Güncel Eğitim Sitesi

ESMA-İ ASHAB-I BEDİR: ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ

ESMA-İ ASHAB-I BEDİR: ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ

ESMA-İ ASHAB-I BEDİR:
ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ
1- Bedir Savaşı'na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.
2- Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kur'ân'da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.
3- Ehli kemâl bazı zevatın beyanına nazaran Evliyâullah'dan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.
4- Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikr ederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık­larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.
5- Ehli irfan bir zat: "Hasta bir kimsenin başı­na elimi koyup halis bir niyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hâsıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir." demektedir.
6- Bazıları da: "Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duânın sür'atle kabulüne vesile olduğunu" söylemişlerdir.


Cafer b. Abdullah şöyle diyor:
"Babam bana Peygamber ((S.A.V).)'in bütün ashabını sevmemi vasiyet eder ve şunu ilave ederdi.
"Ey canım yavrum, Bedir ashabının adı zikr edilince duâ kabul olunur, bu mübarek isimleri zikreden kulu, ilâhi rahmet; bereket gufran ve rızâ-ı İlâhî kuşatır. Bu isimleri okuyarak hacetde bulunanın dileği mutlaka yerine getirilir..."
7- "Ehli Bedrin üzerinde bulundurmak, oku­mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman­ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul­maktan sıyânet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı sâireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten­viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazarat-larını def etmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur."
Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında her birinin adı söylenince, RadıyAllahü anh (Allah ondan razı olsun) demek lazımdır. Şüphe yok ki Peygamberimizin adı söylenince SallAllahü Aleyhi ve Sellem denecektir. Zira bu edebe riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesiledir.
Cenab-ı Hakk (c.c.) bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin
(Rıdvanullahi aleyhim ecmeıyn) 
 

01. - ve nebiyyüna Muhammed -(SallAllahu teala aleyhi ve sellem)
02. - Ebû Bekir Sıddıyk -(R.A.)
03. - Ömer ibnü'l-Hattab -(R.A.)
04. - Osman ibn-i Affan -(R.A.)
05. - Aliyy ibn-i Ebi Talib -(R.A.)
06. - Talha bin Ubeydullah -(R.A.)
07. - Zübeyr ibn-i Avvam -(R.A.)
08. - Abdurrahman bin Avf -(R.A.)
09. - Sa'd bin Ebi Vakkas -(R.A.)
10. - Said ibn-i Zeyd -(R.A.)
11. - Ebu Ubeyde bin Cerrah -(R.A.)
12. - Übeyy ibn-i Ka'b -(R.A.)
13. - el-Ahnes ibn-i Habib -(R.A.)
14. - el-Erkam ibn-i Erkam -(R.A.)
15. - Es'ad ibn-i Yezîd -(R.A.)
16. - Enes Mevla Rasülillah -(R.A.)
17. - Enes ibn-i Muaz -(R.A.)
18. - Enes ibn-i Katadet'-(R.A.)
19. - Evs ibn-i Sabit -(R.A.)
20. - Evs ibn-i Havli -(R.A.)
21. - İyas ibn-i Evs -(R.A.)
22. - İyas ibn'il-Bükeyr -(R.A.)
23. - Büceyr ibn-i Ebi Büceyr -(R.A.)
24. - Bahhas ibn-i Sa'lebe -(R.A.)
25. - el-Bera bin Ma'rur -(R.A.)
26. - Besbese bin Amr -(R.A.)
27. - Bişr ibn'il-Bera -(R.A,)
28. - Beşir ibn-i Said -(R.A.)
29. - Bilal ibn-i Rebah -(R.A.)
30. - Temim Mevla Hıraş -(R.A.)
31. - Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm -(R.A.)
32. - Temim ibn-i Yuar -(R.A.)
33. - Sabit ibn-i Akram -(R.A.)
34. - Sabit ibn-i Sa'lebe -(R.A.)
35. - Sabit ibn-i Halid -(R.A.)
36. - Sabit ibn-i Amr -(R.A.)
37. - Sabit ibn-i Hezzal -(R.A.)
38. - Sa'lebe bin Hatim -(R.A.)
39. - Sa'lebe bin Amr -(R.A.)
40. - Sa'lebe bin Aneme -(R.A.)
41. - Sıkf ibn-i Amr -(R.A.)
42. - Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab -(R.A.)
43. - Cabir ibn-i Abdullah bin Amr -(R.A.)
44. - Cebbar ibn-i Sahr -(R.A.)
45. - Cübr ibn-i Atik -(R.A.)
46. - Cübeyr ibn-i İyas -(R.A.)
