Güncel Eğitim Sitesi

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Aşağıdaki sorulardan doğru kabul ettiğiniz şıkkı yuvarlak içerisine alınız.

1)Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimleri arasında yer almaz?

a-Oşinografi        b-Fizik       c-Kimya       d-Biyoloji        e-Mantık

2)İnsan aklının belli bir konuya yönelerek elde ettiği yöntemli, sistemli, düzenli, tutarlı ve geçerli; kanıtlanabilir ve denetlenebilir objektif bilgiye aşağıdakilerden hangi isim verilir?

a-Bilimsel bilgi       b-Dinsel bilgi        c-Teknik bilgi        d-Sanat bilgisi         e-Gündelik bilgi

3)Aşağıdakilerden hangisi formel(ideal) bilimlerin kullanmış olduğu yöntemdir?

a-Anoloji(benzetme)       b-Tümdengelim       c-Betimleme       d-Tümevarım        e-Anlama

4)Aşağıdakilerden hangisi insan bilimleri arasında yer almaz?

a-Tıp          b-Sosyoloji         c-Psikoloji         d-Antropoloji         e-Dil bilimi(linguistik)

5)-Eleştirel düşünme sonucu ortaya çıkmıştır.       -Birikimseldir               -Subjektif(öznel)dir.   

    Yukarıda bazı özellikleri sıralanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a-Bilimsel bilgi       b-Teknik  bilgi      c-Felsefi  bilgi      d-Sanat bilgisi      e-Dinsel bilgi

6)Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden biri değildir?

a-Subjektif(öznel)dir.     b-Sistemlidir.     c-Birleştiricidir.     d-Akla dayalıdır.      e-Objektif(nesnel)dir.

7)Aşağıdakilerden hangisi bilim ve felsefenin ortak özelliklerindendir?

a-Objektif(nesnel)dirler.                b-Nedensellik ilişkisine dayanırlar. c-Birikimli olarak ilerlerler.                              

d-Yöntemsiz elde edilirler.            e-Akla dayalıdırlar.

8)Felsefe aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez?

a-Bilimin sonuçlarını teknolojiye uygulama      b-Bilimin çözemediği sorunlar     c-Bilimlerin sonuçlarını yorumlama         

d-Bilimlere yol gösterme              e-Evrene bütünsel yaklaşma

9)Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının temel kavramlarından biri değildir?

a-Süje               b-Obje              c-Gerçeklik               d-Doğruluk             e-Şüphecilik

10)"Bilgi; doğruyu, gerçeği bize bildiremez ve bizi mutlu edemez, çünkü her bilginin hem doğruluğu hem de yanlışlığı aynı şekilde sağlam kanıtlarla ortaya konulabilir." şeklinde bilgi anlayışı özetlenen felsefi öğreti aşağıdakilerden hangisidir?

a-Rasyonalizm            b-Emprizm              c-Septisizm             d-Pozitivizm              e-Entüisyonizm

11)Aşağıdakilerden hangisi rasyonalist(akılcı) filozoflar arasında değildir?

a-Farabi               b-Platon             c-Aristoteles            d-Descartes            e-Bergson

12)İnsan zihnini bilgilerle dolmadan önce "boş bir levha"ya benzeten filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a-Descartes                b-J.Locke              c-D.Hume               d-Hegel                  e-A.Comte

13)Yeniçağ'ın büyük filozoflarındandır.Modern felsefenin kurucusu kabul edilir."Düşünüyorum o halde varım" önermesiyle meşhurdur.

      Yukarıda kısaca anlatılan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hegel                      b-Farabi                 c-Gazali                   d-Bergson              e-Descartes

14)Doğru bilgilere ulaşabilmemiz için hem deneye hem de akla ihtiyaç vardır diyen felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a-Rasyonalizm         b-Kritisizm                 c-Emprizm              d-Entüisyonizm              e-Fenomenoloji

15)Ona göre felsefe dili sınıflandırma ve sadeleştirme çabasıdır.Dilin mantıksal yapısının felsefe yöntemiyle araştırılabilmesi için cümlelerimizin analitik ya da sentetik açıdan doğru olarak belirlenmesi gerekir.

      Yukarıda özetle görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a-L.Witgenstein        b-W.James                 c-J.Dewey                 d-H.Bergson                  e-E.Husserl

16)"İnsanın bilme ediminden (bilinçten) bağımsız olarak belirli bir zaman ve mekanda var olan her şeydir."

      Yukarıda aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımı yapılmıştır?

a-Süje                b-Obje                   c-Gerçeklik                 d-Doğruluk                 e-Temellendirme

17)Aşağıdakilerden hangisi septisizm(kuşkuculuk) akımı içerisinde yer almaz?

a-Gorgias           b-Protagoras               c-Bergson                 d-Pyrrhon                    e-Timon

18)Ona göre doğru bilgiye Tanrı'nın insan ruhuna akıttığı sezgi(ışık) ile ulaşılabilir.

      Yukarıda kısaca bilgi anlayışı verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

a-Farabi                b-İbn-i Sina                c-İbn-i Rüşd                  d-Gazali                 e-Mevlana

19)İleri sürülen bir sav, bilgi için dayanak, gerekçe bulmaktır.

      Yukarıdaki tanım aşağıda belirtilen kavramlardan hangisine aittir?                                                                            

a-Süje                b-Obje                   c-Gerçeklik                 d-Doğruluk                 e-Temellendirme

20)Felsefenin metafizik unsurlardan ve felsefi spekülasyonlardan arınması gerektiğini "Bilimsel Felsefenin Doğuşu" adlı eserinde ifade eden filozof kimdir?

a-Bergson          b-Timon                c-Husserl                    d-Mevlana                    e-Reichenbach

                                                                                                                                                           

Not:Her sorunun doğru cevabı 5(beş) puandır.                                                                                     Aydın AYTAÇ

                                                                                                                                                               Başarılar dilerim.


tag felsefe Felsefe dersi 1.Dönem 2.Yazılı sınav soruları yazılı soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi Aydın AYTAÇ

2012-11-30 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-3 Felsefe SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3912 kez ve en son 2018-10-20 06:21:35 tarihinde görüntülenmiş.