3.sınıf 1.dönem zümre örneği

3.sınıf 1.dönem zümre örneği

..................  İLKÖĞRETİM OKULU

20..–20.. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

     Toplantı Tarihi : 04/09/20..

     Toplantı Yeri     : 3/B Sınıfı

     Toplantı Saati   : 10.00

     Toplantı No       : 1

     Toplantıya katılanlar :

 

                                           

GÜNDEM

 

 

1. Açılış

2. Zümre başkanının seçilmesi.

3. Bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararlarının okunup değerlendirilmesi.

4. Eğitim-öğretim programlarının incelenmesi. “Ünitelendirilmiş Yıllık Plânlar” ile “Günlük  Plânların hazırlanması, uygulanacak yöntem ve tekniklerle ilgili çalışmaların belirlenmesi

5. Kutlanacak belirli gün ve haftalar.

8. 20..- 20.. Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitaplar.

9. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının  planda gösterilmesi.

10. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayacak görüş ve kararların alınması.

11. Öğrencilerin çevre özellikleri, sağlığı ve beslenmeleri.

12. Okul-öğretmen-veli ilişkileri.

13. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması.

14.Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler ile ilgisi dağınık, uyum güçlüğü gibi problemleri gözlenen öğrencilerin durumları.

15.Performans ve proje görevleri.

16. Öğretim metotlarının tespiti ve dersi derste öğretme ilkesinin esas olarak alınması.

17. Dilek ve Temenniler.

 

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1. Milli Egemenlik İlköğretim Okulu 3. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince yukarıda yeri, zamanı ve saati belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere,Md.Yardımcısı Muhammet SİYAH,başkanlığında toplandı. 

             2. Sınıflar yıl sonu ve 3.sınıflar bir önceki yılın zümre öğretmenler kurulu kararları okunup değerlendirildi.

3.Eğitim-öğretim programlarının incelenmesi. “Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar” ile “Günlük Planların” düzenlenmesi.

             Muhammet SİYAH:    Ünitelendirilmiş Yıllık Planların bilgisayar ve günlük planların yapılan yeni yasal düzenleme ile bilgisayarlarda saklanacağını bir örneğinin CD’ ye kaydedilerek idareye teslim edileceğini ifade etti.

Yusuf ŞAHİN: Planların ortak hazırlanmasını, hazırlarken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Fevzi ÇAKMAK: Planların hazırlanmasında öğretmen kılavuz kitaplarının incelenmesinden sonra hazırlanmasının daha doğru olacağını ifade etti. Tema ve ünite sürelerinin dikkate alınması ve planlanmasını önerdi.

   O.İMAMOĞLU: Öğrencilere kazandırılması planlanan kazanımların, amaç ve davranışların kazandırılmasında, tema sürelerinin belirlenmesinde, etkinliklerin planlanmasında 20..- 20.. eğitim öğretim yılında oluşabilecek tatillerin dikkate alınması gerektiğini alınması, kılavuz kitaplar incelendiğinde tema süreleri planlanırken tatillerin hiç dikkate alınmadığını vurguladı.

              Y.ŞAHİN: Kılavuz kitaplarda Ünitelendirilmiş yıllık plan bulunan derslerin planlarının yapılmasının gerekli olmadığını vurguladı.

      5.   F.ÇAKMAK:   Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi yöntemlerinde derslerin işlenişi sırasında uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.

    6.     O.İMAMOĞLU: Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti.

 Belirli gün ve haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.

    7.      Y.ŞAHİN: 20.. – 20.. Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesini önerdi.

Öğretim yılında kullanılacak yardımcı ders araç ve gereçleri ile kitapların velilerle görüşülerek temin yoluna gidilmesini kararlaştırıldı.

    8.    O.İMAMOĞLU : Ölçme değerlendirme çalışmalarında ders kitaplarında bulunan ölçme araçlarının dışında Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerindeki kazanımlar, dikkate alınarak; öğrenci davranışlarının gözlenmesi, ders etkinliklerine katılım, proje ve performans çalışmaları,   derecelendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve klasik yazılı gibi ölçme araçlarının da kullanılarak ölçme değerlendirmelere yer verilebileceğini belirtti.

F.ÇAKMAK:  “ Hangi ders için hangi ölçme aracının kullanılacağımızı bu toplantıda kararlaştırabiliriz. Esas olan, hedeflenen kazanımların niteliği, kazanımın düzeyi ve ölçülmek istenen davranışları ölçecek ölçme aracını kullanmaktır.” Dedi.

Hedeflenen kazanımların niteliği, kazanımın düzeyi ve ölçülmek istenen davranışlar dikkate alınarak ders kitaplarında bulunan ölçme araçlarının dışında Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik derslerindeki kazanımlar, dikkate alınarak; öğrenci davranışlarının gözlenmesi, ders etkinliklerine katılım, proje ve performans çalışmaları,   derecelendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyası, çoktan seçmeli, boşluk doldurma, doğru-yanlış ve klasik yazılı gibi ölçme araçlarının da kullanılarak ölçme değerlendirmelere yer verilmesi kararlaştırıldı.