47. - Hamza bin Abd'il-Muttalib -(R.A.)
48. - el-Haris ibn-i Enes -(R.A.)
49. - el-Haris ibn-i Evs bin Rafi' -(R.A.)
50. - el-Haris ibn-i Evs bin Muaz -(R.A.)
51. - el-Haris ibn-i Hatib -(R.A.)
52. - el-Haris ibn-i Ebî Hazme -(R.A.)
53. - el-Haris ibn-i Hazme -(R.A.)
54. - el-Haris ibn-i Simme -(R.A.)
55. - el-Haris ibn-i Arfece -(R.A.)
56. - el-Haris ibn-i Kays -(R.A.)
57. - el-Haris ibn-i Kays -(R.A.)
58. - el-Haris ibn'un-Nu'man ibn-i Ümeyye -(R.A.)
59. - Harise bin Süraka -(ŞEHİD) (R.A.)
60. - Harise bin Nu'man -(R.A.)
61. - Hatıb ibn-i Ebi Beltea -(R.A.)
62. - Hatıb ibn-i Amr -(R.A.)
63. - el-Hubab ibn-i Münzir -(R.A.)
64. - Habîb ibn-i Esved -(R.A.)
65. - Haram ibn-i Milhan -(R.A.)
66. - Hureys ibn-i Zeyd -(R.A.)
67. - el-Husayn ibn-i Haris -(R.A)
68. - Hamza bin el-Mumeyyir -(R.A.)
69. - Harice bin Zeyd -(R.A.)
70. - Halid ibn-i el-Bükeyr -(R.A.)
71. - Halid ibn-i Kays -(R.A.)
72. - Habbab ibn'ül-Eret -(R.A.)
73. - Habbab Mevla Utbe -(R.A.)
74. - Hubeyb ibn-i İsaf -(R.A.)
75. - Hıdaş ibn-i Katade -(R.A.)
76. - Hıraş ibn'is-Sımme -(R.A.)
77. - Hureym ibn-i Fatik -(R.A.)
78. - Hallad ibn-i Rafi' -(R.A.)
79. - Hallad ibn-i Süveyd -(R.A.)
80. - Hallad ibn-i Amr -(R.A.)
81. - Hallad ibn-i Kays -(R.A.)
82. - Huleyd ibn-i Kays -(R.A.»
83. - Halife bin Adiyy -(R.A.)
84. - Huneys ibn-i Hazafe -(R.A.)
85. - Havvat ibn-i cübeyr -(R.A.)
86. - Havli bin Ebî Havli -(R.A.)
87. - Zekvan ibn-i Ubeyd -(R.A.)
88. - Zü'ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr -(ŞEHİD) (R.A.)
89. - Raşid ibn-i Mualla -(R.A.)
90. - Rafi bin Haris -(R.A.)
91. - Rafi' bin ğunecde -(R.A.)
92. - Rafi' bin Malik -(R.A.)
93. - Rafi'ibn'ül-Muall -(ŞEHİD) (R.A.)
94. - Rafi' bin Yezîd -(R.A.)
95. - Rib'ıy bin Rafi' -(R.A.)
96. - er-Rebi'ibn-ü İyas -(R.A.)
97. - Rabia bin Eksem -(R.A.)
98. - Ruhayle bin Sa'lebe -(R.A.)
99. - Rifaa bin Haris -(R.A.)
100.- Rifaa bin Rafi' -(R.A.)
101.- Rifaa bin Abd'il Münzir -(R.A.)
102.- Rifaa bin Amr -(R.A.)
103.- Zübeyr ibn-i Avvam (R.A.)
104.- Ziyad ibn'is-Seken -(R.A.)
105.- Ziyad ibn-i Lebid -(R.A.)
106.- Ziyad ibn-i Amr -(R.A.)
107.- Zeyd ibn-i Eslem -(R.A.)
108.- Zeyd ibn-i Harise -(R.A.)
109.- Zeyd ibn'ül-Hattab -(R.A.)
110.- Zeyd ibn'ül-Müzeyyen -(R.A.)
111.- Zeyd ibn'ül-Mualla -(R.A.)
112.- Zeyd ibn-i Vedia -(R.A.)
113.- Salim Mevla Ebî Huzeyfe -(R.A.)
114.- Salim ibn-i Umeyr -(R.A.)
115.- es-Saib ibn-i Osman -(R.A)
116.- Sebre bin Fatik -(R.A.)
117.- Süraka bin Amr -(R.A.)
118.- Süraka bin Ka'b -(R.A.)
119.- Sa'd Mevla Hatıb -(R.A.)
120.- Sa'd ibn'i Havle -(R.A.)
