Güncel Eğitim Sitesi

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

 1) Aşağıdakilerin hangisi İslamiyet'ten sonraki Türk destanlarındandır ?

A) Türeyiş- Manas
B) Oğuz Kağan-Dede Korkut  
C) Ergenekon- Alp Er Tunga
D) Battalname- Danişmentname
E) Atilla- Bozkurt

 

2) XIII. Yüzyıl tasavvuf şiirinin önemli ismi Yunus
                                                                 I
Emre, şiirlerinde coşkun bir lirizmle, sevgi ve hoşgörü
                                 II                                  III
konularını işlemiştir. Hem aruz hem de hece ölçüsüyle
                                                                        IV
yazan şair, taşlamalarıyla da ünlüdür.
                                                V
Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) I                B) II       C) III        D) IV      E) V

 

3) Bektaşi şairlerinin yazdıkları tasavvufi şiirlere denir. Genellikle tasavvuftaki "Vahdet-i Vücud" kavramı anlatılır. Bunu yanında Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler de söylenir.

Yukarıda sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şathiye    B) Devriye   C) Nefes   D) Koşma   E) Nutuk

 

4) Anadolu'da yalnız din dışı konularda yapıtlar verip bu yolda gazeller ve kasideler söyleyen ilk Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hoca Mesud                     B) Ahmedi   C) Kadı Burhanettin             D) Aşık Paşa     E) Hoca Dehhani

 

5) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatı şiirinin özelliklerinden değildir?

A) Edebi ürünler yazıya geçirilmemiştir.
B) Dil yabancı etkilerden uzaktır.
C) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
E) Genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.

 

6) Aşağıdakilerden hangisi "Atabetü'l Hakayık" adlı eserin özelliklerinden biri değildir?

A) Hakikatlerin Eşiği anlamına gelir.
B) Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konular işleniştir.
C) Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
D) Didaktik bir öğüt kitabıdır.
E) Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072 yılında yazılmıştır

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki ilk ürünlerinden değildir?

A) Dede Korkut Hikayeleri
B) Battalname
C) Danişmendname
D) Atabetü'l Hakayık
E) Cemşid u Hurşid

 

8) Aşağıdakilerden hangisi yapma destanın özelliklerinden biridir?

A) Bu destanların şairi belli değildir.
B) Bir şairin destan havasında kaleme aldığı epik şiirlerden oluşur.
C) Doğup yayılma, derlenip yazıya geçirilme gibi evrelerden geçer.
D) Bu destanların ilk söyleyenleri belli değildir.
E) Bu destanlarda olağanüstü olaylara yer verilmez.

 

9) Edebiyatımızda "Hikmet" türünde şiiri olan ilk şair kimdir?

A) Yunus Emre                B) Ahmet Yesevi    C) Kaygusuz Abdal          D) Pir Sultan Abdal     E) Gülşehri

 

10) Aşağıdakilerden hangisi XIII. Yüzyıl şairlerimizdendir?

A) Şeyh Galip             B) Fuzuli          C) Nabi    D) Baki                        E) Hoca Dehhani

 

11) ....... bir gece baskınında yenilen Türklerden bir grubun, etrafı kayalıklarla çevrili bir dağın ardında bir vadiye sığınmaları, daha sonra da demir madeninden oluşmuş dağı eritip bir kurdun yol göstermesiyle buradan çıkışlarını ve tekrar eski dirlik düzenlerini sağlayışlarını anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Oğuz Kağan Destanı             B) Ergenekon Destanı    C) Yaratılış Destanı                   D) Bozkurt Destanı       E) Türeyiş Destanı

 

12) Emevilerin VIII. yüzyılda Bizanslılara karşı savaşarak Anadolu'yu fethettikleri yıllarda yaşayan ........ birçok kahramanlık gösterir. Olağanüstü güç, zeka ve şansa sahip olan kahraman, Simbat adlı bir Bizans beyinin karşısına çıkar. Simbat, harap kaleyi tamir ettirir ve yerleşir. Etraftaki Müslümanlara dehşet saçar

Parçada boş bırakılan yer aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Battal Gazi               B) Danişmend Gazi    C) Gazi Giray                D) Dede Korkut    E) Köroğlu

 

13)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında doğrudan etkili olmuştur?

I- İstanbul'un Fethi

II- İslamiyet'in kabulü

III- Batılılaşma hareketleri

IV- Matbaanın kullanılması

A)Yalnız I                 B) I ve III              C) I ve II                  D) II ve III                     E) I ve IV

 

"Güler düşmen benim ağladuğuma
Acep şol kafirin imanı yok mı"

14) Yukarıda verilen beyitin ilk dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare B) Tezat C) Kinaye   D) Teşbih E) Teşhis

 

15)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Dede Korkut 16. yy. eseridir
B)Ahmedi bir halk şairidir.
C)Dede Korkut Hikayeleri iki nüshadır.
D)Eski Türklerde şair ve din adamına şaman denir.
E) Cemşid-ü Hurşid'i Hoca Dehhani yazmıştır.

16)Yunus Emre ile Mevlana arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir
?
A) İşledikleri konu        B)Kullandıkları dil     C)Yaşadıkları dönem          D)Sonraki dönemleri etkilemeleri       E)Hoşgörü

17)Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig için söylenebilir?
A) Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.
B)Dad İspehsalar'a sunulmuştur.
C)Didaktik bir eserdir
D)Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E)Kahramanlıklardan bahseder.

18) Ahmedi ile ilgili verilenlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 14. yy. divan şairidir.
B)Fars Edebiyatının etkisindedir.
C)Eserlerinde dönemine göre sade bir dil kullanmıştır.
D)Battalgazi destanı'nın yazarıdır.
E)Divanı ve İskendername adlı eseri vardır.


tag 10.Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Soru Bankası Teşbih Destan Vahdet-i Vücud

2012-12-03 tarihinde Dosyabak.com tarafından 10.Sınıf Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3915 kez ve en son 2019-11-13 15:30:36 tarihinde görüntülenmiş.