Güncel Eğitim Sitesi

Edebî Akımlar - Boşluk doldurma soruları

Edebî Akımlar - Boşluk doldurma soruları

1. Yunan ve Latin edebiyatlarına bağlı olan ....... akımı, Descartes'in "akılcı" felsefesi ışığı altında gelişmiştir.

2. "Meyhane, Nana, Germinal" gibi eserlerin yazarı ...........'dır.

3. Realizmden etkilenen Fransız yazarlarından olan ....., "Goriot Baba, Vadide Zambak" gibi eserlerin sahibidir.

4. ......... akımına bağlı sanatçılar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; dış dünyaya, milli tarih ve renklere, örf ve adetlere önem vermişlerdir. Bu akımın etkisi ile yazılmış eserlerde ak-kara çatışması hâkimdir.

5. ........ akımına bağlı sanatçılar şiirde gözlem ve tarihe önem vermişlerdir. Nazım şekli olarak soneyi kullanmışlardır. Bu akımın edebiyatımızdaki temsilcileri Yahya Kemal ve Tevfik Fikret'tir.

6. Romantizmden etkilenmiş Alman sanatçı ......'in en önemli eseri, "Wilhelm Tell"dir.

7. ....... akımında olaylar ve kişiler bir bilim adamı gözüyle incelenmiş ve  "deneysel roman" türü meydana getirilmek istenmiştir.

8. Sembolizme yakın olan ......... akımında dünya sadece edinilen "izlenimlerle" anlatılır. Rilke, Rimbaud, Verlaine gibi şairler bu akımın etkisiyle şiirler yazmışlardır.

9. Edebiyatımızda ......... akımının en önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Ce nap Şehabettin'dir.

10. ........, Freud'un görüşlerine dayanır ve "bilinçaltı" dünyasını anlatmaya çalışıw.

11. "Kırmızı ve Siyah, Vadideki Zambak, Müfettiş" gibi eserler ....... akımının etkisiyle yazılmıştır.

12. Realizmin şiire uygulanmış biçimine ....... denir. Bu akımın önemli temsilcileri Lisle, Heredia, Coppee gibi yazarlardır.

13. ....... akımında seçkin ve soylu insanlar ele alınmış; "Sanat sanat içindir." anlayışıyla hareket edilmiştir. "İnsan doğası ve sağduyu" bu akımın önem verdiği kavramlardır.

14. Realizmden etkilenmiş ve durum öykücülüğünün kuramcısı olan ünlü Rus yazarı ......'dur.

15. Moliere, Boileau ve La Fontaine gibi Fransız yazarlar ..................... akımından etkilenmişlerdir.

16. Baudelaire ......... akımının etkisiyle şiirde biçim kusursuzluğuna önem vermiş; açıklıktan kaçınmış ve kapalılığa yönelmiştir.

17. ........ akımına bağlı sanatçılara göre roman, "Uzun bir yol üzerinde dolaştıran ayna gibidir. Bu ayna yol üzerinde iyi veya kötü, güzel veya çirkin her ne varsa aynen aksettirir."

18. Nesnellikten öznelliğe, somuttan soyuta, açıktan kapalılığa yönelen ....... akımı sanatçıları, müzik ve ahenge önem vermişlerdir.

19. ........ yalnız gözlemlerden değil bilimsel deneylerden de yararlanma amacı güden bir edebiyat akımıdır. Bu akımda determinizm edebiyata uygulanmıştır.

20. ....... akımında ayrım gözetilmeden "bütün insanlığa" seslenilmiştir. Ortaçağ'ın baskıcı sistemlerine karşı özgürlük savunulmuştur. Bu akımın en büyük sanatçıları: Dante, Petrarca ve Boccacio'dur.

21. Romantizmden etkilenmiş Alman yazar .......'nin "Genç Werther'in Acıları" adlı eseri gençler arasında büyük yankı uyandırmıştır.

22. "Dışavurumculuk" diye tanımlanan ......... doğayı ve insanı mizaca göre anlatır. Kafka, T.S.Eliot, Joyce gibi yazarlar bu akımın temsilcileridir.

23. Empresyonizme tepki olarak doğan ....... akımı daha çok "resim" alanında görülür.

24. "Kuralsızlık kuraldır." ilkesinin benimsendiği ...... akımının temsilcisi T.Tzara'dır.

25. Klasisizmden etkilenmiş olan bu ünlü Fransız komedi yazarı ........'in "Gülünç Kibarlar, Tartuffe, Hastalık Hastası" gibi eserleri çok bilinmektedir.

26. "Cromwell" adlı dramının önsözünde romantizmin ilkelerini açıklayan bu Alman sanatçı ........'nun en ünlü eseri: "Notre Dame'ın Kamburu"dur.

27. "Hind Tarzı" denilen ........ akımının Divan edebiyatındaki en büyük temsilcisi Şeyh Galip'tir.

28. İnsanın varlığını ve özgürlüğünü savunan ........... akımı kısaca "varoluşculuk" diye tanımlanabilir. Sartre, Camus gibi sanatçılar bu akımın temsilcileridir.

29. ........................ natüralizmde önemle üzerinde durulan kavramlardan biridir.

30. Edebiyatımızda klasisizmin temsilcilerinden biri olan ..........'nın "Şecere-i Türk" adlı çevirisi vardır.


tag Edebî Akımlar Boşluk doldurma soruları soru bankası soru indir edebiyat dersi yazılı sınav soruları sorular soru bankası soru indir soru sitesi dosyabak

2012-10-16 tarihinde i.canbulad tarafından Edebiyat SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2492 kez ve en son 2018-10-20 22:56:10 tarihinde görüntülenmiş.