 

            Y.ŞAHİN:  Ölçme ve değerlendirme çalışmaların hedeflenen kazanımların niteliği, kazanımın düzeyi ve ölçülmek istenen davranışların tema ortasında ve tema sonlarında yapılmasının eksikleri giderme noktasında daha doğru olacağını ifade ederek “ Öğrencilerin dördüncü sınıftan itibaren yazılı ve sözlü sınavlarla karşılaşacaklar. Bu sınıflarda toplu sınavlar yapılacak. Öğrencileri bu sınavlara hazırlamak amacıyla toplu sınav yapalım.”dedi.

 

            Bu öneri kabul edilerek birinci ve ikinci yarıyılda ikişer adeti geçmemek üzere ve esas amacı öğrencileri bir üst sınavlara hazırlama amacı olan toplu sınavların uygulamasına karar verildi.

 

 10. F.ÇAKMAK :  Öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenemediklerini; geçen yıl şeker, cips, kola, hamburger türü yiyeceklerin çok fazla tüketildiğini gözlemlediğini ifade ederek derslerde bu konu üzerinde özenle durulmasını,  yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesi amacıyla dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasını önerdi.

F.ÇAKMAK: “Birinci sınıftan itibaren bu konu üzerinde gerek öğrencilere gerekse velilere sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Beslenme saatlerinde öğrenci beslenmelerini kontrol ediyorum. Sene başında okul rehber öğretmeni ve sınıf veli temsilcisi ile birlikte aylık beslenme tablosu hazırlayıp tüm öğrencilere dağıttım. Buna rağmen tam anlamıyla arzuladığım sonuca ulaşamadım. Bu yiyecekler moda oldu. “dedi.

        O.İMAMOĞLU:  Beslenmenin yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini;  öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesi varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Beslenme saatlerinde evde hazırlanan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi hususunda öğrencilere ve velilere gerekli telkinlerde bulunulması kararlaştırıldı.

 

11.Okul-öğretmen-veli ilişkileri konusunda söz alan Y.ŞAHİN: Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını belirtti.

O.İMAMOĞLU:  Okul – öğretmen – veli işbirliğinin daha sağlıklı olabilmesi için veli toplantılarına sık, sık yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Gerek görüldükçe veli toplantılarının yapılmasına, bu toplantılarda velilere sağlıklı ve dengeli beslenme, öğrencilerin performansları ve eksik görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesi, öğrenci ürün dosyalarının düzenlenmesi hakkında bilgi verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca toplantılarda verilen etkinliklerin örnek olması amacıyla öğrenci adı zikredilmeden gösterilmesi, kararlaştırıldı.

 

12.Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanması için yapılacak çalışmalar, sınıf kitaplığının oluşturulması ile ilgili konuşan  F.ÇAKMAK: Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesini,  okul idaresi ve velilerle işbirliği içine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını ifade etti.

            O.İMAMOĞLU: Sesli okuma etkinliklerinde öğrenciler arasında yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu.

            Öğrenciler arasında şiir okuma, öykü- masal anlatma ve yazma yarışmaları düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiğini belirtti.

13. Eğitim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ile ilgisi dağınık, uyum güçlüğü gibi problemleri gözlenen öğrencilerin durumları ile ilgili olarak:

          Y.ŞAHİN; Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği içinde bulunmaları gerektiğini belirtti.

           Zümre olarak birlikte uyum içinde çalışıldığını ifade ederek “Birimizin sorunu hepimizin sorunudur. Şimdiye kadar ne yapmış isek birlikte yaptık. Aynı şekilde devam edeceğiz.”dedi.

            Tüm çalışmaların birlikte planlanması, karşılaşılan sorunlara da birlikte çözüm aranması kararlaştırıldı.

 

14. Performans ve proje görevleri ile ilgili olarak söz alan F.ÇAKMAK:  Proje ve performans konularının üniteye göre seçilmesi ve öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

O.İMAMOĞLU: Performans ödevlerinin genelge gereği artık sınıflarda yapılması gerektiğini belirtti. Etkinliklerde yardımlaşarak çalışmayı, paylaşmayı, akıl yürütmeyi, farkındalığı ve sorumluluk kazanmayı esas alan çalışmalara yönelinmesi gerektiğini vurguladı.

Y.ŞAHİN: “Proje konuları seçilirken öğrencilerin ilgi ve isteklerini dikkate alalım.”dedi.

Proje ve performans konuları seçilirken ünite konularına uygun olarak seçilmesi- değerlendirmesi kararı verildi. Ödevin ne zaman ve nasıl verileceği hususunun sene içinde yapılacak bir toplantıda karara bağlanması benimsendi.  

15. Öğretim metotlarının belirlenmesi ile ilgili olarak:

F.ÇAKMAK: Tüm derslerde konunun özelliğine göre; betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerin kullanılabileceğini ifade ederek sınıfların aşırı kalabalık olması ve fiziki olanaksızlıklar nedeniyle öğrenci merkezli eğitim-öğretimin uygulanmasındaki zorluklardan söz etti.

