Güncel Eğitim Sitesi

Edebi Bilgiler - Boşluk doldurma soruları

Edebi Bilgiler - Boşluk doldurma soruları

1. Türk edebiyatının milli ölçüsüne ..... adı verilir.

2. Tevfik Fikret'in hece ölçüsünü kullandığı şiir kitabının adı .....'dir.

3. Şiirde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya ..... adı verilir.

4. Batıdan alınan ve ilk defa Servet-i Fünun döneminde kullanılan nazım biçimleri şunlardır:.................

5. Türklerin Divan edebiyatına kazandırdığı nazım şekilleri ..... ve ......'dur.

6. Tek dörtlükten oluşan, Divan edebiyatına Fars edebiyatından geçmiş olan ve kendine özgü 24 kalıbı olan nazım şekline .... adı verilir.

7. Tuyuğ denilince akla ilk gelen Divan edebiyatı sanatçımız ...........'dir.

8. Nefeslerinde insan sevgisini dile getiren, "Gelin canlar bir olalım." felsefesiyle şiirler yazan Halk edebiyatı ozanımız .........'dır.

9. Tanzimat döneminden önce, Divan edebiyatında hikâye ve roman türünün yerini tutan nazım şekline ...... adı verilir.

10. "Merhametli bir peri \ Isıtır sanki yeri" dizelerinde ..... uyak vardır.

11. "a-b-b-a" diziliş ile oluşan uyak örgüsüne ...... adı verilir.

12. Çoban yaşamını karşılıklı konuşmalarla anlatan pastoral şiire ................. denir.

13. Abdülhak Hamit'e ait olan "Sahra" adlı şiir ...... türde yazılmıştır.

14. "Kuşlar konar dallara / Yıldızlar inci göllere" dizelerinde .......... uyak vardır.

15. "Ne arzum, ne emelim / Yaralanmış bir elim" dizelerinde ... eki redif olarak kullanılır.

16. Düz, sarmal ve çapraz kafiye şekilleri ............dan Türk edebiyatına geçmiştir.

17. Felsefi ve toplumsal konuların işlendiği ve beyit nazım birimi ile oluşan nazım şekline .... denir.

18. "Çöle sürdüm atımı \ Gidişim ok atımı" dizelerindeki ..... uyak vardır.

19. Ölen bir kişi için yazılan Divan şiiri türüne ..... adı verilir.

20. Savaş, yiğitlik gibi konuları işleyen; esnaf, bekçi, deprem gibi çeşitleri olan en uzun Aşık edebiyatı nazım şekline ...... adı verilir.

21. Kasidede "şairin kendini övdüğü" bölüme ...... adı verilir.

22. "Üç Şehitler Destanı" ............. şiir türünün güzel bir örneğidir.

23. 8'li hece ölçüsüyle yazılan ve kendine özgü bir ezgisi olan Aşık edebiyatı nazım şekline ...... adı verilir.

24. İçinde "hre, hey" gibi ünlemlerin olduğu Aşık edebiyatı nazım şekline ....... adı verilir.

25. Divan edebiyatı döneminde hece ölçüsünü kullanmış olan sanatçımızın ......'dir.

26. İki dizeden oluşan nazım birimine ..... adı verilir.

27. Beyitler ile yazılan ve medhiye, fahriye, tegazzül gibi bölümleri olan nazım şekline ....... adı verilir.

28. 11'li hece ölçüsüyle yazılan ve Divan edebiyatında "gazel"in karşılığı olan Aşık edebiyatı nazım şekline ...... denir.

29. Tarikata yeni giren müritlere tarikatın ilkelerini öğretmek amacıyla yazılan Tekke edebiyatı nazım şekline ...... adı.

30. Halk edebiyatında "mani"nin karşılığı olan nazım şekline divan edebiyatında ..... denir.

31. Allah aşkından söz eden ve özel bir ezgisi olan Tekke edebiyatı nazım şekline ..... adı verilir.

32. Bektaşi tarikatının görüşlerini dile getiren ilahilere .... adı verilir.

33. 5-15 beyit sayısına sahip, Halk edebiyatında "koşma"nın karşılığı olan Divan edebiyatı nazım şekline ...... adı verilir.

34. Allah'la konuşuyor, şakalaşıyor gibi söylenen Tekke edebiyatı nazım şekline ....... adı verilir.

35. İnsanın Allah'tan ayrılarak dünyaya geldiğini ve tekrar Allah'a döneceğini anlatan Tekke edebiyatı nazım şekline ...... adı verilir.

36. Bireylerin ve toplumların kötü yönlerini ele alarak bunları eleştirel bir bakış açısı ile anlatan koşma türüne ....... adı verilir.

37. Terkib-i bend nazım şekliyle "Kanuni Mersiyesi"ni ..... yazmıştır.

38. Uyaklardan sonra gelen, anlamca ve görevce aynı olan eklere, yardımcı seslere veya sözcüklere ................ denir.

39. Duyguların coşkulu bir şekilde dile getirildiği şiir türüne ..... şiir adı verilir.

40. Servet-i Fünun döneminde yaygınlaşan şiir türüne ................... şiir denir

41. Satirik şiirler yazan ve "Hamarme" adlı eseri ile ün kazanan Divan edebiyatı sanatçımız .......'dir.

42. Acı ve tatlı olayları bir arada anlatan, tiyatro yapıtlarındaki şiirlere .................... şiir denir.

43. Divan edebiyatında didaktik şiir denince akla ilk gelen ....'dir.

44. Saz şairlerinin aruz ölçüsüyle söylediği şiir türlerinden birinin adı. ..........

45. Özellikle toplumun sevilen önderleri, din adamları etrafında hep iyiliği yücelten ve o insanların faziletlerini anlatan efsanelere ........ adı verilir.