121.- Sa'd ibn'i Hayseme -(ŞEHİD)(R.A.)
122.- Sa'd ibn'ür-Rebi -(R.A.)
123.- Sa'd ibn-i Zeyd -(R.A.)
124.- Sa'd ibn-i Sa'd -(R.A.)
125.- Sa'd ibn-i Sehi -(R.A.)
126.- Sa'd ibn-i Ubade -(R.A.)
127.- Sa'd ibn-u Ubeyd -(R.A.)
128.- Sa'd ibn-i Osman -(R.A.)
129.- Sa'd ibn-i Muaz -(R.A.)
130.- Süflan ibn-i Bişr -(R.A.)
131.- Seleme bin Eslem -(R.A.)
132.- Süleym ibn-ül-Haris -(R.A.)
133.- Seleme bin Selame -(R.A.)
134.- Selît'ibn-i Kays -(R.A.)
135.- Süleym ibn-ül Haris -(R.A.)
136.- SUleym ibn-i Kays -(R.A.)
137.- Süleym ibn-i Amr -(R.A.)
138.- Süleym ibn-i Milhan -(R.A.)
139.- Simak ibn-i Sa'd -(R.A.)
140.- Sinan ibn-i Ebî Sinan -(R.A.)
141.- Sinan ibn-i Sayfi -(R.A.)
142.- Sehl ibn-i Huneyf -(R.A.)
143.- Sehl ibn-i Rafi' -(R.A.)
144.- Sehl ibn-i Atik -(R.A.)
145.- Sehl ibn-i Kays -(R.A.)
146.- Sehl ibn-i Vehb -(R.A.)
147.- Sehl ibn-i Rafi' -(R.A.)
148.- Sevad ibn-i Zerin -(R.A.)
149.- Sevad ibn-i Ğaziyye -(R.A.)
150.- Süveybıt ibn-i Harmele -(R.A.)
151.- Şüca' ibn-i Ebi Vehb -(R.A.)
152.- Şerik ibn-i Enes -(R.A.)
153.- Şemmas ibn-i Osman -(R.A.)
154.- Sabiyh Mevla Eb'l-As -(R.A.)
155.- Safvan ibn-i Vehb -(ŞEHİD)(R.A.)
156.- Şuheyb ibn-i Sinan -(R.A.)
157.- Sayfi bin Sevad -(R.A.)
158.- ed-Dahhak ibn-i Harise -(R.A.)
159.- ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr -(R.A.)
160.- Damre bin Amr -(R.A.)
161.- et-Tufeyl ibn-i Haris -(R.A.)
162.- et-Tufeyl ibn-i Malik -(R.A.)
163.- et-Tufeyl ibn-i Nu'man -(R.A.)
164.- Tuleyb ibn-u Umeyr -(R.A.)
165.- Asım ibn-i Sabir -(R.A.)
166.- Asım ibn-i Adiyy -(R.A.)
167.- Asım ibn-i Ukeyr -(R.A.)
168.- Asım ibn-i Kays -(R.A.)
169.- Akıl ibn'ül-Bükeyr -(R.A.)(ŞEHİD)
170.- Amir ibn-i Ümeyye -(R.A.)
171.- Amir ibn-i Bükeyr -(R.A.)
172.- Amir ibn-i Rebia -(R.A.)
173.- Amir ibn-i Sa'd -(R.A.)
174.- Amir ibn-i Seleme -(R.A.)
175.- Amir ibn-i Füheyre -(R.A.)
176.- Amir ibn-i Muhalled -(R.A.)
177.- Amir ibn-i Yezîd -(R.A.)
178.- Ayiz ibn-i Maıs -(R.A.)
179.- Abbad ibn-i Bişr -(R.A.)
18O.- Abbad ibn-i Kays -(R.A.)
181.- Ubade bin Samit -(R.A.)
182.- Abdullah ibn-i Sa'lebe -(R.A.)
183.- Abdullah ibn-i Cübeyr -(R.A.)
184.- Abdullah ibn-i Çahş -(R.A.)
185.- Abdullah ibnü'l-Ced -(R.A.)
186.- Abdullah ibn'ül-Humeyyir -(R.A.)
187.- Abdullah ibn'ür-Rebi -(R.A.)
188.- Abdullah ibn-i Revaha -(R.A.)
189.- Abdullah ibn-i Zeyd -(R.A.)
190.- Abdullah ibn-i Süraka -(R.A.)
191.- Abdullah ibn-i Seleme -(R.A.)
192.- Abdullah ibn-i Sehi -(R.A.)
193.- Abdullah ibn-i Süheyl -(R.A.)
