Güncel Eğitim Sitesi

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

1.  Felsefeyle doğanın işleyiş yasalarının elde edilmesi amaçlanmaz; bilimlerin elde ettiği yasalardan yola çıkarak varolanın bütünleyici yani genel açıklaması yapılmaya çalışılır.

Bu yargıda felsefenin hangi yönü üzerinde durulmuştur.

A) Konusu ve kapsamı

B) Bilimleri etkilemesi

C) Toplumla olan ilişkisi

D) Gerçekle olan ilişkisi

E) Ortaya çıkışının nedeni

2.        Sofistler o dönemde yasal bir kurum olan kölelik kurumuna "insanlar arasında bunun gibi ayrılıklar doğal değildir, doğa insanları eşit yaratmıştır" diyerek karşı çıkmıştır.

Sofistlerin bu tepkileri felsefenin hangi yönüyle ilgilidir.

A) Akılcılık                B) Genelleyicilik                  C) Öznellik                 D) Eleştirisellik                     E) Birikimlilik

3.        Hangisi pozitif bir bilim değildir?

A) Mantık                    B) Psikoloji               C) Kimya                     D) Fizik                      E) Jeoloji

 

4.        Newton'un "cisimler birbirlerini kütleleriyle doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak çekerler" yargısı yalnızca iki cismin ilişkisini değil, evrendeki tüm cisimler arasındaki ilişkiyi açıklar.

Örnek, bilimin hangi özelliğini açıklamaktadır?

A) Birikimli olarak ilerleme

B) Varlığı bölerek açıklama

C) Deney ve gözlemlere dayanma

D) Eleştirici ve sorgulayıcı olma

E) Genellenebilir olma

 

5.        Sanatçı eserlerinde doğayı ve eserlerini yansıtır. Bunu yaparken de olanı olduğu gibi değil, kendi görüş açısına göre yansıtır.

Parça, sanat bilgisinin hangi özelliğini açıklamaktadır?

A) Öznel olma

B) Güzeli arama

C) Evrensel olma

D) Somut ürünler oluşturma

E) Yaratıcılığa dayanma

 

6.        Gündelik bilgi duyu verileri ve deneyimlerden yararlanarak dış dünyayı  açıklamaya çalışır.

Ihlamur çayı içildiğinde mide ağrısının  geçeceğini bilmek  böyle bir bilgidir. Ancak ıhlamur çayı içmek her zaman mide ağrısını tedavi etmez.

Parçaya göre hangisi gündelik bilginin özelliği değildir?

A) Günlük yaşama ilişkin olma

B) Yaşantılara bağlı olma

C) Kesin olma

D) Gözlemlere dayanma

E) Sistemsiz olma

 

7.        Felsefe özgür düşünmeye yeteneğini kazandırmayı amaçlar. Oysa dinsel düşünce kutsal kitapların ortaya koyduğu hakikatlerin dışına çıkılmasını kabul etmez.

Buna göre hangisi felsefeyi dinsel düşünceden ayıran bir  özelliktir?

A) Kural koyucu olma

B) Metafizik açıklamalar yapma

C) Evreni açıklamaya çalışma

D) Eleştirisel olma

E) Öznel ve kişisel olma

 

8.        Thales evreni açıklarken, evrenin ana maddesinin su olduğunu ileri sürmüştür. Oysa bu görüş günümüzde önemsizleşmiştir.

Bu durum bilimin felsefeyle bağıntısı açısından nasıl değerlendirilir?

A) Bilimsel bulgular felsefeye kaynaklık eder

B) Bilimsel gelişmeler felsefi görüşleri etkiler

C) Bilim de felsefe de evreni bütün olarak inceler

D) Felsefede bilimdeki gibi kesinlik yoktur

E) Bilim nesnel, felsefe öznel yargılara ulaşır

 

9.        Hangisi felsefenin ele aldığı konulardan birisi değildir?

A) Madde ve ruh ilişkisini araştırma

B) İnsan yaşamının anlamını sorgulama

C) Bilimsel çalışma yöntemlerini irdeleme

D) Doğa olaylarının yasalarını inceleme

E) Gerçeği akılsal bağlantılarla bulma

 

10. Yaşamı kolaylaştırmak amacıyla araç - gereç yapımında kullanılan bilgi türü hangisidir?

A) Gündelik                   B) Sanatsal             C) Teknik                D) Felsefi                             E) Bilimsel

11.     Kant, "gözüme yeşil bir gözlük taktığımda doğayı yeşil olarak görürüm, buna benzer bilgilerimiz de bilgi aracımızın yapılışına bağlıdır" demiştir.

Bu görüşle Kant hangi görüşü savunmaktadır?