46. "İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan gibi destanlar, yapma destanlara örnek olarak gösterilebilir." cümlesinde ....... kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.

47. "Şehname, Hint kültürünü tanıtması açısından önemli bir destandır. Bu Hint destanı 200.000 dizeden oluşmaktadır." cümlesinde ....... kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.

48. ..... ve ........ Saka Türklerinin destanlarıdır.

49. Türeyiş ve Göç destanları .................. Türklerin önemli kaynakları arasında yer almaktadır.

50. "Efsane tamamen hayal ürünüdür. Evrensel öğeler ve temalar içerir. Bu türde eğiticilik esastır." cümlesinde ..... kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.

51. Trajedi ve dramın bütün sözlerinin müzikle bestelenmiş şekline ...... adı verilir.

52. "Sophokles, eski Yunan'da şiir alanında önemli bir isimdir. Yazarın 'İşler ve Günler' adlı yapıtı vardır." cümlesinde ........ kelimesinde bilgi yanlışı vardır.

53. "Boccacio'ya ait olan Çılgın Orlando adlı eser yapma destanın güzel örneklerindendir." cümlesinde ........ kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.

54. Tanzimat'a kadar ...... türünün yerini destanlar, efsaneler, mesneviler, halk hikayeleri ve masallar tutmuştur.

55. Öykücülükte "durum (kesit) tarzının" kurucusu .......'dur.

56. "Yazar, bir toplum gerçeğini belirtmek istiyor. Biri çevreyi, bu çevrenin kişilerini görmüş biliyor. Bundan bir roman çıkarmak istemiş. Ne var ki romanı okuyup bitirdikten sonra, zihninde yalnız birtakım olayların izleri kalıyor..." bu parçada edebiyat türlerinden .......ye özgü nitelik ağır basmaktadır.

57. Kısa, yoğun, günübirlik gazete yazılarına ...... adı verilir.

58. .....'de açık, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır. Öğreticilik esastır. Yazar tarafsız, tutarlı ve bilimsel bir üslup kullanır.

59. "Mecalisü'n Nefais" edebiyatımızda 'biyografi' anlamına gelen ilk ........ örneğidir.

60. Divan edebiyatında "hiciv", Halk edebiyatında "taşlama", Yeni Türk edebiyatında ise "yergi" olarak adlandırılan şiir türüne ........ şiir denir.

61. Bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı tartışılmasına .................... denir. Bu sözlü edebi tür özellikle okullarda öğrenciler arasında gerçekleştirilir.

62. Panel sonrasında tartışma dinleyicilere de geçerse tartışma ................... halini alır.

63. Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara ....... adı verilir. Bu konuşmalar bir veya birkaç gün sürebilir.

64. "Fars, Feeri, Tirad, Monolog" ..................... ile ilgili terimlerdir.

65. .......... Aşık Paşa'nın ünlü eserinin adı.

66. Kısa pastoral şiir çeşidine ....... adı verilir.

67. Milletleri derinden etkileyen, tarihi ve sosyal olayları anlatan, çoğunlukla manzum olan edebi eserlere ........ denir.

68. ........... bilinen en eski destandır. M.Ö. 3000'1i yıllarda Mezopotamya'da ortaya çıkan bu destan Sümerlere aittir.

69. Hun Türklerine ait olan ............ Destanı 13. yy'da Uygur harfleriyle yazıya geçirilmiştir.

70. ....... ve ....... destanları Göktürklere aittir.

71. ...... Kırgız Türklerinin dünyaca ünlü destanıdır.

72. "Vatan yahut Silistre" adlı oyunun kahramanı ........

...'dir.

73. Cervantes'in ........ adlı eseri Batı'da roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilmektedir.

74. Türk edebiyatında ...... türünün örnekleri Cumhuriyet'ten sonra verilmeye başlanmıştır. Sabahattin Eyüboğlu, Suut Kemal Yetkin bu türün ustaları arasında yer alır.

75. Divan edebiyatında gezi yazısı örneklerine, .......................... denirdi.

76. Bir eserin veya sanatçının yalnızca bir yönünü derinlemesine inceleyen yazı türüne ..................... denir.

77. Halide Edip'in "Handan", Reşat Nuri Güntekin'in "Bir Kadın Düşmanı", Yakup Kadri'nin "Bir Serencam'ı" ..... tarzında yazılan romanlardır.

78. Ruşen Eşref Ünaydın edebiyatımızda ....... türünün en başarılı ismidir.

79. Katip Çelebi'nin ....... adlı eseri bibliyografi türünün önemli bir örneğidir.

80. Koçaklamalar, destanlar, varsağılar .............. şiir türüne örnek olarak gösterilebilir.

81. "İlim ilim bilmektir / İlim kendini bilmektir / Sen kendini bilmezsen / İlim nice bilmektir." şiiri, ................. şiir türünün güzel bir örneğidir.

82. ............... sonunda kıssadan hisse biçiminde bir dersin verilmesi yönüyle masaldan ayrılır. Bu türün ilk örnekleri arasında Beydeba'nın "Kelile ve Dinme" adlı eseri yer alır.

83. "Ana karakterlerin halktan olması, trajedi türünün en önemli özelliğidir." cümlesinde ....... kelimesinde bilgi yanlışlığı vardır.


tag Edebi Bilgiler Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2401 kez ve en son 2018-12-09 21:39:48 tarihinde görüntülenmiş.