Güncel Eğitim Sitesi

4.Sınıflar 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

4.Sınıflar 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

4. SINIFLAR 2.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI

 

TOPLANTI NO: 2

TOPLANTI TARİHİ: 10.02.2012

TOPLANTI SAATİ: 15.00

TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR: Okul Müdürü Mehmet GÜNAY,  4/A Sınıf Öğretmeni Ferhat KARAKOCA,   4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK,   İngilizce Öğretmeni Kamile Sincar,

Görsel  Sanatlar Öğretmeni  Erol KÖSE

 

                                                              GÜNDEM MADDELERİ

  1.  Açılış ve Yoklama        

  2.  Birinci dönemin değerlendirilmesi    

  3.  2011 -2012 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.

  4. I. dönem yapılan ünitelendirilmiş  yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti

  5. Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti, veli toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi.

  6.  Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi

  7. Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler

  8. Başarıyı artırmada alınacak önlemler

  9. 2. dönem  proje ve performans  görevlerinin  belirlenmesi

10. Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi; yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi

11.  Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık kıyafet durumlarının görüşülmesi

12.  Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı

13.  Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi

14.  Gezi-gözlem ve incelemeler

15.  Atatürkçülük konularının işlenmesi

16.  e- okul uygulamaları

17.  Dilek ve temenniler, Kapanış

 

 

10 / 02 / 2012

Mehmet GÜNAY

Okul Müdürü

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR

 

 1-Şehit Özgür Öncel İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet GÜNAY başkanlığında yukarıda belirtilen yer ve tarihte gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere toplanılmıştır.

 "Madde 95 — Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinde ; 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden

oluşur. 4/A Sınıf öğretmeni Selma BAĞCIVAN'ın izne ayrılması nedeni ile bu dönem Ferhat KARAKOCA 4/A sınıfının öğretmeni olmuştur.

        4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK zümre başkanı olmuştur. 4/A Sınıf Öğretmeni Ferhat KARAKOCA yazmanlığa seçilmiştir. 4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK zümre öğretmenleri tarafından önceden belirlenen gündem maddelerini okumuş ve bu maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

   2- I. Dönemin değerlendirilmesi:

          4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK  ; 4.sınıfa başlayan öğrencilerin; derslerinin farklılaşması, ders sayılarının artması ve ölçme-değerlendirmede sınavların esas alınması nedeniyle zorlandıklarını söyledi. Öğrencilerin çoğunun, dönemin sonlarına doğru bu zorluğu aştığı ve derslerinde başarı gösterdiği, ancak bazı öğrencilerin bu sebeplerden dolayı başarısız olduğunu belirtti.

         Okulu Müdürü Mehmet GÜNAY; I.kanaat döneminde yapılan planlama doğrultusunda eğitim öğretimin devam ettiği, sınıf başarılarının ders yönünden iyi durumda olduğunu söyledi. Ders ve başarı yönünden sınıflar arasında fazla bir farkın olmadığını söyledi.. Yapılan zümre toplantı kararları doğrultusunda ve zümre öğretmenlerinin koordineli çalışmaları sonucunda bu başarıya ulaşıldığını vurguladı.

          4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK  ; sınıflarda her seviyeden öğrenci olduğunu, eksiklikler doğrultusunda çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılmaya çalışılan öğrenciler olduğunu söyledi. Okuma, anlama ve anlatımda bazı eksiklikler olduğunu belirtti. Bu eksikliklerin giderilmesi için okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi. Başarı yönünden sınıflar arasında fazla bir farkın olmadığını vurguladı.

3- 2011 -2012 Eğitim-Öğretim yılının 1.dönemine ait zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.

          Birinci döneme ait olan zümre kararları incelendi. Zümre kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksiklikler olmadığı, ölçme değerlendirmede, ortak sınavların yapılmasında, performans ve proje ödevlerinde bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi. Çalışma kitaplarının dışında yapılan etkinliklerin dosyalarına konulduğu belirtildi. Zümre toplantısında alınan kararların ikinci dönemde yapılacak çalışmalar için bir yol haritası niteliği taşıdığı vurgulandı. İkinci dönem de aynı şekilde başarılı olması temennisiyle diğer konulara geçildi.