194.- Abdullah ibn-i Şerik -(R.A.)
195.- Abdullah ibn-i Tarık -(R.A.)
196.- Abdullah ibn-i Amir -(R.A.)
197.- Abdullah ibn-i Abd-i Menaf -(R.A.)
198.- Abdullah ibn-i Urfuta -(R.A.)
199.- Abdullah ibn-i Amr -(R.A.)
200.- Abdullah ibn-i Ümeyr -(R.A.)
201.- Abdullah ibn-i Kays bin Halid -(R.A.)
202.- Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi -(R.A.)
203.- Abdullah ibn-i Ka'b -(R.A.)
204.- Abdullah ibn-i Mahreme -(R.A.)
205.- Abdullah ibn-i Mes'ud -(R.A.)
206.- Abdullah ibn-i Maz'un -(R.A.)
207.- Abdullah ibn-i Numan -(R.A.)
208.- Abd-i Rabb ibn-i Cebr -(R.A.)
209.- Abdurrahman ibn-i Cebr -(R.A.)
210.- Abdet'el-Haşhaş -(R.A.)
211.- Abd ibn-i Amir -(R.A.)
212.- Ubeyd ibn'ut-Teyyihan - (R.A.)
213.- Ubeyd ibn-i Zeyd -(R.A.)
214.- Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd -(R.A.)
215.- Ubeyde bin Haris -(R.A.)
216.- Utban ibn-i Malik -(R.A.)
217.- Utbe bin Rebıa -(R.A.)
218.- Utbe bin Abdullah -(R.A.)
219.- Utbe bin Gazvan -(R.A.)
220.- Osman ibn-i Maz'un -(R.A.)
221.- el-Aclan ibn'ün Nu'man -(R.A.)
222.- Adiyy ibn-i Ebi Zağba -(R.A.)
223.- İsmet'übn'ül-Husayn -(R.A.)
224.- Usaymet'ül-Hazreci (R.A.)
225.- Atıyye bin Nüveyre -(R.A.)
226.- Ukbe bin Amir -(R.A.)
227-- Ukbe bin Osman - (R.A.)
228.- Ukbe bin Vehb -(R.A.)
229.- Ukbe bin Vehb -(R.A.)
230.- Ukkaşe bin Mıhsan -(R.A.)
231.- Amman ibn-i Yasir -(R.A.)
232.- Umare bin Hazm -(R.A.)
233.- Umare bin Ziyad -(R.A.)
234.- Amr ibn-i İyas -(R.A.)
235.- Amr ibn-i Sa'lebe -(R.A.)
236.- Amr ibn'ül-Cemuh -(R.A.)
237.- Amr ibn'ül-Haris -(R.A.)
238.- Amr ibn'ül Haris -(R.A.)
239.- Amr ibn-i Süraka -(R.A.)
240.- Amr ibn-i Ebi Şerh -(R.A.)
241.- Amr ibn-i Talk -(R.A.)
242.- Amr ibn-i Kays -(R.A.)
243.- Amr ibn-i Muaz -(R.A.)
244.- Umeyr ibn-i Haram -(R.A.)
245.- Umeyr ibn'ül Humam -(R.A.) (ŞEHİD)
246.- Umeyr ibn'ül-Amir -(R.A.)
247.- Umeyr ibn-i Avf -(R.A.)
248.- Umeyr ibn-i Ma'bed -(R.A.)
249.- Umeyr ibn-i Ebî Vakkas -(R.A.) (ŞEHİD)
250.- Avf ibn'ül-Haris -(R.A.)
251.- Uveym ibn-i Saide -(R.A.)
252.- İyaz ibn-i Züheyr -(R.A.)
253.- Ğannam ibn-i Evs -(R.A.)
254.- el-Fakih ibn-i Bişr -(R.A.)
255.- Ferve bin Amr -(R.A.)
256.- Katade bin Numan -(R.A.)
257.- Kudame bin Maz'un -(R.A.)
258.- Kutbe bin Amir -(R.A.)
259.- Kays ibn-i Mıhsan -(R.A.)
260.- Kays ibn-i Mıhsan -(R.A.)
261.- Kays ibn-i Muhalled -(R.A.)
262.- Ka'b ibn-i Cemmez -(R.A.)
263.- Ka'b ibn-i Zeyd -(R.A.)
264.- Malik ibn-i Ebi Havli -(R.A.)
265.- Malik ibn-i Ebi Havli -(R.A.)
266.- Malik ibn'ud Duhşum -(R.A.)
267.- Malik ibn-i Rifaa -(R.A.)
268.- Malik ibn-i Rifaa -(R.A.)
