Güncel Eğitim Sitesi

İlköğretim Matematik dersi 2.dönem zümre toplantısı tutanağı

İlköğretim Matematik dersi 2.dönem zümre toplantısı tutanağı

II. DÖNEM MATEMATİK DERSİ        ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

TOPLANTI YERİ                           :  Öğretmenler Odası

TOPLANTI TARİHİ                       :  09.02.2012

TOPLANTI SAATİ                         :  12.15

TOPLANTIYA KATILANLAR   :  Selami TÜRKMANİ ( Matematik Öğretmeni) , İbrahim ÖNER( Okul Müdürü)

    TOPLANTI   NO                        :  2

GÜNDEM:

 

1)       Açılış ve yoklama,

2)       1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2.,10. ve 43. sayılı maddelerinin okunması,

3)       2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerinde yayımlanan Atatürk İlke ve İnkılâplarının yönergesi ve Atatürkçülük

konularının görüşülüp günlük planlara aktarılması,

4)       1.dönem yapılan Ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve

çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunu değerlendirilmesi,

5)       Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.

6)       1.dönemde yapılan yazılı sözlü sınavlarının derse uygun ve yeterli olup-olmadığının tespiti ve 2.dönemde uygulanacak

sistem hakkında karar verme,

7)       Proje ödevlerin belirlenmesi toplama zamanın tespiti.  Proje ödevlerinin değerlendirme hususları

8)        Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler ile ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi,

9)        Başarıyı artırmada alınacak önlemler,

10)     Sınıf rehber öğretmen-veli ve öğrencilerle yapılacak görüşmelerin planlanması

11)     Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

12)     Dilek, temenniler ve kapanış

 

 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ  

1)    Matematik zümre öğretmenleri toplantısı Okul Müdürü İbrahim ÖNER başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada matematik öğretmeninin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi.

2)    1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu´nun 2, 10 ve 43 sayılı maddeleri  Selami TÜRKMANİ tarafından okundu.

            Madde 2: Türk Milli eğitimin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;

   1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine anayasada bulunan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye cumhuriyetine karşı görev sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.

2. Beden, zihin, ahlak ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel

düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk

duyan; yapıcı, yırtıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek.

   3.İlgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranış ve davranış ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak süreniyle hayata hazırlamak. Ve onların kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarına sağlamak.

         Böylece bir yandan Türk vatandaşlarını ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak öte yandan mili birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini Çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

         Madde 10:  Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğrenilmesine önem verilir.

          Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Tür dilinin, eğitimin her kademesinde özellikler bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır. Bu maksatla Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu işbirliği yapılarak milli eğitim bakanlığınca gerekli tedbirler alınır

  Madde 43: Öğretmenlik, devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetime görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas

mesleğidir.  Öğretmenler bu görevlerini Türk milli eğitiminin amaçlarına ve temel olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır.

   Yukarıda belirtilen nitelikler kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun öğretmen adaylarının yüksek

öğrenim görmelerinin sağlanması esastır.Bu öğrenim lisans öncesi lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere imkan verecek biçimde düzenlenir.

 

3)     2504 ve 2488 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülükle ilgili konular görüşüldü. Okul Müdürü İbrahim ÖNER yıllık planlara alınan bu konuların zamanı olan gün ve haftalarda derslerde işlenmesi gerektiğini önemle vurguladı.

 

4)    Selami TÜRKMANİ; Yıllık planları bazı sınıflarda başarılı bir şekilde uygulamamıza rağmen bazı sınıflarda

ise başarısız öğrencilerle başarılarını artırma amaçlı konuşmalar ve onları kazanmaya yönelik çalışmalar yaptığımızdan tam olarak yıllık planlarını uygulamada sorun yaşadığını belirterek planlarda yazılan amaç ve davranışların öğrencilere kazandırıldığını söyledi.

 

5)     Bir önceki döneme ait zümre kararları matematik öğretmeni Selami TÜRKMANİ tarafından okundu. Geçen dönem

zümre toplantılarında alınan kararların düzenli olarak uygulandığı ve başarı yönünden olumlu bir sonuç alındığı açıkladı.

 

6)      Okul Müdürü İbrahim ÖNER; ölçme ve değerlendirmenin MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde

42.maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyledi. Selami TÜRKMANİ; sınavların ve değerlendirmelerin ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapıldığını belirtti. 2011/2012 eğitim öğretim yılının 2.döneminde yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, önceden bildirilen konular dâhilinde hazırlanacak ve uygulanacaktır. Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç bir hafta içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bu dönem boyunca 6-7-8. sınıflara 3 sınav yapılacaktır.

                Proje konuları ilk dönem zümrede karar verilen konular dâhilinde dağıtılmış olup puanlama öğrencilere bildirilmiştir.

                Bu dönem üç adet performans ödevi öğrencilere hazırlatılarak, puanlama önceden bildirilecektir. Öğrencilerin ders içi performansları, bütün derslerden bir yarıyılda iki adet derse katılım puanı verilerek değerlendirilecektir.

 

7)    Selami TÜRKMANİ ; 1.dönem içinde proje konularının öğrencilere dağıtıldığını, zaman zaman ödev

hakkında ne yaptıklarını sorarak kontrol altında tutulduğunu, Nisan ayı sonunda ödevleri toplayacağını ve değerlendirmeyi 1.dönem zümresinde alınan kararlara göre değerlendirmeyi yapacağını belirtti.