 

4 - I. dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenemediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulamadığının tespiti,

          Planlarda kılavuz kitaplara uyulduğu ve etkinliklerin uygulanmaya çalışıldığı fakat bazı etkinliklerde öğrencilerin zorlandığı ve bazı etkinliklerin de çok vakit aldığı belirtildi. Türkçe kitabındaki metinlerin uzun olmasından dolayı öğrencilerin anlamada ve anlatımda zorluk çektikleri  ve dikte çalışmalarına yeteri kadar vakit ayrılamadığı belirtildi. Derslerin işlenişinde bir sorun olmadığı fakat bitişik eğik yazısının daha etkin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiği dile getirildi.

 

 

 

5 - Veli-okul işbirliğinin artırılması için alınacak önlemlerin tespiti. Veli toplantılarının tarihlerinin belirlenmesi.

        Velilerle işbirliği yapmanın öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi tartışıldı. Bazı velilerin bu konuda çok duyarsız oldukları dile getirildi. Okulu Müdürü Mehmet GÜNAY ; özellikle sorunlu öğrencilerin velilerinin toplantılara gelmediğini vurguladı. Öğrencilerin davranışlarında ve başarılarında öğretmenle velinin ortak davranışta olması, işbirliği yapması gerektiğini söyledi. Eğitimde birinci sorumlunun aile, daha sonra ise okulun geldiği önemle vurguladı..

          4/A Sınıf Öğretmeni Ferhat KARAKOCA; ikinci dönem yapılacak çalışmaları planlanmada, verilecek proje ve performans görevlerinin yapılış şekillerinde, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış-verişi yapmak amacıyla en geç şubat ayı sonuna kadar veli toplantılarının yapılması gerektiğini belirtti. Bu görüş kabul edildi. 

         

6 - Zümre öğretmenleri ile yapılan işbirliği esaslarının sonuçlarının görüşülmesi

          Birinci dönem boyunca yapılan çalışmalarda, ders işlenişlerinde, çalışma kağıtları, ödevlerin ve ölçme-değerlendirmelerin hazırlanmasında ortak çalışmalar yapıldığı söylendi. İkinci dönemde de ortak çalışmaların devam ettirilmesi gerektiği; böylece sınıflar arası iletişimin ve geri bildirimin daha rahat anlaşıldığı belirtildi.

         Derslerin işlenişi sırasında uygulanan yöntem ve teknikler, başvurulması gereken kaynak, araç ve  gereçler  ve deney, gezi, gözlem ve  incelemeler ile ilgili diğer zümre ve branş öğretmenleri ile gereken işbirliğinin yapılmasının yararlı olacağı vurgulandı.

    

7-  Derslerde uygulanacak yöntem ve teknikler      

İngilizce Öğretmeni Kamile Sincar; ders içi çalışmalarda ve etkinliklerde klasik öğretim metotlarının yanında çağdaş ve öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin kullanılmasının daha iyi olduğunu ve başarıyı arttırdığını açıkladı. Derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini öğretmeninin sadece rehberlik yapması gerektiğini vurguladı.

 Okulu Müdürü Mehmet GÜNAY; Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi,  bilgisayar, projeksiyon vb cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasını söyledi.. Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılması kararlaştırıldı.

4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK  "Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi, gözlem vb çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarılarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz." dedi.

4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK  "Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu; drama ,yaparak ve yaşayarak öğrenme ,vb teknik ve yöntemleri kullanalım." dedi.

       Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, soru - cevap, problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çiziminin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, beyin fırtınası, altı şapka, problem çözme, gösteri, soru - cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasına karar verildi.      

