Güncel Eğitim Sitesi

8. Sınıf Kurtuluş Savaşı Kongreler Dönemi Test Soruları

8. Sınıf Kurtuluş Savaşı Kongreler Dönemi Test Soruları

Kurtuluş Savaşı Kongreler Dönemi Test Soruları
 
1.   Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilir?
A) Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması
B) İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi
C) TBMM’nin açılması
D) Sivas’ta milli bir kongrenin toplanması
 
2. Aşağıdakilerden hangisi Kuva-yi Milliye’nin kuruluş amaçlarından biri değildir?
A) Vatan topraklarını korumak                    B) Bağımsız yaşam duygusu
C) İşgallere karşı koymak                          D) Düzenli ordunun kurulması için zaman kazanmak
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nde alınan kararlardan biri değildir?
A) Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir
B) Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Manda ve himaye kabul edilemez.
D) Sivas’ta milli bir kongre toplanması kararlaştırıldı.
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
A) Kurtuluş savaşının amacı belirlendi.                     
B) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür
C) Hıristiyanlara, siyasi hakimiyetimizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
D) Bölgesel bir Temsil Heyeti oluşturuldu.
 
5. Aşağıdakilerin hangisi, Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul Hükümetince tanınmasını sağlamıştır?
A)Sivas Kongresinin toplanması                                                   
B)Amasya Görüşmelerinin yapılması
C)Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Misak-ı Milli’yi kabul etmesi  
D)TBMM’nin açılması   
 
6. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması’nın maddeleri arasında yer almaz?
A) Suriye Fransızlara verilecek                                      B) Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak
C) Ege Bölgesi ve Batı Trakya Yunanlılara verilecek    D) Antalya ve Konya çevresi İngilizlere verilecek
 
7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilememiştir?
A) Sanayi İnkılâbı           B) Haçlı Seferleri               C) Fransız İhtilâli              D) Coğrafi Keşifler
 
8. İzmir ve civarının Yunanlılara verilmesi nerede kararlaştırılmıştır?
a)Atina Antlaşmasında    b)Mondros Ateşkes Antlaşmasında   
c)Londra Konferansında      d)Paris Barış Konferansında
 
9. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdu düşman işgalinden kurtarmak için oluşturulan teşkilata ne ad verilir?
a) Kuvay-i İnzibatiye           b) Kuvay-i Seyyare            c) Kuvay-i Milliye             d) Hilafet Ordusu
 
10. Milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yöntemi nerede belirtilmiştir?
a)Sivas Kongresi’nde     b)Amasya Genelgesi’nde   c)Erzurum Kongresi’nde       d)Amasya Görüşmeleri’nde
 
11. İstanbul Hükümeti’nin ilk kez Anadolu’daki milli mücadeleyi ve Temsil Heyeti’nin varlığını resmen tanıdığının bir kanıtıdır?
a) Erzurum Kongresi         b) Amasya Genelgesi        c) Amasya Görüşmeleri             d) Sivas Kongresi
 
12. Aşağıdaki kongrelerden hangisi toplanış amacı ve şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ulusal bir kongredir?
A) Amasya Genelgesi           B) Sivas Kongresi           C) Erzurum Kongresi         D) Havza Genelgesi         
 
13. Misak-ı Milli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Misâk-ı Milli ile Kurtuluş Savaşı’nın amaçları belirlendi.
b) Misâk-ı Milli’nin kabulünden sonra düzenli ordu kuruldu.
c) Misâk-ı Milli’nin kabulüyle milli sınırlar çizildi.
d) Misâk-ı Milli’nin kabulünden sonra İstanbul resmen işgal edildi.
 
14. TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?
a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.
b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti egemenliği eline geçiriyordu.
c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.
d) Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu.
 
15.Mustafa Kemal’in milli mücadelenin lideri olmasının bir nedeni de Türk Milletine duyduğu sonsuz güvendir.
Amasya Genelgesinin aşağıda verilen maddelerinden hangisi,bu güvenin bir göstergesidir?
A)Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B)İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir.
C)Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
D)Her türlü etki ve denetimden uzak bir milli kurul oluşturulmalıdır.
 
16. Sevr Antlaşması’nın amacı nedir?
a) Osmanlı Devleti’nin ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak,
b) Osmanlı Devleti’nin yeni sınırlarını belirlemek,
c) Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla başlayan haksiz işgalleri Osmanlı Devleti’ne kabul ettirmek,
d) Boğazların egemenliğini Osmanlı Devleti’ne bırakmaktı.
 
17.Aşağıdaki Erzurum Kongresi kararlarının hangisinde ulusal egemenliğe vurgu yapılmıştır? 
A)Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.   
B)Manda ve himaye kabul edilemez 
C)Ulusal gücü etkin, ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. 
D)Azınlıklara ulusal bütünlüğü bozucu haklar verilemez.       
 
18. İstanbul’un itilâf devletleri tarafından resmen işgal edilmesinin sebebi nedir?
A) TBMM’nin açılması                                    B) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanması       
C) Misâk-ı Milli’nin ilanı                                  D) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
 
19.   Kuvayı Milliye'nin,
I. Suçlu gördükleri kişileri cezalandırmaları 
II. Bağımsız hareket etmeleri 
III. İşgallere karşı kurulmaları
özelliklerinden hangisi veya hangileri düzenli ordunun kurulmasını zorunlu hale getirmiştir?
A) Yalnız l B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III
 
20. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde her sancaktan (ilden) halkın güvenini kazanmış üç temsilcinin Sivas’ta toplanacak olan milli kongreye katılmalarını istemiştir.
Bu durum, Mustafa Kemal’in ilk amacının aşağıdakilerden hangisi olduğunu gösterir?
a. İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlık çıkarmak
b. Bölgesel menfaatleri önlemek
c. Milli birliği sağlamak
d. Bölgesel kurtuluş için çareler aramak

tag 8. Sınıf Kurtuluş Savaşı Kongreler Dönemi Test Soruları inkılap dersi

2021-11-18 tarihinde Dosyabak.com tarafından 8.Sınıf SoruBankası T.C.İnkılapTarihi kategorisine eklenen bu içerik toplam 1026 kez ve en son 2024-04-13 09:38:39 tarihinde görüntülenmiş.

8. Sınıf Kurtuluş Savaşı Kongreler Dönemi Test Soruları Hakkında Yorum Yazın...