Güncel Eğitim Sitesi

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

1. Televizyon izlerken spikerin Türkçeyi doğru ve güzel kulandığı-nı gören Can, bu olaydan sonra Türkçe'yi daha dikkatli kullan-maya başlamış ve Türkçe derslerinden daha iyi notlar almıştır.
      Paragrafa göre Can'ın davranışında olumlu yönde gelişme olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Kitle iletişim araçlarının insan davranışları üzerindeki etkisiyle.
B) Kitle iletişim araçlarının toplumu bilgilendirmesiyle
C) Kitle iletişim araçlarının sadece haber yayınları yapmasıyla
D) Spikerlerin Türkçe dışında başka dil bilmemeleriyle

 

2. M. Kemal Atatürk döneminde;
▪ 4 Eylül 1919'da İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmış.
▪ 6 Nisan 1920'de Anadolu Ajansı kurulmuş
▪ 6 Mayıs 1927'de İstanbul Radyosu kurulmuştur
    Yukarıdaki gelişmelere bakılarak Atatürk'ün hangi alana önem verdiği söylenebilir?
A) Ekonomi          B) İletişim        C) Ordu    D) Bağımsızlık

 

3.  Boş zamanlarının büyük bir kısmını televizyon başında geçiren öğrenciler arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlanabilir. Saatlerce internete giren ve arkadaşlarıyla aynı ortamda bulunmayan, birlikte oyun oynamayan, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmayan öğrenciler de arkadaş ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşayabilir.
      Yukarıda verilen paragrafa göre televizyon ve internete gereğinden fazla vakit ayıran öğrenciler hangi tür sorunlarla daha çok karşılaşabilir?
A) Sosyalleşme sorunu          B) Sağlık sorunu          C) Eğitim sorunu          D) Beslenme sorunu

 

4. Çok kısa zamanda binlerce kişiye haber ulaştıran haberleşme araçlarına "Kitle iletişim araçları" denir.
   Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?
A) Televizyon           B) İnternet         C) Mektup        D) Radyo

 

5. Ülkemizde yayın yapan basın yayın kuruluşlarının, bazen kişile-rin yasal haklarını ihlal ettiği, bazen de toplumun genel ahlakına, gelenek ve göreneklerine aykırı yayınlar yaptığı görülmektedir.
      Yukarıdaki durumların ortaya çıkması karşısında bu yayınları yapanları yasal yollarla uyarma görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir.
A) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)
B) Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
C) Anadolu Ajansı (AA)
D) Basın Konseyi   

 

6. Anayasamızın 20. maddesi şöyledir; "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel ha-yatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz."
      Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 20. maddesini ihlal eden bir durumdur?
A) Meşhur bir futbolcunun, bir gazetecinin sorularını cevaplaması
B) Milletvekillerinin meclisteki konuşmalarının televizyonda ya-yınlanması
C) Bir Belediye başkanının aile fotoğraflarının, bilgisi dışında internette yayınlanması
D) Bir vakfın çalışmaları ile ilgili gazetelerde haberler yayınlanması

 

7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicinin özelliklerinden değildir?
A) Konuşmacının sözünü kesmeden dinler.
B) Dikkatini karşısındaki kişiye verir.
C) Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
D) Konuşmacıyla göz teması kurmaktan kaçınır.

 

8. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalara örnek gösterilemez?
A) Yargılayıcı konuşmak          B) Alay etmek           C) Kendi fikrini söylemek       D) Konuyu saptırmak

 

9. 2005'te Pakistan'da meydana gelen büyük depremi televizyon ve radyodan öğrenen Türk halkı depremzedelere elinden gelen yardımı yapmıştır. Giyecek, gıda ve nakit para toplanarak Pakistan'a gönderilmiştir. Bu yardım-ların yerine ulaştığını ve oradaki insan-ların mutluluğunu televizyonda seyretmek, Türk halkını mutlu etmiştir.
Buna göre, kitle iletişim araçlarının yararları ile ilgili aşağı-dakilerden hangisi söylenemez?
A) Uluslar arsı dayanışmayı sağlaması
B) İnsanların dünyada olup bitenlerden haberdar olmasını sağlaması
C) İhtiyaç sahiplerinin kısa sürede tespit edilmesini ve onlara yardım ulaştırılmasını sağlaması
D) Uluslararası dostlukların kurulmasını sağlayarak savaşların azalmasına neden olması.

 

10. İnsanlarla olumlu iletişim kurmak için;
▪ İnsanlara saygı içeren ifadelerle hitap edilmelidir.
▪ İnsanlara karşı güler yüzlü olunmalıdır.
▪ Farklı da olsa insanların görüşleri ve fikirleri dinlenmelidir.
▪ İnsanların içinde bulundukları durum gözardı edilmemelidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi olumlu bir iletişime örnek olarak gösterilemez?
A) Sınıfa giren öğretmenin öğrencilere "Günaydın arkadaşlar, na-sılsınız." demesi.
B) Marketten alınan ürünün bozuk çıkması halinde, bu ürünün ye-nisi ile değiştirilmesinin talep edilmesi.
C) Bir gencin, otobüste ayakta kalan yaşlı insanlara yer vermesi.
D) Televizyon programındaki parti yetkililerinin, seçim hakkında birbirini suçlaması.