8 - Başarıyı artırmada alınacak önlemler

         Okulu Müdürü Mehmet GÜNAY; Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olmama, ailelerin  ilgisizliği, öğrencilerin yeterli seviyede motive edilemediği, ilginin başka yönlere kayması, eğitim ve öğretimde araç ve gereçlerin yeterli bir şekilde kullanılamadığı, öğrencilerin  TV, oyun v.b.alışkanlıklarından  fazla etkilendiği söylendi. Başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesi; öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi; ders araç ve gereçlerinin zamanında kullanılması; sınıf disiplininin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiği önemle vurgulandı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği  belirtildi. Öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği yapması gerektiği söylendi. 

        Derslerin araç gereçlerle (bilgisayar, projeksiyon, çalışma kâğıtları) ilgi çekici hale getirilerek görselleştirilmesi gerektiği belirtildi. Derslerin öğrencilerce sevilmesi için öğrenci merkezli metotların uygulanmasının, araştırmalara, deneylere sıkça yer verilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

9- I. dönem  performans ve proje görevlerinin  değerlendirilmesi

          Okulu Müdürü Mehmet GÜNAY; yönetmeliğin 35. maddesinde: "Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir."şeklinde hüküm olduğunu hatırlattı. Buna göre sene başı zümre toplantısında proje ve performans çalışma konularının belirlendiğini, belirlenen bu konulara zenginlik olması açısından kılavuz kitaptaki konuların da eklenebileceğini söyledi.

        Değerlendirme ölçeğine ya da dereceli puanlama anahtarına  göre değerlendirilmesine karar verildi.

   4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK ; Proje ödevleriyle, Performans görevlerinin  çevre şartlarına ve öğrenci imkânlarına göre belirlenmesi  ve güncel olması gerektiği  belirtildi.İnternetten hazır çıktı kabul edilmeyip, bilginin işlenmesi ve bilinmesi; öğrenciye ve veliye iyice anlatılması  konuları  üzerinde duruldu.. Ödevlerin öğrencilerce yapılabilecek nitelikte olmasına dikkat edilmeli, ve velilerin sadece yol gösterici olması gerekmektedir. Proje ve performans görevlerinin verimli olması için; öğrencilere izleyecekleri yol ile ilgili yönergeleri ve ürünlerinin nasıl değerlendirileceği ile ilgili ölçütler verilmesi gerektiği, bu ölçütleri de hazırlayıp öğrencilerimize verilmesi , bu ölçütlere göre hazırlamalarının önemi hakkında  konuşuldu.

         Proje görevlerinin  Mart ayı içinde öğrencilere duyurulmasına ve  en geç Mayıs ayı içinde değerlendirilmesine karar verildi. 

 10 - Ölçme değerlendirme konularının görüşülmesi; yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin ve tarihlerinin belirlenmesi

       4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK:  Yönetmeliğin 36. maddesi hükümlerince klasik ( Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmamasına, çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı vb sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olmasına, soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesine karar verildi.

    Gerektikçe test uygulamasını geliştirmek ve sınavlara hazırlanmaya alıştırmak için test soruları çözdürülmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Ölçme değerlendirmede sonuçların 100'lük not sistemine  göre yapılacağı, bu şekilde daha hassas ve nesnel bir ölçme değerlendirme olanağına kavuşulduğu vurgulandı.

         Okul Müdürü Mehmet GÜNAY; İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre " Haftalık ders saati üç ve üç dersten az olan derslerden en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır." üçer yazılı yapılması gerektiğini dile getirdi.

        

        Ortak sınavlar ( 2. sınavlar  ortak olacak ) , sınavın uygulanacağı günde eş zamanlı yapılması, sınavlarda çoktan seçmeli, doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma şeklindeki soru tipleri kullanılması ayrıca her sınavda en az iki açık uçlu soru(klasik) bulunması gerektiği, Türkçe dersinde açık uçlu soru sayısının ifade becerisinin gelişmesi açısından daha fazla olması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.

         Yazılı ve performans değerlendirmeleri ile ilgili sonuçların duyurulmasında yönetmelik esaslarına uyulması belirtildi. Sonuçların en kısa zamanda e- okul' a girilerek öğrencilere duyurulması gerektiği söylendi. Sınav sorularının hazırlanmasında ve uygulanmasında zümre öğretmenlerinin ortak ölçme ve değerlendirme soruları hazırlamasının ve bu soruların cevap anahtarlarının hazırlanıp kullanılmasının gerekliliği belirtildi. Sınavlarda sorulacak soruların son işlenen ünite ağırlıklı olmak üzere,önceki ünitelerden de seçilmesinin uygun olacağı  söylendi.

