Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 18

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 18

Doğanın İşleyişi Çevre Koruma Uygulamaları Doğal Afetleri Önceden Öğrenmek

1. Doğa, canlı cansız varlıklarıyla bütünlük taşır ve doğada her şey birbirine bağlıdır. Bu durum, canlılar arasındaki beslenme ilişkilerini ve birbirlerine bağımlılıklarını vurgulamaktadır.

Buna göre, doğadaki bütünlük bilim adamları tarafından aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Besin zinciri

B) Doğal uyum

C) Biyolojik ortam

D) Türlerin gelişimi

E) Genetik farklılaşma

2. Günümüzde biyolojik çeşitliliğin azalmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nüfus yoğunluğunun artması

B) Yerleşim alanlarının genişlemesi

C) Bilimsel araştırmaların hızlanması

D) Gen teknolojisiyle ilgili gelişmelerin artması

E) Türlerin ticari değerinin olması nedeniyle tüketimlerinin aşırı derecede artması

3. Tsunami erken uyarı sisteminin kurulması, aşağıdaki yerlerden hangisi için daha çok önem taşımaktadır?

A) Göl kıyısındaki tarım alanlarında

B) Kaplıcaların yaygın olduğu yörelerde

C) Karaların iç kısımlarındaki çöl alanlarında

D) Dağlık bölgelerdeki kayak merkezlerinde

E) Okyanus kıyısındaki yerleşim merkezlerinde

4. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, bir bölgedeki hava kirliliğinin azaltılmasına fazla katkı sağlamaz?

A) Toplu taşımanın yaygınlaştırılması

B) Fabrikaların bacalarına filtre takılması

C) Fosil yakıtların kullanımının azaltılması

D) Bahçeli konut tipinin yaygınlaştırılması

E) Alternatif enerji kaynakların kullanımının artırılması

5. Aşağıdakilerden hangisi, aşırı kullanım sonucunda nesilleri tükenme tehlikesi bulunan bitkilere örnek olarak verilebilir?

A) Adaçayı ve kekik gibi otsu bitkiler

B) Lale ve salep gibi soğanlı bitkiler

C) Ardıç ve sedir gibi iğne yapraklı ağaçlar

D) Mersin ve erguvan gibi çalı türü bitkiler

E) Böğürtlen ve kuşburnu gibi orman altı bitkileri

6. Son yıllarda bazı hayvan nesillerinin tükenmesinde ve bazılarının da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Hava kirliliğinin artış göstermesi

B) Doğal ürün kullanımının azalması

C) Nüfus dağılışının düzensiz olması

D) Bilinçsiz ve aşırı avlanma yapılması

E) Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi, doğadaki beslenme halkalarını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Nüfus artışı

B) Sanayileşme

C) Çevre sorunları

D) Doğal ortamın korunması

E) Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi

8. - Kayaçların fiziksel özelliklerinde görülen değişiklikler

- Yer altı sularında radon miktarındaki artış

- Su seviyesi ve sıcaklığında görülen değişiklikler

Yukarıdaki durumların gözlenmesiyle elde edilen veriler, aşağıdaki erken uyarı sistemlerinden hangisi için kullanılabilir?

A) Deprem

B) Heyelan

C) Tsunami

D) Meteorolojik olaylar

E) Çığ

9. Sistemli doğa koruma bilinci, Dünya genelinde 1960'lı ve 1970'li yıllarda oluşmaya başlamıştır. Bu amaçla çevresel sorunlara yönelik olarak son yıllarda birçok düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, doğa koruma bilincinin oluşmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bitki ve hayvan türlerinin bulunması

B) Teknolojik bilgilere ulaşmanın kolaylaşması

C) İletişim ve haberleşme sistemlerinin gelişmesi

D) İnsanların doğal kaynaklara olan bağımlılığının azalması

E) Doğaya yapılan müdahalelerin insan ve canlı hayatını tehdit eder duruma gelmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi, nesli tükenmekte olduğu için koruma altına alınan hayvanlardan biridir?

A) At

B) Köpek

C) Panda

D) Aslan

E) Zebra

11. Deprem erken uyarı sistemlerine veri sağlayan yerlerden biri de kaplıcalardır. Kaplıcalardaki ısı, gaz ve debi değişmelerinin gözlenmesi, depremin önceden tespit edilmesinde önemli bilgiler vermektedir.

Buna göre, Türkiye'deki kaplıcaların dağılışı göz önüne alındığında, haritada taranarak numaralandırılan yörelerin hangisi, deprem erken uyarı sistemi için istasyon kurmaya elverişli yerlerden biri değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

12. Günümüzde doğal kaynakların azalmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla-djj?

A) Doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanımı

B) Doğal kaynakların belli alanlarda toplanması

C) Yenilenebilir doğal kaynakların kullanımının artması

D) Doğal kaynakların kullanımının çevreye olumsuz etkilerinin artması

E) Doğal kaynakların kullanımında verimliliği artıran metotların geliştirilmesi

13. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımından meydana gelen ekolojik sorunlar daha fazladır.

Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal kaynak kullanımından kaynaklanan ekolojik sorunlar daha fazladır?

A) Kanada

B) Japonya

C) Nijerya

D) Avustralya

E) İngiltere

14. Bilim adamları bazı verilere bakarak, yakın gelecekte insanların beslenme sorunlarıyla karşılaşabileceklerini ifade etmektedirler.

Bu durumun ortaya çıkmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artması

B) Sanayi üretiminde teknoloji kullanımının artması

C) Yaşlı nüfus oranının genç nüfus oranından fazla olması

D) Doğal kaynaklardaki üretim artışının nüfus artış hızından az olması

E) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasına bağlı olarak ortalama yaşam süresinin uzaması

15. Aşağıdakilerden hangisi, deprem ve tsunami gibi doğal afetlerde can ve mal kayıplarının azaltılması için alınması gereken önlemlerden biridir?

A) Erken uyarı sistemlerinin kurulması

B) Eğimli yamaçlarda taraça yapılması

C) Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması

D) Yerleşim alanlarının alüvyal dolgulu alanlara kaydırılması

E) Kıyıdaki yerleşim alanlarındaki binalarda kat sayısının artırılması

16. Aşağıdakilerden hangisi, su kaynaklarının kirlenmesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A) Zirai ilaçların yer altı sularına karışması

B) Denizlerde meydana gelen tanker kazaları

C) Şehir kanalizasyonlarının akarsulara bırakılması

D) Akarsular üzerinde sulama amaçlı baraj yapımının artması

E) Endüstriyel atıkların arıtılmadan deniz ve okyanuslara bırakılması

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 18

TEST-18 1-A 2-E 3-E 4-D 5-B 6-D 7-D 8-A 9-E 10-C 11-C 12-A 13-C 14-D 15-A 16-D


tag Doğanın İşleyişi Çevre Koruma Uygulamaları Doğal Afetleri Önceden Öğrenmek 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 5839 kez ve en son 2018-05-22 23:56:53 tarihinde görüntülenmiş.