A) Bilgi göreli olarak elde edilir

B) Bilgi deney yoluyla elde edilir

C) Bilgi akıl yoluyla elde edilir

D) Olan değil olması gerekenin bilgisi elde edilir

E) Bilgi sezgisel olarak elde edilir

 

12.     Platon ve Aristoteles arasındaki görüş ayrılığını hangisi açıklar?

A) Gerçek olan idealar değil duyumlardır

B) Gerçek olan idealar değil, sürekli değişmedir

C) Gerçek olan idealar değil, Tanrıdır

D) Gerçek olan idealar değil, bireysel varlıklarıdır

E) Gerçek olan idealar değil, ruhtur

 

13.     Hangisi Descartes'ın yönteminin ilkelerinden değildir?

A) Açık seçik olandan başlaması

B) Sorunları bölünebilir olana ayırması

C) Bilinebilin en yalın olandan başlaması

D) Düşünceleri belli bir sıraya göre yürütmesi

E) Bilginin temelini sezgiye dayandırması

 

14.     Bir önermenin doğruluğundan önermeyi doğrulayarak emin olabiliriz.

Mantıkçı Empiristlerin bu düşüncesine göre, hangi yargı yanlıştır?

A) Önermeler doğrudan ya da dolaylı olarak doğrulanabilir

B)  Mantıkçı empirizmin yöntemi doğrulamadır

C) Bir önermenin denetlenmesi kanıtlanmasına bağlıdır

D) Doğrulama deney ve gözleme dayanmaz

E) Doğrulama önerme ile kurulan bağın onaylanmasıdır.

 

15.     Bütün fikirler yaşantı ürünü oldukları gibi soyut ve karmaşık kavramlar da algılar ve basit fikirlerin birleşmesinden meydana gelir.

Parça hangi görüşü açıklamaktadır?

A) Pozitivizm                        B) Rasyonalizm           C) Empirizm                          D) Kritisizm                          F) Pragmatizm

 

16.     Protagaras'ın "insan her şeyin ölçüsüdür" şeklinde özetlenebilecek öznel göreceliğinden kurtulabilmek ve genel - geçer bir bilginin varlığını gösterebilmek isteyen Platon hangi görüşü kabul etmiştir?

A) Duyu verilerinin yanılgıya yol açmayacağını

B) Doğru bilgiye ulaşmak için aklın ve duyu verilerinin birlikte kullanılması gerektiğini

C) Duyuların yanılgısının tüm insanlarda ortak olduğunu

D) Doğru bilginin duyu verileriyle kavranan dünyanın dışında var olduğunu

E) Aklın tek yaratma ve buluş yetisi olduğunu

 

17.     Hegel'e göre gerçek olan akılsaldır, akılsal olan da gerçektir.

Hegel'in bu düşüncesinden hangi sonuç çıkarılabilir?

A) Varolan her şey gerçektir

B) Mutlak gerçeği hiçbir zaman bilemeyiz

C) Gerçek akıl ile  bulunabilir

D) Gerçeğin bilgisine sezgiyle ulaşılabilir

E) Bilginin kaynağı deneydir.

 

18.     Dewey'e göre insanın bilgi edinme edimi bir sorunla karşılaştığında başlar.

Buna göre Dewey bilgi edinmede hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) Soru sormanın

B) Şüphe etmenin

C) Sezgilerden yararlanmanın

D) Kendine güvenin

E) Problem çözmenin

 

19.     Bilimsel önermeler her zaman her koşulda geçerli olan tümel önermeler olmalıdır. En kesin bilim matematiktir çünkü yaratılmasında duyuların rolü yoktur; tamamen zihinsel çalışmanın ürünüdür.

Bu görüşe göre doğru bilgiye hangisiyle ulaşılabilir?

A) Deney          B) Akıl        C) Olgu          D) Dil              E) Sezgi

   

20.     Husserl'e göre fenomen insana göründüğü kadarıyla, insana göre varlıktır. Fenomenin bilgisine ulaşmak için öncelikle bilinç nesneye yönelmelidir. Kendini kavrayan özne böylece kültür, tarih ve toplumu oluşturacaktır.

Parçaya göre hangisi düşünürün savunduğu bir görüş değildir?

A) Fenomen insanın bilme alanıyla sınırlıdır

B) İnsan fenomeni tüm yönleriyle bilme olanağına sahiptir

C) İnsan bilinciyle yöneldiği nesneyi açıklayabilir

D) İnsan zihninin kavrayacağı ilk nesne kendisidir

E) Kültür, tarih ve toplum insan tarafından oluşturulur


tag Felsefe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları Felsefe soru bankası felsefe yazılı soruları 2012-2013 11.Sınıf

2012-11-03 tarihinde saddo tarafından Lise-3 Felsefe SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3421 kez ve en son 2018-12-09 11:33:44 tarihinde görüntülenmiş.