 

8)        Selami TÜRKMANİ ; konuların işlenişinde müfredata bağlı kalınarak, matematik dersinde kullanılan yöntem ve

teknikler ışığında;

·         Ev çalışmaları verilecek.

·         Verilen çalışmalar olanaklar nispetinde kontrol edilecek.

·         Bir sonraki konunun bir önceki konu ile ilgili yönleri verilecek.

·         Konular seviyeye uygun işlenecek, üst seviyedeki öğrenci kaybedilmeden, alt seviyedeki öğrenci seviyesine inilecek.

·         Bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacak.

·         Anlatım, soru-cevap ... vb. yöntemlerden yararlanılacak.

·         Bolca alıştırma çözülerek tekrar yapılmasının davranış olarak kazandırılması sağlanacak.

        

         Okul Müdürü İbrahim ÖNER ; planlarda çoklu öğretim metotlarını kullanmanın ders işlenişini zevkli kılacağını, derste konu ile ilgili öğrencilere oynatılacak oyunların dersi daha zevkli hale getireceğine inandığını söyledi.

 

9)    Okul Müdürü İbrahim ÖNER geçen zümrede alınan kararların aynen uygulamaya devam edilmesini

istedi.

·         Derslere mutlaka hazırlıklı ve planlı şekilde girilmesine,

·         Derslere zamanında girilip çıkılmasına, öğrenciden de bu davranışın istenmesine,

·         Öğrencinin derse daha aktif katılımını sağlamak için konuya uygun yöntem ve tekniklerin uygulanmasına,

·         Öğrenciyi gereğinde konu ile ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi kabullenip konuyu en basitten alarak öğrencinin

ilgisinin artırılmasına,

·         Öğrenciye mümkün olduğunca ismi ile hitap edilmesine ve bu yolla öğrencide öz-güven duygusunun

geliştirilmesine,

·         Matematik öğretiminin amacının ve öneminin öğrenciye anlatılmasına, güncel uygulamalardan örnekler vererek

gerekliliğine inandırılmasına,

·         Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığının inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini

çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruların sorulmasına,

·         Zayıf fakat gelişmeye elverişli öğrencilerin belirlenip bunlara yardımcı olunmasına,

·         Öğrencilerin hepsinden aynı başarının beklenemeyeceği gerçeğinden hareketle, zayıf öğrencilere anlayışla ve

sabırla ve tatlı sert bir disiplin anlayışı ile yaklaşılmasına,

·         Öğrenciye bir takım prensiplerimizin olduğunun hissettirilmesine, bu prensiplerimizde tutarlı davranarak kalıcı

bir disiplinin sağlanmasına ,

·         Derslerde ve öğrencilerle ilişkilerde argo ve günlük konuşma dilinin çirkinliklerine yer verilmemesine, güzel

Türkçe'mizin kuralları ile kullanılmasına ve kullandırılmasına,

·         Öğrencilerin derslere mutlaka defter-kitap gibi ders araç gereçleri ile gelmelerinin istenmesine, sık sık yapılacak

kontrollerle bunun bir davranış haline getirmelerinin sağlanmasına,

 

 

·         Temiz, tertipli ve düzenli defter tutmanın bir eğitim olayı olduğu gerçeğinin öğrenciye anlatılmasına, ödev

yönetmeliği gereğince tutulan defterlerin, Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyeti olarak değerlendirilmesine,

·         Öğrenci üzerinde devamlı kontrollerde bulunulmasına, günlük işlenen konuların tekrarı ve bu konuların

pekiştirilmesi için ödev alıştırmalarının verilmesine ve bunların takibinin mutlaka yapılmasına ,

·         Derse olumlu katkısı olan, başarılı öğrencilerin sözle yada notla mutlaka ödüllendirilmesine, bu davranışın teşvik

edici bir ortamın yaratılarak sunulmasına,

·         Derslerin son 5-10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi

amacıyla kısa soruların sorulup, cevapların alınmasına ayrılmasına,

·         Her fırsatta ülkenin eğitilmiş insan gücüne olan ihtiyacını dile getirilmesine, bu konuda mesleki eğitimin

önemine dikkat çekilmesine karar verildi.

 

10)         Sınıf öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olma ve gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme kararı

alındı.

 

11)         Diğer zümre öğretmenleriyle yeri geldikçe birlikte çalışmalar yapma kararı alındı. Türkçe öğretmenleri ile dilimizi

doğru kullanıp öğrencilerimize daha yararlı olunması,  diğer ders öğretmenleri ile matematik işlemlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları zorlukları çözmede fikir alış-verişi yapılması ayrıca sportif ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerin derslerimizdeki başarılarının dikkatle gözlenip, uygun tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.  

 

        12)         Okul Müdürü İbrahim ÖNER'in  2011-2012 eğitim öğretim yılının  II. döneminin sağlıklı ,mutlu  

ve başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi. 

 

 

    Selami TÜRKMANİ                                                                   İbrahim ÖNER

   Matematik Öğretmeni                                                        Okul Müdürü                                  

 

                                 


tag İlköğretim Matematik dersi 2.dönem zümre toplantısı tutanağı matematik 2.dönem zümresi zümre örnekleri

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Matematik Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 6750 kez ve en son 2018-04-24 09:07:18 tarihinde görüntülenmiş.