Güncel Eğitim Sitesi

7. Sınıf 2.dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

7. Sınıf 2.dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

7/A SINIFI 2.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 15.02.201..

Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

Toplantı Saati: 12.40

Karagüveç İlköğretim Okulu 7/A sınıfı şube öğretmenleri, 2089 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge gereğince yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanarak tespit ettiği gündem maddelerini görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 GÜNDEM MADDELERİ:

1- Açılış ve yoklama.

2- Sınıfın I. Dönem ders başarısının değerlendirilmesi

3- Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınacak önlemler

4- Sınıf tertip düzeni, sınıf temizliği, kılık-kıyafet, beslenme ve sağlık sorunlarının görüşülmesi, bu konuda alınacak önlemlerin belirlenmesi

5- Öğrencilerin okula devam-devamsızlık durumlarının görüşülmesi ve veli ziyaretleri

6- Sosyal kulüp çalışmalarına öğrencilerin aktif olarak katılmalarının sağlanmasının önemi

7- Zararlı alışkanlıklar ve kişisel temizlik hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesinin önemi.

8- Veli toplantılarında görüşülecek konuların tespit edilmesi

9- Öğrencilerin SBS' ye katılımının sağlanması ve SBS' ye yönelik başarının arttırılmasına ilişkin yapılacak çalışmalar

10- Şube öğretmenleri arasındaki işbirliği ve önemi.

11- Dilek ve temenniler.

GÖRÜŞMELER VE KARARLAR

1-Okul Müdür Yardımcısı Kazım UÇAR yaptığı açılış konuşmasıyla 2010-2011 eğitim-öğretim yılının 2.Döneminin başarılı geçmesi temennisiyle toplantı başladı. Yapılan yoklamada tüm şube öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü.

 

2-7/A sınıf öğretmeni Eyyup KÖYEBAKAN sınıf ile ilgili düşüncelerinde; 7/A sınıfının başarı düzeyinin diğer sınıflara oranla biraz düşük olduğunu, bunun yanı sıra davranışsal, sınıf içi kurallara uyum, dersi dinlemeye ve kavramaya istekli oluş bakımından sorunlu olduğunu dile getirdi. I. Dönem ders başarısını değerlendirdiğimizde, sınıftaki öğrenci sayısı göz önüne alındığında (  14  ) takdir alan öğrenci sayısı 1, teşekkür alan öğrenci sayısı 3 'tür. 1 zayıfı olan 1 öğrenci, 2 zayıfı olan 1  öğrenci ,3 zayıfı olan 2 öğrenci  ve 4 zayıfı olan 1 öğrenci, 5 zayıfı olan 1 öğrenci olduğu sınıfın genel başarı durumunu göstermektedir.

 

 

3- Eyyup KÖYEBAKAN (Sınıf Öğretmeni): Derslerin işlenişi esnasında gereksiz konuşmalarla dersin işlenişi bozan öğrencilerin mutlaka etkisiz hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü bu öğrenciler diğerlerinin dikkatini dağıtarak  verimli ders işlenişini engellemektedir. Öğrencilerin başarılarını arttırmak için öncelikle okuma seviyelerinin yükseltilmesi gerektiğini; öğrencilerin boş zamanlarını bol bol kitap okuyarak değerlendirmeleri gerekir. Derslerde öğrencilere daha fazla söz hakkı vererek derse karşı, ilgi, istek ve katılımı arttırmanın önemli olduğunu; başarılı öğrencilerin takdir edilerek ödüllendirilip diğer öğrencilerin de teşvik edilmelidir. Öğrencilerin derste, duygu, düşünce ve yorumlarını demokratik bir ortamda rahatlıkla, sıkılmadan, çekinmeden ve özgüvenle ifade edebilmeleri için uygun ortam hazırlanmasının başarıyı arttırmada önemli rolü vardır.

 

Mine DEMİREL (İngilizce Öğretmeni): İngilizce diğer derslere göre daha çok  ezbere dayanan bir derstir. Öğrencilerin kendilerine ödev olarak verilen kelimeleri ve cümleleri ezberlemeleri gerekmektedir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu derste anlatılan konuları ve kelimeleri öğrendiklerini düşünerek evde tekrar çalışması yapmıyorlar. Kelimeler tekrar edilmeyince öğrenme tam olarak gerçekleşmiyor. Bunun sonucu olarak İngilizce dersinde birçok öğrencinin başarısız olduğunu görüyoruz. Ayrıca bazı sınıflarda sınıfın ders işleme düzenini bozan birçok öğrencinin bulunması ve İngilizce dersini çok ciddiye almamaları başarısızlığı tetikleyen diğer sebepler olarak söylenebilir. Az önce bahsettiğim basit tekrarlar yapıldığı takdir de öğrencilerin başarılı olması daha kolay olacaktır.

 

Selma SEVİNDİ (Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğretmeni):Başarıda disiplin, tertip, düzen ve planlı çalışmada çok önemlidir. Öğrencilere planlı ve verimli çalışma yöntemlerinin öğretilerek, rehberlik çalışmalarının bu hususta fırsat bilinmesi ve en verimli biçimde anlatılması gerekir. Öğrencilerin sadece bilgi yönünden değil, ahlâk ve davranış yönünden de yetiştirilmelidir. Öğrencilere kendi kültürümüzü kazandırıp kişilik yönünden sağlam bireyler yetiştirmeliyiz.