       4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK:    Ölçme çalışmalarının şekli ve sayısı zümre öğretmenlerinin ortak kararı ile aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır.

 

UYGULAMA

ZAMANI

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Bir

Dönemde

Yıllık

UYGULAMA

ŞEKLİ

Yazılı/Uygulama

Ders ve Etkinlik.Katılım.

Performans Görevi.

Proje

MATEMATİK

3

2

1

Öğrencinin seçeceği dersten

Yıllık bir proje ödevi verilir.

TÜRKÇE

3

2

1

FEN VE TEK.

3

2

1

SOSYAL BİL.

2

2

1

BEDEN EĞT.

 

2

1

MÜZİK

 

2

1

TRAFİK GÜV.

2

1

1

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılılar aşağıda belirlenen süreler arasında yapılacaktır.

08/03/2012

17/04/2012

15/05/2012

05/03/2012

16/04/2012

14/05/2012

13/03/2012

20/04/2012

18/05/2012

22/03/2012

21/05/2012

 

07/04/2012

25/05/2012

 

 

11.  Öğrencilerin temizlik, sağlık, beslenme, kılık-kıyafet durumlarının görüşülmesi

İngilizce Öğretmeni Kamile Sincar "Öğrencilerimizde bazıları yemek yemeden okula geliyorlar. Bunu davranışlarından hissediyoruz. Bu da ders başarısını etkiliyor. Özellikle veli toplantılarında bu konunun ele alınarak ailelerden hassasiyet göstermelerinin istenmesinin uygun olacağını" dile getirdi.

4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK:  Önlük haricinde başka bir giysi ile geldiklerinde uyaralım, bunu alışkanlık haline getirmesinler. Görüntü kirliliği ve bir düzensizlik yaratmış olmayalım dedi.

 12. Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve paylaşımı

  Okul Müdürü Mehmet GÜNAY: Matematik, Fen Teknolojisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve diğer dersler işlenirken derslerin özelliğine göre, laboratuardan, bilgisayardan ve projeksiyondan yararlanıldığı söylendi. Gerektiğinde sınıflar arasında araç gereç paylaşımı yapılarak derslerin müfredata uygun bir şekilde yürütüldüğü belirtildi. 

13-  Öğrencilerin devam  - devamsızlık durumlarının görüşülmesi

          Okul Müdürü Mehmet GÜNAY :Öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu söyledi İlköğretim okullarına devamın zorunlu olduğu belirtildi. Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin durumunun  idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Bunu önlemek için gerekli önlemlerin alınmasının gerekliliği önemle vurgulandı.

14-   Gezi-gözlem ve incelemeler

   Okul Müdürü Mehmet GÜNAY :Arkadaşlar yıl sonuna doğru planladığınız bir gezi varsa bununla ilgili prosedürleri önceden halletmeli ve gerekli izinleri almanız gerekir, aksi takdirde etkinliğin yasal olmadığını ve herkesin zor durumda kalacağını açıkladı. Derslerimizde mutlaka inceleme, araştırma ödevlerine yer verelim. Bu şekilde öğrencinin bilgiye ulaşma yetenekleri artar.

Bu yaş çocuklarının yaparak yaşayarak öğrenmeye yatkın olduğunu bu yüzden de öğrencilerin içinde olduğu deney gibi aktivitelere bol bol yer vermeliyiz.

15-  Atatürkçülük ve Afet Eğitimi Bilinci konularının işlenmesi

          Okul Müdürü Mehmet GÜNAY; Atatürkçülük ile ilgili işlememiz gereken konuları 2504 sayılı tebliğler dergisi, Afet eğitimi ve bilinci konularını da 2506 sayılı tebliğler dergisini inceleyerek bulabileceğimizi, zaten yıllık planlarımızı da bu doğrultuda yaptığımızı hatırlattı. Bu konuda aksama olmadığı belirtildi. 10 Kasım günü ve Atatürk Haftasında sınıflarımızda bulunan Atatürk Köşelerinin amacına uygun düzenlendiğini ve matbuu köşe kullanılmadığı belirtildi.