269.- Malik ibn-i Amr -(R.A.)
270.- Malik ibn-i Kudame -(R.A.)
271.- Malik ibn-i Mes'üd -(R.A.)
272.- Malik ibn-i Nümeyle -(R.A.)
273.- Malik Mübeşşir bin Abd'il-Munzir -(R.A.) (ŞEHİD)
274-- Mücezzer ibn-i Ziyad -(R.A.)
275.- Muhriz ibn-i Amin -(R.A.)
276.- Muhriz ibn-i Nasle -(R.A.)
277.- Muhammed ibn-i Mesleme -(R.A.)
278.- Midlac ibn-i Amir -(R.A.)
279.- Mersed ibn-i Mersed -(R.A.)
280.- Mistah ibn-i Üsase -(R.A.)
281.- Mes'üd ibn-i Evs -(R.A.)
282.- Mes'üd ibn-i Halde -(R.A.)
283.- Mes'üd ibn-i Rebia -(R.A.)
284.- Mes'üd ibn-i Zeyd -(R.A.)
285.- Mes'üd ibn-i Sa'd -(R.A.)
286.- Mes'üd ibn-i Sa'd -(R.A.)
287.- Mus'ab ibn-i Umeyr -(R.A.)
288.- Muaz ibn-i Cebel -(R.A.)
289.- Muaz ibn-i Haris -(R.A.)
290.- Muaz ibn-üs Sımme -(R.A.)
291.- Muaz ibn-i Amr -(R.A.)
292.- Muaz ibn-i Maıs -(R.A.)
293.- Ma'bed ibn-i Abbad -(R.A.)
294.- Ma'bed ibn-i Kays -(R.A.)
295.- Muattib ibn-i Ubeyd -(R.A.)
296.- Muattib ibn-i Avf -(R.A.)
297.- Muattib ibn-i Kuşeyr -(R.A.)
298.- Ma'kıl ibn-i Munzir -(R.A.)
299.- Ma'mer ibn-i Haris -(R.A.)
300.- Ma'n ibn-i Adiyy -(R.A.)
301.- Ma'n ibn-i Yezîd -(R.A.)
302-- Muavviz ibn-i Haris -(R.A.)
303.- Muavviz ibn-i Amr -(R.A.)
304.- Mikdad ibn'ül-Esved -(R.A.)
305.- Muleyl ibn-i Vebre (R.A.)
306.- Münzir ibn-i Amr -(R.A.)
307.- Münzir ibn-i Kudame -(R.A.)
308.- Münzir ibn-i Muhammed -(R.A.)
309.- Mıhça' ibn'üs-Salih Mevla Ömer'ibn'ül-Hattab - (R.A.) (ŞEHİD)
310.- Nadr ibn-i Haris -(R.A.)
311.- Nu'man ibn-i el-A'rac -(R.A.)
312.- Nu'man ibn-i Ebi Hazme -(R.A.)
313.- Nu'man ibn-i Sinan -(R.A.)
314.- Nu'man ibn-i Abd-i Amr -(R.A.)
315.- Nu'man ibn-i Amr -(R.A)
316.- Nu'man ibn-i Amr -(R.A.)
317.- Nu'man ibn-i Amr -(R.A.)
318.- Nu'man ibn-i Malik -(R.A.)
319.- Nevfel ibn-i Abdullah -(R.A.)
320.- Vakıd ibn-i Abdullah -(R.A.)
321.- Varaka bin İyas -(R.A)
322.- Vedia bin Amr -(R.A.)
323.- Vehb ibn-i Ebî Şerh -(R.A.)
324.- Vehb ibn-i Sa'd -(R.A.)
325.- Hanî'bin'Niyar -(R.A.)
326.- Hübeyl ibn-i Vebre -(R.A.)
327.- Hilal ibn-i Mualla -(R.A.)
328.- Yezid ibn-i el-Ahnes -(R.A.)
329.- Yezîd ibn-i Rukayş -(R.A.)
330.- Yezidi ibn-i Haram -(R.A.)
331.- Yezîd ibn'ül-Haris -(R.A.)
332.- Yezîd ibn'üs-Seken -(R.A.)
333.- Yezid ibn'ül-Münzir -(R.A.)
(RADIYALLAHU ANHUM ECMAİN)


tag ESMA-İ ASHAB-I BEDİR ASHABI BEDİR'İN FAZİLETİ

2013-03-20 tarihinde Dosyabak.com tarafından DersNotları DinKültürüAB kategorisine eklenen bu içerik toplam 8250 kez ve en son 2018-05-26 05:21:21 tarihinde görüntülenmiş.