Güncel Eğitim Sitesi

Kimyasal bağlar ve denklem denkleştirme 20 test sorusu

Kimyasal bağlar ve denklem denkleştirme 20 test sorusu

S.1) X metal,Y ametal,Z ametal olduğuna göre X,Y ve Z'nin 0luşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

       I- XY      ®       İyonik bağ                                  II- XZ  ® Kovalent bağ                          III- YZ   ® Kovalent bağ

        A) Yalnız I                     B) Yalnız II               C) I ve III                    D) II ve III

 

S.2) C2H5OH + XO2     ®         2CO2+ 3H2O  denkleminde X'in değeri aşağıdakilerden hangisidir?

        A)  4                                B)  3                           C)  2                           D) 3/2

 

S.3) Aşağıdakilerden hangisi kovalent bağlı bir bileşiktir?

       A) NaCl                        B) CH3                       C) KCl                         D) NaI

 

 S.4) Aşağıdakilerden hangisi bir sentez olayını gösterir?

  a)KCIO3           KCI+3/2 O2

  b)KOH+HCI           KCI+H2O

  c)CaCO3                CaO+CO2

    d)N2+3H2       2NH3

 

   S.5) 1 gr Hidrojen gazı ile 8 gram Oksijen gazı birleşerek 9 gram su molekülünü oluşturur. Buna göre 45   gram su oluşabilmesi için kaç gram Hidrojen gazı tepkimeye girmelidir?

  A- 1 gr                      B- 3 gr            C- 4 gr                       D- 5 gr

 

S.6)  Aşağıda kimyasal bağlarla ilgili verilenlerden hangisi

   yada hangileri doğrudur ?

    I  .Ametal atomları arasında kovalent bağ vardır.

   II .Atomlar yük bakımından kararlı hale geçerken kimyasal

        bağ oluştururlar

   III. İyonik yapılı bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını

         iletirler.

    A) yalnız I                                    B) I , II

    C) I , III                                        D) I , II , III

 

S.7)  CxH8   +   YO2   ®   3CO2  +ZH2O

    Denkleştirilmiş tepkimesine göre  X ,Y ,Z kat sayıları kaçtır?

           X               Y                Z  

   A)    3                1                 4

   B)    5                2                 1

   C)    2                3                 4

   D)    3                5                 4

 

S.8) Aynı veya farklı cins atomlar arasında , elektron ortaklığına dayanan bağa ne ad verilir?

A)İyonik bağ              B)Kovalent bağ            C)Epik bağ                D)Sıkı bağ

 

S.9)  Aşağıdaki lerden     hangisi     fiziksel değişmedir?

A) Kağıdın yanması   B) Mumun erimesi   C) Demirin paslanması   D) Suyun oluşması

 

S.10)  CHOH+ O         ®           CO +  HO  denklemi CHOH 'ın katsayısı  1  olarak denkleştirilirse  O 'nin katsayısı ne olur?

a) 1         b)  3/2       c) 2      d)  5/2

 

S.11)  C2HxOH + 3O2    ®     2CO2    +    3H2O      denkleminde bulunan x'in değeri nedir ?

            a) 3                 b) 4                 c) 5                  d) 6

 

S-12) Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?

        A)H2      B)NO2     C)H2O        D)NH3

 

S-13) Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?

       A)İyonik bağ                     B)Kovalent bağ                          C)Epik bağ                     D)Sıkı bağ

 

S.14) I . X + Y = Alaşım

      II . Z + T = Kovalent bağ

      III . Y + Z = İyonik bağ

Yukarıdaki bilgilere göre  hangi elementler Ametaldir ?

      A) X ve T                   B) Z ve T                 C) Y ve Z                    D) X ve Y

 

 S.15) Na +   X2Y   ®   NaOH  +   H2   

            Yukarıdaki denkleştirilmiş  tepkime denkleminde X ve Y  harfleri hangi elementlerin

simgeleri yerine kullanılmıştır?

       X              Y

     

A)   H             Na

B)   O             Na

C)   H             O

D)   OH          Na

 

S.16) Zıt yükü iki iyonun birbirini çekmesi sonucu oluşan bağa ne ad verilir?

a)İyonik bağ              b)Kovalent bağ         c)Epik bağ                 c)Sıkı bağ

 

S.17) 2X    ®   2CaO + 2CO2   Denkleminde, X maddesinin molekül formülü nedir?

            A )  Ca2CO3               B ) Ca2C2O4                   C ) CaCO3                 D )  CaO4

 

S.18) YCH3O + 5O2  ® 4CO2 + 6H2O Denkleminde Y ile belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

            A )  12            B )  8               C )  6              D )  4            

 

S.19) C2H5OH + XO2  ®  2CO2 +3H2O Denkleminde X'in değeri hangisidir?

            A )  4              B )  3               C )  2              D )  3/2

 

S.20) CaCl2 + X  ®   CaSO4 + 2NaCl   Denkleştirilmiş tepkime denkleminde X ile belirtilen bileşiğin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A )  Na           B )  S              C ) O              D )  Cl

 

   

                                                                                                  HAZIRLAYAN: MURAT HANÇER


tag Kimyasal bağlar denklem denkleştirme 20 test sorusu soru bankası

2012-02-10 tarihinde MURAT HANÇER tarafından ÇalışmaKağıtları FenveTeknoloji Kimya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 16800 kez ve en son 2018-05-27 10:53:05 tarihinde görüntülenmiş.