Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 20

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 20

Günümüzdeki Çevre Sorunlarının Olası Etkileri Ülkelerin Çevre Koruma Uygulamaları Doğal Mirasın Korunması

1. Aşağıdakilerden hangisinin, atmosferde sera etkisi meydana getiren gazların azaltılmasına katkısı yoktur?

A) Daha az enerji ile ısınmaya yönelik uygulamaların artmasının

B) Güneş enerjisi ile nükleer enerji kullanımının yaygınlaştırılmasının

C) Termik santrallerde daha az karbon çıkaran sistemlerin kullanılmasının

D) Fosil yakıtlar yerine bio dizel gibi enerji kaynaklarının kullanımının artmasının

E) Nehir santrallerinin yerine biriktirmen hidroelektrik santrallerinin yaygınlaştırılmasının

2. 1992 yılında çerçeve anlaşması belirlenen, 1997 yılında oluşturulan "Kyoto Protokolü" ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Şehir ve insan yerleşimlerinin sorunlarını ele almaktadır.

B) Biyolojik zenginliğin korunmasını amaçlayan bir anlaşmadır

C) Dünya genelindeki sulak alanların korunmasını amaçlamaktadır.

D) Nesli tükenmekte olan göçmen kuşların korunmasını hedeflemektedir.

E) Sera etkisi oluşturan gazların salınımlarını azaltmak amacıyla, sanayileşmiş ülkelere çeşitli hedefler belirleyen bir anlaşmadır.

3. - Mısır'daki Giza Piramitleri'nin yanına otoyol yapımının engellenmesi

- Meksika'da Gri Balinaların üreme alanlarındaki tuz ocaklarının kapatılması

- Afrika'daki Victoria Çağlayanı'na baraj yapımının engellenmesi

Yukarıdaki uygulamalar, aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Kültürel etkileşimin artırılmasına

B) Yerleşim alanlarının sınırlandırılmasına

C) Turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmesine

D) Dünya genelindeki doğal miras alanlarının korunmasına

E) Geri kalmış ülkelerin ekonomik gelişimlerinin engellenmesine

4. Dünya'daki doğal kaynakların kendini yenileyebilme hızının tüketim hızından daha az olması, aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır?

A) Ekosistemlerin genişlemesine

B) Biyolojik çeşitliliğin azalmasına

C) Canlı türlerinin sayısının artmasına

D) Canlılar arasındaki etkileşimin artmasına

E) Doğal kaynakların rezervlerinin artmasına

5. Dünya genelinde çevre ile ilgili konferans ve sözleşmelerin özellikle 1970'li yıllardan sonra yaygınlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya genelinde nüfus artış hızının düşmesi

B) Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin azalması

C) Doğal kaynakların paylaşımında ülkeler arasında sorunların ortaya çıkması

D) Sanayi alanındaki çalışan nüfus oranının tarımda çalışan nüfus oranından az olması

E) Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan çevre sorunlarının insanlığı tehdit eder duruma gelmesi

6. Aşağıdaki yerlerden hangisi, doğal miras alanları arasında gösterilebilir?

A) Ormanlar

B) Taş ocakları

C) Fabrikalar

D) Otoyollar

E) Maden bölgeleri

7. Nüfusun hızla artması ve bilinçsiz kullanım, doğal miras alanlarının kısmen zarar görmesine ya da tamamen yok olmasına neden olmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki kıtaların hangisinde yok olma tehlikesi bulunan doğal miras alanı sayısı daha fazladır?

A) Kuzey Amerika

B) Afrika

C) Avrupa

D) Asya

E) Güney Amerika

8. Aşağıdakilerden hangisi, doğal mirası korumak için yapılabilecek çalışmalar arasında gösterilemez?

A) Orman alanları genişletilmeli

B) Çöpler geri dönüşüm için ayrılmalı

C) Zarar görmüş, bozulmuş ekosistemler tama-, men ortadan kaldırılmalı

D)s Ekolojik dengenin önemini kavratacak eğitim programları oluşturulmalı

E) Doğada uzun süre yok olmayan ambalajlar yerine geri dönüşümlü ambalajlar tercih edilmeli

9. Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin doğal çevreye olumsuz etkisi bulunmaz?

A) Petrol

B) Doğal gaz

C) Taş kömürü

D) Linyit

E) Güneş

10. Aşağıdakilerden hangisi, anız yakma olayının çevresel etkilerinden biri değildir?

A) Erozyonun artması

B) Toprak verimliliğinin azalması

C) Orman yangınlarına yol açması

D) Topraktaki humus oranını artırması

E) Toprakta organik madde oranının azalması

11. Aşağıda, bir çevre sorununun nedenleri ile sonuçları verilmiştir.

Nedenleri: Soğutucu ve parfümlerde kullanılan karbon bileşimli gazların atmosferdeki oranının artması

Sonuçları: Zararlı güneş ışınlarının canlıları tehdit etmesi

Buna göre, nedenleri ve sonuçları verilen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asit yağmurları

B) İklim değişikliği

C) Sulak alanların yok olması

D) Ozon tabakasının delinmesi

E) Deniz seviyelerinin yükselmesi

12. Estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen doğal güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlere ne ad verilir?

A) Eko - turizm

B) Doğal miras

C) Doğal kaynak

D) Ekolojik değer

E) Çevre sorunu

13.

Yukarıdaki haritada taranarak numaralandırılan alanların hangisinde mercan resifleri daha yaygındır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

14. Yeryüzünde ekolojik tür ve çeşitliliğin fazla olduğu alanlardan biri olan ormanlarla ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sel ve taşkınları azaltırlar.

B) İçindeki flora ve faunayı korur.

C) Yer altına sızan su miktarını azaltır.

D) Havadaki karbondioksit dengesini korur.

E) Su ve rüzgâra karşı toprağı tutarak taşınmasını önler.

15. Aşağıdakilerden hangisi, Kyoto Protokolü'nü imzalamayan gelişmiş ülkelerden biridir?

A) Japonya

B) ABD

C) Kanada

D) Avustralya

E) Norveç

16. Aşağıdakilerden hangisi, hava kirliliğinin artmasına neden olur?

A) Sulama olanaklarının artması

B) Orman alanlarının genişletilmesi

C) Karbonlu maddelerin tam yanmaması

D) Hidroelektrik santral yapımının artması

E) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artması

17. Günümüzde çevre sorunları, etki derecesine göre küresel, bölgesel ve yöresel olarak gruplandırılabilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi küresel çevre sorunlarından biridir?

A) Fabrika atıklarının göle dökülmesi

B) Tarlalarda anız örtüsünün yakılması

C) Tarım ilaçlarının akarsulara karışması

D) Sokaklardaki çöplerin gelişigüzel depolanması

E) Fosil yakıtların kullanımının artmasıyla ozon tabakasının delinmesi

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 20

TEST-20 1-E 2-E 3-D 4-B 5-E 6-A 7-B 8-C 9-E 10-D 11-D 12-B 13-E 14-C 15-B 16-C, 17-E


tag Günümüzdeki Çevre Sorunlarının Olası Etkileri Ülkelerin Çevre Koruma Uygulamaları Doğal Mirasın Korunması 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3533 kez ve en son 2018-05-22 19:40:48 tarihinde görüntülenmiş.