 

11. Akşam eve sinirli bir şekilde dönen babasından bugün için ken-disine ne aldığını sormak isteyen Ahmet, babasının bu halinden korkarak sormadı. Ancak annesinin gülümseyerek babasını karşılamasından sonra babasının yüzündeki gerginliğin kaybol-duğunu görünce babasına bu sorusunu yöneltti.
Buna göre, yukarıdaki aile içi iletişim için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İletişimde, söylenenler sözsüz mesajlardan daha etkilidir.
B) İnsanların yüz ifadeleri iletişimin başlamasına veya bitmesine neden olabilir.
C) Yüz ifadeleri ve mimikler insanın iç dünyasını yansıtır.
D) İnsanlar arası ilişkilerde yüz ifadesi önemlidir.


12. Aşağıdaki tabloda bazı merkezlerin yüzölçümleri ve nüfusları verilmiştir.

Merkez

Yüzölçümleri

(km2)

Nüfus

(kişi)

I

110 000

10 000

II

420 000

70 000

III

50 000

100 000

IV

75 000

50 000

Aritmetik nüfus yoğunluğu; toplam nüfusun yüzölçümüne bölün-mesiyle elde edilmektedir.
Buna göre, hangi merkezde nüfus yoğunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir?
A) I         B) II        C) III        D) IV


13. Türkiye nüfusun dağılışını çeşitli faktörler etkilemektedir.  Bunlar doğal faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler ile beşeri ve ekonomik faktörler olmak üzere iki grupta toplanabilir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörler arasında gösterilemez?
A) Sanayi tesisleri            B) Su kaynakları            C) İklim ve bitki örtüsü          D) Yer şekilleri


14. Ülkemizin herhangi yöresinden ayrılan insanların, başka bir yöredeki şehirlere ve kasabalara yerleşmesine iç göç denir.
Bu tanım dikkate alındığında, Türkiye'de yaşanan iç göçlerin sonuçları arasında
Aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Nüfusun ülke içinde dengesiz dağılması
B) Kentlerde konut sıkıntısının ortaya çıkması
C) Ülkede nüfus yoğunluğunun artması
D) Kentlerde belediye hizmetlerinin aksamasına bağlı olarak çevre kirliliğinin artması


15.Sosyal Bilgiler dersinde Ece,  öğretmenin sınıfa  anlattığı konuda hayır diyerek  dersi iyi dinlediğini göstermiş , öğretmeninden aferin almıştır.Bu konuda  hayır diyerek doğru cevap vermiş olan Ece Öğretmeninin aşağıdaki hangi cümlesinden sonra hayır  demiş olabilir ?
A) Meridyen Çizgilerinin arasındaki mesafe en fazla ekvatora  yakın yerlerdedir.

B)

C) Dünyamızın ekvatordan basık kutuplardan şişkince olan şekline ''Geoit ''diyoruz.
D) İki meridyen arasında toplam 4 dakikalık bir zaman farkı vardır


16. Göç eden nüfusun gittiği yerde kısa bir süre kalması şeklinde gerçekleşen göçlere Mevsimlik göç denir.
Buna göre, aşağıdaki illerden hangisinin yılın belirli mevsimlerinde tarım işlerinde çalışmak üzere göç aldığı söylenebilir?
A) Adana                           B) Çanakkale                 C) Kocaeli                        D)  Erzurum

 

17. Aşağıda verilen illerimizden hangisinde;
▪ Verimli tarım alanlarının geniş yer kaplaması
▪ Sanayi ve ticari faaliyetlerin gelişmiş olması
▪ İklim özelliklerinin yerleşmeye elverişli olması
Özelliklerinin görülmesi nüfus fazlalığının nedeni olmuştur?
A) Sinop                           B) İzmir               C) Muğla                          D) Iğdır


18. Marmara Bölgesi, nüfus miktarı ve yoğunluğu bakımından ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Bölge 2000 yılı nüfus sayımına göre 17 milyonu aşan nüfusa sahiptir. Buna göre Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4' ü bu bölgede yaşamaktadır.
Bu bölgemizin nüfus miktarı ve yoğunluğu bakımından ilk sırada yer almasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlilik göstermesi
B) İklim çeşitliliğinin fazla olması
C) Verimli tarım alanlarına sahip olması
D) Kapladığı alan bakımından küçük olması


19. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sırasında kullanılan sözlü iletişim unsurlarından biridir?
A) Jest ve mimikler  B) Giyim - Kuşam                C) Duruş biçimi   D) Ses tonu


20.

sosyal bilgiler

Türkiye'de iç göç hareketlerinin bir kısmını, tarım işçilerinin yer değiştirmesi şeklinde gerçekleşen mevsimlik iş gücü göçleri oluşturur. İnsan emeğinin, makineden daha çok kullanıldığı böyle yerlerde tarımsal iş gücü ihtiyacı artmaktadır.
Bu bilgilere göre, haritada numaralandırılmış taralı alan-lardan hangisinde mevsimlik iş gücü ihtiyacı daha fazladır?
A) 4  B) 3  C) 2  D) 1

 

ERSEN TANÇ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ
SÜRE: 40 dk
HER SORU 5 PUANDIR.


tag 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Yazılı Sınav Soruları 2012-2013 ERSEN TANÇ

2012-10-11 tarihinde ERSEN TANÇ tarafından 7.Sınıf SoruBankası SosyalBilgiler kategorisine eklenen bu içerik toplam 4485 kez ve en son 2019-01-21 08:35:55 tarihinde görüntülenmiş.