 

Tuğba UÇAR KÜMÜŞ (Fen ve Teknoloji Öğretmeni): Derslerin işlenişine görsellik kazandırmak öğrenmenin en verimli yollarından biridir. Bu nedenle araç- gereç kullanımının azami derecede gerçekleştirilmesi durumunda başarının hissedilir bir şekilde artabileceği bilinmektedir. Okulumuzdaki eğitim öğretim araçları ve setlerinin eksikleri tamamlanarak öğretmenlerin ve öğrencilerin bunları kullanmaları teşvik edilmelidir. Öğrencilerin okul dışında yaptıkları çalışmalar ve derse hazırlıklı olmaları da çok önemlidir. Öğrenci aileleri de mümkün olduğunca eğitim öğretim çalışmalarımızın içine çekilerek geleceklerini hazırladıkları çocuklarının daha başarılı olmalarına katkıda bulunmalıdır.

 

İlk dönemde istenilen başarıyı gösteremeyen öğrencilere için şu önlemlerin alınmasına karar verildi:
1.Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerde öğrenciler kitap okumaya özendirilecek.
2.Verilen görevlerle sorumluluk duyguları artırılacak.

3.Bir ders saati içerisinde öğrencilerin seviyesine uygun eserlerin sürekli ve güdümlü okunması olanağı yaratılarak, öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasına çalışılacak.
4.Derslerde ilgi ve dikkatin canlı tutulmasını sağlayacak gerekli önlemler alınarak tüm öğrencilerin derse katılımı sağlanacak. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı etkin olarak uygulanacak.
5. Seviyelerine uygun proje ve performans görevleri verilecek.
6.Bu öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımı sağlanacak.
7.Derslerde öğrencilerin sözlü ya da yazılı anlatımlarında görülen hataları branş gözetilmeksizin tüm öğretmenlerce düzeltilmeli, onların kırık dökük ifadeler kullanmalarına göz yumulmamalıdır.
8.II.kademe öğretmenleriyle işbirliği daha etkin hale getirilecek.
9.Velilerle daha etkin ve sonuç almaya yönelik işbirliğine gidilecek.

4- Eyyup KÖYEBAKAN (Sınıf Öğretmeni): 7/A sınıfı tertip düzeni, kılık kıyafet ve beslenme koşulları yönüyle çok problemli bir sınıf değildir. Ancak birkaç öğrenci velisinin sınıf toplantılarına katılmaması ve öğrencisi ile ilgili olarak görüşülmek üzere okula çağırıldığında gelmemesi; öğrencilerin bireysel sorunlarının ve sınıf sorunlarının çözümünü güçleştirmektedir.

 

Ayrıca öğretmenlerin 7-A sınıfı öğrencilerinden 93 numaralı Ethem SALIK, 106 numaralı Aydın ASLAN, 108 numaralı Ramazan DEMİR ve 112 numaralı Abdulkerim ASLAN'a uygulayacakları sınavların, performans ve proje görevlerinin, bu öğrencilerin yaklaşımı ve verdikleri görev çalışmaları onların başarı durumlarını  göz önüne alarak belirlemelerinin daha sağlıklı olacağı ifade edildi.

 

5-7/A sınıfı öğrencilerinin 1. Dönem  okulu sağlık sorunları haricinde aksatmadıkları ve devamsızlık sorunu yaşanmadı  sınıf öğretmeni tarafından belirtildi.

  

  Öğrencilerin derslerde daha verimli olabilmesi için kendilerine önem verildiğini anlaması gerekmektedir.Bunun için 1. Dönem hava mualefeti yüzünde gidilemeyen ev ziyaretlerine ağırlık verilmesi böylece okul-aile bağlarını güçlendirilmesine karar verildi.

 

6- Eyyup KÖYEBAKAN (Sınıf Öğretmeni): Sosyal kulüplerin sağlık bir şekilde çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Öğrencilerin kulüp faaliyetlerinde aktif olarak görev almalarının onların toplumsal yaşama daha fazla katılmalarını sağlayacağını düşünüyorum. Böylece öğrenci toplumsal görevlerini daha iyi idrak edecek ve gelecekte daha bilinçli ve sorumluluk sahibi bir birey olarak sosyal yaşamdaki yerini alacaktır. Bu nedenle kulüp toplantılarına devamlarının sağlanması ve bunun için gerekli takibatın yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

 

7- Kazım UÇAR(Okul Müdür Yrd) : Günümüzde zararlı içeceklerin ilköğretime kadar indiği, bu yüzden öğretmenlerin bu konuda çok duyarlı olmaları gerektiği, periyodik olarak öğrencilerin uyarılıp aydınlatılmaları gerektiği görüşü ortaya çıktı. Özellikle sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarının öğrencilere sürekli olarak anlatılması kararlaştırıldı. Hastalıkların özellikle kişisel temizlikten kaynakladığı  toplu yaşanan yerlerde de kolayca yayılabildiği söylendi. Bu sebepten ötürü tenefüslerde ,yemek öncesi ve sonrası  el  temizliği konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi dile getirildi.

