Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 19

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 19

Doğaya Uyumlu Yaşamak, Sınırlı Kaynaklar Doğadaki Tehlikeler Doğal Kaynakların Kullanımı

1. Aşağıdakilerden hangisi, meteorolojik kökenli afetlerden biri değildir?

A) Kasırga

B) Volkanizma

C) Heyelan

D) Ekstrem sıcaklık

E) Sel

2. Bir ülkede aşağıdaki uygulamalardan hangisi, ekolojik dengeyi bozmaz?

A) Meralarda aşırı otlatma yapılması

B) Ağaçlandırma faaliyetlerinin artırılması

C) Fabrika atıklarının arıtılmadan su kaynaklarına bırakılması

D) Akarsulardan sulama amaçlı su kullanımının çok fazla artması

E) Yeni kurulacak fabrikalar için doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

3. Bir doğal kaynağın sürdürülebilir olmasının temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yenilenebilir olması

B) Yer altı kaynağı olması

C) Enerji elde edilebilmesi

D) İklime bağımlılığının az olması

E) Oluşum süresinin uzun olması

4. Türkiye'de 58 adet tabiat anıtı, 33 adet millî park ilan edilmiş alan, 16 adet tabiat parkı ve 35 adet tabiat koruma alanı bulunmaktadır. 1983 yılında yürürlüğe giren ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile millî parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat parkları ve tabiat anıtları olmak üzere dört koruma tanımı oluşturulmuştur.

Türkiye'de, yukarıda belirtilen çalışmaların yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turizm faaliyetlerini geliştirmek

B) Doğayı ve doğal kaynakları korumak

C) Doğal afetlerin olası zararlarını azaltmak

D) Doğal kaynakların ekonomiye katkısını artırmak

E) Nüfusun doğal kaynaklardan yararlanmasını sınırlandırmak

5. Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizdeki sulak alanlarla ilgili çevre koruma projesi uygulanan alanlardan biridir?

A) Teke Yöresi

B) Hakkâri Yöresi

C) Menteşe Yöresi

D) Uluabat Gölü çevresi

E) Giresun - Ordu kıyıları

6. 1971 yılında İran'ın Ramsar kentinde birçok ülkenin katılımıyla kabul edilen ve Türkiye'nin 1993 yılında imzaladığı "Ramsar Sözleşmesi" aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik bir çalışmadır?

A) Nükleer atıkların güvenli depolanmasını

B) Sanayi faaliyetlerinde doğal ürün kullanımının artırılmasını

C) Tarımda gelişmiş teknolojiler kullanarak üretimin artırılmasını

D) Enerji kullanımında fosil yakıtların kullanımının azaltılmasını

E) Sulak alanların korunması, geliştirilmesi ve akılcı kullanımını

7. Çevrenin bozulmasında ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) iklim değişmelerinin

B) Yeni türlerin keşfedilmesinin

C) Yaban hayatının zenginleşmesinin

D) İnsanların doğal dengeyi bozmalarının

E) Volkanizma ve deprem gibi doğa olaylarının

8. Belli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin tesbit edilmesi sürecine ne ad verilir?

A) Çevre Koruma Programı

B) Ekolojik Koruma Uygulaması

C) Çevresel Etki Değerlendirmesi

D) Çevre Değişim ve Gelişim Projesi

E) Ekonomik ve Sosyal Gelişim incelemesi

9. Uluabat Gölü Projesi, gölden çeşitli şekillerde yararlanan insanların katılımıyla gölü korumak için oluşturulmuş bir projedir.

Aşağıdakilerden hangisi, projenin uygulama amaçlarından biri değildir?

A) Göldeki kirliliğin önlenmesi

B) Göldeki ulaşım olanaklarının geliştirilmesi

C) Göldeki yaban hayatının zenginleştirilmesi

D) Göldeki balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması

E) Gölün doğal kaynaklarının akılcı kullanımının sağlanması

10. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya'daki su kıtlığının temel nedenlerinden biridir?

A) Yanlış ve aşırı kullanım

B) Ulaşım olanaklarının artması

C) Beslenme olanaklarının artması

D) Tarımda intansif metotlar uygulanması

E) Buzulların erimesiyle deniz seviyelerinin yükselmesi

11. Volkanizmaya bağlı olarak oluşan doğal afetler, aşağıdaki kıtaların hangisinde daha fazla görülür?

A) Afrika

B) Amerika

C) Asya

D) Avrupa

E) Okyanusya

12. Toplumu çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, topluma olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Çevre eğitiminin yaygınlaştırılması

B) Uzun vadeli kalkınma planlarının hazırlanması

C) Çevre konusunda yasal düzenlemelerin yapılması

D) Sanayi yatırımlarının ülke bütçesindeki payının azaltılması

E) Çevre ile ilgili çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi

13. Aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisi, sürdürülebilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Güneş enerjisi

B) Madenler

C) Petrol

D) Doğal gaz

E) Taş kömürü

14. Uluabat Gölü Projesi ile Mustafakemalpaşa Çayı kaynaklı kirliliğin azaltılması yönünde önemli adımlar atılmıştır. İlgili kurum ve kuruluşlarca denetim ve proje geliştirme çalışmaları hız kazanmıştır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çalışmaların sonucunda meydana gelen değişikliklerden biridir?

A) Göldeki balık miktarının artması

B) Göl havzasındaki kuş türü sayısının azalması

C) Göl çevresindeki yerleşim alanlarının genişlemesi

D) Göle dökülen akarsuların akım miktarının artması

E) Göl çevresinden geçen enerji nakil hatlarının kaldırılması

15. Aşağıdaki yerlerden hangisinin, deprem olasılığı fazla olan bölgeler arasında bulunduğu kesin olarak söylenebilir?

A) Fay hatlarının

B) Karstik alanların

C) Delta ovalarının

D) Yüksek dağların

E) Ormanlık alanların

16. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki millî park alanlarından biri değildir?

A) Yozgat Çamlığı

B) Spil Dağı(Manisa)

C) Çamaltı Tuzlası(İzmir)

D) Kuş Cenneti (Balıkesir)

E) Köprülü Kanyon (Antalya)

17. Aşağıdakilerden hangisi, planlanan bir ekonomik faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yöneliktir?

A) Çevre koruma projelerinin uygulanması

B) Beş yıllık kalkınma planlarının hazırlanması

C) Çevresel etki değerlendirme raporunun hazırlanması

D) Doğal ve beşerî sistemler arasındaki etkileşimin araştırılması

E) Ekonomik faaliyetlerde teknoloji kullanımının üretime etkisinin incelenmesi

18. Aşağıdakilerden hangisi, doğal kaynaklı riskler arasında gösterilemez?

A) Kuraklık

B) Volkanizma

C) Heyelan

D) Deprem

E) Nükleer patlama

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 19

TEST-19 1-B 2-B 3-A 4-B 5-D 6-E 7-D 8-D 9-B 10-A 11-C 12-A 13-A 14-A 15-A 16-C 17-C 18-E


tag Doğaya Uyumlu Yaşamak Sınırlı Kaynaklar Doğadaki Tehlikeler Doğal Kaynakların Kullanımı 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 3021 kez ve en son 2018-05-25 05:52:35 tarihinde görüntülenmiş.