          Y.ŞAHİN: konuların işlenmesinde işlem basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtti.

O.İMAMOĞLU: Matematik konularının işlenmesinde matematik dersini sevdirmenin esas alınması gerektiğini ifade etti.

 F.ÇAKMAK: Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağını ifade etti.

            O.İMAMOĞLU: Hayat Bilgisi dersi ile Türkçe dersinin işlenmesinde beyin fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlara yer verilebileceğini ifade etti.

            Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına ağırlık verilmesi ve metnin yazdırılması yerine özet çıkartılmasının daha uygun olacağı, rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden öykü-masal yazımına sık sık yer verilmesi kararlaştırıldı.

Ünite konuları ile temaların ekte belirtilen plan dâhilinde işlenmesi kararlaştırdı.

            DERSLERİN TEMA ve ÜNİTELER GÖRE SÜRE DAĞILIMLARI

 

HAYAT

BİLGİSİ

TEMA ADI

 SÜRESİ (saat)

TARİH

OKUL HEYECANIM

 

60

24.09.20.. /  25.12.20010

BENİM EŞSİZ YUVAM

        69

 

28.12.20.. /  09.04.20..

DÜN BUGÜN YARIN

 

50

12.04.20.. / ..06.20..

 

 

 

TÜRKÇE

 

  SÜRESİ (saat)

TARİH

BİREY VE TOPLUM

( 5 Metin)

 

48

08.09.20..- 14.10.20..

ATATÜRK

 

48

15.10.20.. – 14.11.20..

DEĞERLERİMİZ

 

48

7.11.20.. – 22.12.20..

SAĞLIK VE ÇEVRE

 

48

23.12.20..  - 23.01.20..

DÜNYAMIZ VE UZAY

 

48

09.02.20..- 12.03.200

ÜRETİM VE TÜKETİM

 

48

13.03.20..- 14.04.20..

DOĞAL AFETLER

 

48

15.04.20..- 15.05.20..

EĞİTSEL VE SOSYAL ETKİNLİKER

 

48

18.05.20..- 12.06.20..

 

 

 

 

MATEMATİK

ÜNİTE

 SÜRESİ (saat)

TARİH

 

1

                       SAYILAR

 

 

 

DOĞAL SAYILAR

 

 14

08.09.20..- 03.10.20..

 

 

 

 

2

 

DOĞAL SAYILAR

Toplama İşlemi

Çıkarma İşlemi

1

12

12

06.10.20.. – 06.10.20..

07.10.20..- 27.10.20..

28.10.20..- 17.11.20..

    ÖLÇME

TARTMA

4

18.11.20..- 24.11.20..

SIVILARI ÖLÇME

5

25.11.20..- 02.12.009

 

 

 

 

 

    3

 

 

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILAR

Çarpma İşlemi

Bölme İşlemi

 

14

10

03.12.200- 02.01.20..

 

05.01.20..- 20.01.20..

 

 

ÖLÇME

UZUNLUKLAR ÖLÇME

 

4

22.01.20..- 10.02.20..

PARALARIMIZ

 

3

11.02.20..- 16.02.20..

VERİ

ŞEKİL GRAFİĞİ

4

17.02.20..- 23.02.20..

TABLO

2

26.02.20..- 27.02.20..

 

 

4

       GEOMETRİ

DOĞRU

5

02.03.20..- 09.03.20..

DÜZLEM

1

10.03.20..- 10.03.20..

NOKTA

4

12.03.20..- 17.03.20..

AÇI

5

19.03.20..- 26.03.20..

ÜÇGEN- KARE ÇEMBER

DİKDÖRTGEN

 

2

27.03.20..- 30.03.20..

 

 

 

5

DÜZLEM

4

31.03.20..- 06.04.20..

ÜÇGEN- KARE- ÇEMBER-                                 

3

07.04.20..- 10.04.20..

SİMETRİ

3

13.04.20..–16.04.20..

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER       

3

17.04.20..- 21.04.20..

ÖLÇME

UZUNLUKLARI ÖLÇME

6

27.04.20..- 05.05.20..

ÇEVRE

5

07.05.20..- 14.05.20..

ALAN

3

15.05.20..- 21.05.20..

 

6

SATLAR

KESİRLER

10

22.05.20..- 05.06.20..

ÖLÇME

ZAMANI ÖLÇME

5

08.06.20..- 12.06.20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Müdür Yardımcısı,Muhammet SİYAH, 20..- 20.. eğitim öğretim başarılı geçmesini temenni ederek toplantıyı bitirmiştir.

         

                   III- A                                                   III- B                                         III- C                                 


tag 3.sınıf 1.dönem zümre örneği zümre tutanağı 3.sınıf

2012-02-17 tarihinde Dosyabak.com tarafından 3.Sınıf Toplantılar kategorisine eklenen bu içerik toplam 1905 kez ve en son 2017-05-29 11:15:57 tarihinde görüntülenmiş.