsuz olarak gerçekleştirmek

D) Mebuslar meclisinin toplanmasını sağlamak

 

19) Erzurum ve Sivas kongresiyle seçilen Temsil Kurulu'nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir?

A) TBMM'nin açılmasıyla

B) Batı Cephesinin oluşturulmasıyla

C) İstanbul'un işgal edilmesiyle

D) Kuva-yi Milliye'nin oluşturulmasıyla

 

20) İstanbul Hükümeti'nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıması ve İstanbul'da Merclis-i Mebusan'ın toplanması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?

A) Amasya Genelgesi                     B) Erzurum Kongresi

C) Sivas Kongresi                          D) Amasya Görüşmeleri


tag 8.Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları inkılap soru bankası

2012-11-26 tarihinde Dosyabak.com tarafından 8.Sınıf SoruBankası T.C.İnkılapTarihi kategorisine eklenen bu içerik toplam 3588 kez ve en son 2018-12-15 18:47:42 tarihinde görüntülenmiş.