Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 12

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 12

Türkiye'de Ekonomik Kalkınma Projeleri

1. Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin kapsamında olan illerden biri değildir?

A) Diyarbakır

B) Şanlıurfa

C) Adıyaman

D) Hakkâri

E) Mardin

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de hâlen uygulanmakta olan kalkınma projelerinden biridir?

A) Doğu Anadolu Projesi

B) Güneydoğu Anadolu Projesi

C) Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi

D) Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi

E) Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişim Projesi

3. Aşağıdakilerden hangisi, GAP ile hayata geçen hidroelektrik santrallerinden biri değildir?

A) Atatürk

B) Karkamış

C) Hirfanlı

D) Kralkızı

E) Birecik

4. Aşağıda, projesi tamamlanan bölgesel gelişme planlarının uygulama alanları gösterilmiştir.

Buna göre, uygulama alanları numaralandırılarak gösterilen bölgesel projelerin adları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

(Projelerin adları kısaltılarak verilmiştir.)

I II III

A) GAP ZBKP DOKAP

B) DOKAP GAP ZBKP

C) ZBKP DOKAP GAP

D) DOKAP ZBKP GAP

E) ZBKP GAP DOKAP

5. GAP tamamlandığında sanayi ürünlerinin ekim alanı genişleyecektir.

Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırsal nüfusun artması

B) Nüfus yoğunluğunun artması

C) Sulama olanaklarının artması

D) Makine kullanımının yaygınlaşması

E) Bölgede yeni fabrikaların kurulması

6. Aşağıdakilerden hangisi, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin amaçlarından biri değildir?

A) İstihdamı artırmak

B) Gelir düzeyini yükseltmek

C) Hayat standardını yükseltmek

D) Kırsal alanlardaki verimliliği artırmak

E) Tarım alanlarında geleneksel üretim metotlarını yaygınlaştırmak

7. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'deki kalkınma projelerinin uygulanmasındaki en büyük zorluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal afetler

B) İş gücü yetersizliği

C) Finansman yetersizliği

D) Ulaşım olanaklarının azlığı

E) Toprak koşullarının elverişsizliği

8. Doğu Karadeniz Projesi'nin uygulanacağı yörelerde;

I. yer şekillerinin engebeli olması,

II. ulaşımın gelişmemesi,

III. doğal bitki örtüsünün orman olması,

IV. okuryazar oranını yüksek olması

gibi özelliklerden hangilerinin, ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi daha fazladır?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

9. Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi'nin uygulanacağı bölgede, aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha çok gelişmiştir?

A) Demir - çelik

B) Yünlü dokuma

C) Petro kimya

D) Otomotiv

E) Cam ve seramik

10. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında 22 baraj, 19 hidroelektrik santralin inşası ve 1,7 milyon hektar alanın sulu tarıma kavuşturulması planlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Projesi'nde aşağıdakilerden hangilerinin ön planda olduğu söylenebilir?

A) Eğitim - sağlık

B) Ulaşım - Ticaret

C) Sulama - madencilik

D) Enerji üretimi - sulama

E) Madencilik - enerji üretimi

11. Aşağıdaki illerin hangisinde ekonomik faaliyetlerin yeterince gelişmemesi, yer şekillerinin engebeli olmasına bağlanamaz?

A) Giresun

B) Hakkâri

C) Artvin

D) Gümüşhane

E) Şanlıurfa

12. Türkiye'de bölgesel kalkınma projelerinde, kaynakların öncelikle bölgenin avantajlara sahip olduğu sektör ve mekânlar için kullanılması planlanmaktadır.

Buna göre, Doğu Anadolu Projesi'nde kaynakların öncelikle aşağıdaki alanlardan hangileri için kullanılması daha uygun olur?

A) Tarım ve hayvancılık

B) Turizm

C) Ormancılık

D) Sanayi

E) Ulaşım

13. Ülkemizde bazı bölgelerde uygulanan kalkınma projelerinin başarıyla uygulanması, bu bölgelerde aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

A) İşsizliğin azalmasına

B) Tarımda verimin artmasına

C) Sanayi üretiminin artmasına

D) Ulaşım olanaklarının artmasına

E) Bölge dışına göçlerin artmasına

14. Aşağıdakilerden hangisi, Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi'nin amaçlarından biri değildir?

A) Planlı kentsel gelişimi sağlamak

B) İnşaat ve ulaştırma hizmetlerini geliştirmek

C) Tarım ve sanayinin entegrasyonunu sağlamak

D) Hayvan soylarını ıslah ederek hayvancılığı geliştirmek

E) Yeşilırmak Havzası'ndaki kırsal nüfus oranını azaltmak

15. Türkiye'de, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip yerler için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmakta ve uygulanmaktadır?

A) Yüzey şekilleri sade olan

B) Nüfus yoğunluğu fazla olan

C) Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu

D) Yer altı kaynakları yönüyle zengin olan

E) Ekonomik açıdan yeterince gelişmemiş

16. Aşağıdaki illerin hangisinde dağınık yerleşmenin yaygın olması, çeşitli hizmetlerin kırsal kesime ulaştırılmasını zorlaştırmaktadır?

A) Şanlıurfa

B) Amasya

C) Rize

D) Gaziantep

E) Malatya

17. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Karadeniz Projesi(DOKAP)'nin kapsadığı illerdeki önemli sorunlardan biridir?

A) Sulamanın yetersiz olması

B) İş gücü ihtiyacının karşılanamaması

C) Yer altı kaynaklarının yetersiz olması

D) Ekonominin farklı sektörlerden oluşması

E) İşsizliğe bağlı olarak bölge dışına yapılan göçlerin fazla olması

18. Aşağıdakilerden hangisi, Doğu Anadolu Projesi(DAP)'nin uygulanacağı bölgenin genel özelliklerinden biri değildir?

A) Ulaşım olanaklarının yetersiz olması

B) Tarım faaliyetlerinin yeterince gelişmemesi

C) Hayvancılıktan elde edilen verimin düşük olması

D) Kişi başına düşen millî gelirin ülke ortalamasının altında olması

E) Gelişmişlik düzeyi ile büyüme hızının Türkiye ortalamasının üzerinde olması

Başarılar dileriz. "dersimiz.com"

CEVAP ANAHTARI - 12

TEST-12 1-D 2-B 3-C 4-C 5-C 6-E 7-C 8-A 9-A 10-D 11-E 12-A 13-E 14-E 15-E 16-C 17-E 18-E


tag Türkiye'de Ekonomik Kalkınma Projeleri 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 5101 kez ve en son 2018-05-23 06:24:06 tarihinde görüntülenmiş.