Güncel Eğitim Sitesi

Rönesans ve Reform

Rönesans ve Reform

Rönesans ve Reform
Yeni Çağ'da Avrupa

Orta Çağ'da Avrupa'da egemen siyasal sistem feodalite idi. Ayrıca siyaset, düşünce ve din alanlarında Katolik Kilisesi'nin büyük ağırlığı vardı. Yeni Çağ Avrupa'sında görülen gelişmeler feodalitenin ve kilisenin etkisini ortadan kaldırmıştır.

Yeni Çağ'da Avrupa'nın genel özellikleri şöyle sıralanabilir;

o Feodalite rejiminin yerine mutlak krallık (monarşi) rejimi egemen olmuştur. Bu durum Avrupa'da kralların siyasal birliği sağlamasına ortam hazırlamıştır.

o Krallar papaların devlet işlerine karışmasını önlemişlerdir. Bu durum yönetimde laik anlayışın ve kralların güçlenmesini sağlamıştır.

o Ticaret faaliyetleri bölgesel olmaktan çıkarak önce ülke sınırlarına, sonra bütün Avrupa'ya, ardından farklı kıtalara yayılmıştır. Bu durum Avrupalı devletlerin ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamıştır. Coğrafi keşifler sonucunda Avrupalılar çeşitli kıtalarda sömürge imparatorlukları kurmuşlardır.

o Düşünce ve bilim hayatında skolastik düşünce yerine pozitif düşünce egemen olmuştur. Bu durum Avrupa'nın gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamıştır.

o Mezhep birliği bozulmuş, Katolik kilisesi zayıflamıştır. Bu durum Avrupa'da dinden uzaklaşmaya neden olmuş ve Haçlı seferlerinin düzenlenmesini zorlaştırmıştır.

Yeni Çağ'da Avrupa'daki bu gelişmelere yol açan temel olaylar şunlardır.
RÖNESANS
Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır.14 - 15. yüzyıldaki İtalyan Rönesansı batı ile klasik antikite arasındaki bağın tekrar kurulmasını sağlamıştır. Arap bilimi —özellikle matematik— alınmış, deneyselliğe geri dönülmüş, yaşamın önemi hakkında yoğunlaşılmış (örneğin Rönesans hümanizmi), matbaanın bulunmasıyla ve sanat, şiir ve mimari'de ortaya çıkan yeni tekniklerle bilgi yayılabilmiş, böylece radikal bir değişim başlamıştır. Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa'nın ticaret ve Coğrafi Keşifler'le yükselişinin öncüsü olmuştur. İtalyan rönesansı bu dönemin başlangıcı sanatsal ve bilimsel gelişmeyi ifade eder. İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca'dır , Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış, ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir (1860'larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir. İlki antik klasik metinlerin tekrar keşfi , öğrenimi , sanat ve bilimdeki uygulamalarının tesbitidir. İkinci olarak bu entelektüel aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde güçlendirmesidir. Bu yüzden Rönesans'tan bahsederken iki farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir: Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması ve genel anlamda bir Avrupalılık kültürünün yeniden doğuşu. Raphael Sanzio ve Michelangelo gibi birçok ressam mevcuttur
Rönesans'ın sonuçları
     1) Skolastik görüş ( Kilisenin dar görüşü ) yıkılmıştır.
      2)Yerine pozitif ( Bilimsel ) düşünce hakim olmuştur.
3)Reform hareketlerini hazırlamıştır.
4)Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır.
4)Avrupa'da sanattan zevk alan aydın ( Mesen ) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur.
5)Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.
6)Avrupa'nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.
Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
     1)Ticaret yolları yön değiştirdi
2) Keşfedilen yerlere göçler oldu
3)Kiliseye olan güven sarsıldı
4)Sömürge imparatorlukları kuruldu
5)Avrupanın ekonomik gücü arttı
6)Yeni ırklar, kültürler, hayvanlar ve bitkiler keşfedildi
7)Rönesans ve reform hareketlerinin doğmasına ortam hazırladı 8)Keşfeden ülkelerin ekonomisi arttı.

  REFORM

Reform, 15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen Katolik Kilisesi ne düşman yapılmış dinsel bir harekettir.Katolik kilisesinin aşırı zenginleşmesi ve yozlaşması, siyasetle ve dünyasal etkinliklerle daha fazla ilgilenmeye başlaması birçok din adamının tepkisini çekmiş ve reform hareketlerine yol açmıştır. Reform hareketleri önce Almanya'da sonrasında ise Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde de etkili olur. Bu reform hareketi hıristiyanlığın yeni ve büyük 3 mezhebinden Protestanlığın oluşmasını sağlamıştır.Başarılı Reform hareketi ilk defa Almanya'da Martin Luther ile başladı.Bunun nedeni de Almanya'nın birleşmesinden önce birçok bağımsız devletin olmasından dolayı özgür bir ortamın bulunmasındandır. 31 Ekim 1517'de Martin Luther Almanya'nın şehrinde bir kilisenin kapısına 95 maddeden oluşan protesto metnini astı ve Protestan Reformu hareketini resmen başlattı. Luther bu metni hazırlarken daha önce reform hareketine girişmiş olan ve gibi isimlerin görüşlerinden etkilenmişti. İncil'in farklı dillere çevirilmesi ve matbaanın bulunup halk tarafından da okunabilir hale gelmesiyle, insanlar kilisenin doktrinlerinin yanlış ve yobaz olduğunu düşünmeye başlamıştı. Martin Luther astığı protesto metninde özellikle endüljans a karşı çıkar. Görüntüde halkın haklarını savunan Luther, halkın da desteğini alarak protestanlığın temellerini atar. Martin Luther bunun yüzünden Papa tarafından afaroz edildi.Afaroznameyi halk önünde yaktığı için,Martin Luther ölüm cezasına çarptırıldı. Alman imparatoru Şarlken, Luther'i ve taraftarlarını 1529'da protesto ettiği için Almanya'da yeni oluşan bu mezhebe Protestanlık denir.
Reform'un Nedenleri
▪ Katolik Kilisesi'nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.
▪ Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil'in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.
▪ Matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi'nin sorgulanmaya başlanması.
▪ Endüljans sorununun ortaya çıkması, para karşılığında kilisenin günahları affetmesi.
▪ Rönesans hareketlerinin etkisi.
▪ Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya'da siyasal birlik olmaması ve Almanya'daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi.....
▪ Kağıt ve matbaanın kullanılması
▪ Kilisenin görevinin dışına çıkarak halkı ve dini ekonomik açıdan zorlaması
▪ mevcut mezhepleri ve onların kurallarını eleştiren bilim adamlarının varlığı

Reform'un Sonuçları
▪ Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm mezhepleri ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
▪ Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
▪ Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
▪ Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
▪ Katolik Kilisesi'nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
▪ Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa'da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ'da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri'nin düzenlenmesini engellemiştir.
▪ Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
▪ Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
▪ Reform hareketleri, Avrupa'yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken'in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
▪ Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
▪ Eğitim laikleştirildi.


tag Yeni Çağ'da Avrupa Rönesans ve Reform Rönesans'ın sonuçları REFORM Reform'un Nedenleri Coğrafi Keşiflerin Sonuçları Reform'un Sonuçları

2012-03-08 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları SosyalBilgiler Tarih kategorisine eklenen bu içerik toplam 3208 kez ve en son 2018-05-21 19:08:00 tarihinde görüntülenmiş.