16-   e- okul uygulamaları

4/B Sınıfı Öğretmeni Yurdakul ÇELİK:  Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği e-okul uygulamasının birinci dönemde yapılan çalışmalarla işleyişinin tanındığı vurgulandı. Bu  doğrultuda yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin tarihlerinin, sonuçlarının,  proje ve performans görevlerinin tarihlerinin ve değerlendirilmesinin  sisteme girişinin yapılamasının önemi  belirtildi. Öğrencinin okuduğu kitapların yıl sonunu beklemeden belirli aralıklarla eksiksiz girilmesiyle  yığılmaların önleneceği söylendi.

17-   Dilek ve temenniler

       İyi bir çalışma dönemi geçirilmesi dileğiyle toplantı sona erdirildi.   

 

ALINAN KARARLAR

1. Öğrencilerin daha fazla kitap okumaya teşvik edilmesine, bu yolla okumalarının hızlandırılmasına,

2. Sınıflar arasında programın uygulanmasında ve derslerin işlenişinde paralellik sağlanmasına; derslerin işlenişi ünitelendirilmiş yıllık planlar doğrultusunda zamanında ve plana uygun yapılmasına,

3.  İkinci dönem  yapılacak çalışmaları planlanmada, verilecek proje ve performans görevlerinin yapılış şekillerinde, etkili ve verimli bir eğitim-öğretim geçirmede velilerle görüş alış verişi yapmak amacıyla en geç  Martın 2. haftasına  kadar veli toplantılarının yapılmasına,

 4. Veli toplantısında   e-okul sisteminin işleyişi ve "Veli Bilgilendirme Sistemi" hakkında bilgiler verilmesine,öğrencilerinin okulla ilgili gerekli bilgilerine bu sisteme girerek öğrenebileceklerinin anlatılmasına,

  5.  İkinci dönemde programda yer aldığı şekilde Türkçe ders saatlerinin bir saatinin 'Okuma Saati' olarak ayrılmasına 

 6. Dersler işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi,  bilgisayar, projeksiyon  vb cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içinde olunmasına;

Ayrıca gazete, dergi vb. basılı araçların da uygun konularda kullanılmasına,

7. Okul Fen ve Teknoloji laboratuarı, Bilişim Teknolojileri sınıfı, kütüphane,Sunum Sınıfları , vb alanlardan azami şekilde istifade edilmesine,

8.  Sınavların   test değerlendirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış ve klasik uygulamaya  yer verilerek, ürün dosyalarının derslerin konularına uygun çalışmaların seçilerek kullanılmasına, öğrenciye kendini ifade edebilme imkânlarının verilmesine de dikkat edilmesine,

9. Türkçe, Matematik. Fen ve Tek.  derslerinden üçer,  Sosyal Bilgiler dersinden de iki yazılı yapılmasına,  II. Dönemde de  ortak sınav  ( 2. Sınavların ) yapılmasına ,

10. Derslerin işlenişinde Atatürkçülük ile ilgili konuların yerinde ve zamanında işlenmesine, tüm öğrencilerin derse katılımlarının sağlanmasına ve çalışmaların sergilenmesine, KARAR  VERİLDİ

      Sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek dileğiyle toplantıya son verildi.

 4/A Sınıf Öğretmeni,                                                                          4/B Sınıfı Öğretmeni

                İngilizce Öğretmeni,                                         Görsel  Sanatlar Öğretmeni 

 Uygundur.

Mehmet GÜNAY

Okul Müdürü


tag 4.Sınıflar 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 4.Sınıflar 2.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Yurdakul ÇELİK

2012-02-21 tarihinde Yurdakul ÇELİK tarafından 4.Sınıf SınıfÖğretmeni Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 4107 kez ve en son 2018-10-17 13:44:08 tarihinde görüntülenmiş.