 

8- Veli toplantısında görüşülecek konular aşağıdaki şekilde şube öğretmenleri tarafından karara bağlandı:

* Öğrencilerin bireysel başarıları hakkında velilerin bilgilendirilmesi ( sınav sonuçları, not ortalamaları)

* Öğrencilerin okula devam - devamsızlık durumları

* Öğrencilerin kılık- kıyafet, beslenme ve sağlık durumları

* Aile olarak öğrencilerin ders çalışma ve okula hazırlıklı gelmelerine bulunabilecekleri katkılar

* Velilerin SBS ile ilgili olarak bilgilendirilmesi

* Öğrencilerin okul içi ve okul dışı sosyal faaliyetlere katılımlarının değerlendirilmesi

 

9- Mehmet GÜNAYDIN(Türkçe Öğretmeni):Öncelikle veliler ve öğrenciler mutlaka SBS ile ilgili olarak teknik açıdan bilgilendirilmelidir. Ayrıca bu sınava katılım ve başarılı olmanın öğrencilerin gelecek eğitim-öğretim kariyerlerine yapacağı katkılar da ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

 

   Eyyup KÖYEBAKAN (Sınıf Öğretmeni): 7-A sınıfında 4 öğrenci sınava ciddi olarak hazırlanmaktadır. Bunların dışında öğrencilerin çeşitli sınava hazırlık dergi, kitap ve yaprak testlerle yaptıkları çalışmalar pekiştirilmeli ve sınava daha bilinçli bir hazırlık yapmaları sağlanmalıdır.

 

10- Bekir SÜNGÜ(Sosyal Bil. Öğretmeni) Aynı şubede derse giren öğretmen arkadaşlar mutlaka irtibat halinde olmalıdır. Sınıfta oluşan ve oluşabilecek her türlü problemden mutlaka bütün zümre haberdar edilmelidir. Bunun yanı sıra üniteler arasındaki her türlü bağlantılı konularda öğretmenler işbirliği içinde olmalıdır. Bu işbirliği sayesinde öğrenciler dersler arasında konu bütünlüğü sağlayarak ilgili öğrenmeyi daha verimli olarak gerçekleştirebilecektir.

 

11- Gündem maddeleri görüşüldü ve kararlar alındı. 7/A sınıfı şube öğretmenler kurulu toplantısı daha başarılı bir eğitim-öğretim dönemi geçirilmesi dilekleriyle sona erdi.

 

7. SINIF 2. DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMEN KURULU TOPLANTISI

ALINAN KARARLAR:

  1. 1. dönem başarısız olan öğrencilerin başarısızlık sebeplerinin sınıf rehber öğretmeniyle görüşülüp tedbirler alınacak.

2.      Okuma yazma konusunda, özellikle güzel yazı yazmakta yetersiz olmalarından dolayı öğrencilerin 2. dönem bol bol kitap okumaları sağlanacak, derslerde mümkün olduğunca el yazısı yazlamaları ve kütüphane ziyaretlerinin sıklaştırılması, ö arası hızlı okuma ve bilgi yarışmaları düzenlenerek öğrencileri kitap okumaya teşvik edilecek.

  1. Başarısız öğrenciler incitilmeden, uygun yöntem ve tekniklerle ve öğrenci merkezli eğitimle başarılı hale getirilecek.
  2. Öğrencilerin kendilerini deneyip seviyeleri hakkında bilgi sahibi olması için yapılan denemelere devam edilecek.
  3. Başarısız veya devamsız olan öğrenciler velileriyle görüşülüp, gerekirse ev ziyaretleri yapılacak.
  4. Sınıfların düzeni ve temizliği konusunda öğrencilere bilgi verilecek, düzen ve ve temizliğin önemi anlatılacak. Sınıf nöbetçisinin ve sınıf başkanının görevleri hatırlatılıp, öğrenciler sınıfı düzenli tutmaları konusunda uyarılacak.
  5. Sosyal kulüp toplantılarına devamlılık sağlanacak ve bunun için gerekli takibat yapılacak.
  6. Öğrencilerin gelişim problemleri başta sınıf rehber öğretmeni ve diğer tüm öğretmenlerin görüşleri alınarak çözülmeye çalışılacak.

 

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU :

Mehmet GÜNAYDIN

Türkçe Öğretmeni

Eyyup KÖYEBAKAN

Matematik Öğretmeni

Tuğba Uçar KÜMÜŞ

Fen ve Teknoloji Öğretmeni

 

 

 

 

Bekir SÜNGÜ

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Mine DEMİREL

İngilizce Öğretmeni

Selma SEVİNDİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

 

 

 


tag 7. Sınıf 2.dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 7. Sınıf 2.dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı Toplantı örnekleri

2012-02-10 tarihinde backstreetboy tarafından 7.Sınıf Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 4516 kez ve en son 2018-10-17 21:09:25 tarihinde görüntülenmiş.