Güncel Eğitim Sitesi

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 4

12.Sınıf Coğrafya dersi test soruları ve cevapları - 4

Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi, Teknolojik Gelişimin Geleceğin Dünyasına Etkisi

1. Aşağıdakilerden hangisi, hızlı şehirleşmeyi doğuran nedenler arasında gösterilemez?

A) Teknolojinin gelişmesi

B) Küresel ısınmanın artış göstermesi

C) Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi

D) Doğal kaynakların keşfi ve işletilmesi

E) Nüfus artışı ve ihtiyaçlara artan taleplerin olması

2. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin insana sağladığı yararlar arasında gösterilemez?

A) Yeni iş sahalarının oluşturulması

B) Doğal kaynak tüketimini artırması

C) Mal ve hizmetlerin üretiminin artması

D) İnsanların hayat standartlarını yükseltmesi

E) Mal ve hizmetleri üretmek için gerekli iş miktarını azaltması

3. Aşağıdakilerden hangisi, sanayileşmenin yaşandığı yerlerde göçe bağlı olarak meydana gelen sonuçlar arasında gösterilemez?

A) Konut sıkıntısının yaşanması

B) Toprak kirlenmesinin artması

C) Şehirleşmenin hız kazanması

D) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

E) Sanayi tesislerinin şehir içerisinde kalması

4. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojik gelişme ve buluşların insan yaşamını olumlu yönde değiştirmesine örnek olarak gösterilemez?

A) Otomobilin insanın ulaşımdaki hızını önemli ölçüde artırması

B) Tarımsal alanlarda kullanılan kimyevi gübrelerin tarımsal üretimi artırması

C) Makine kullanımının artmasıyla birlikte tarımsal alanda işsizliğin artış göstermesi

D) Traktör ve pulluğun üretimde kullanılmasıyla birlikte ekili ve dikili alanların artması

E) Bilgisayar ve iletişim teknolojisinin gelişimi ile insanın iş yapabilme yeteneklerinin büyük ölçüde artması

5. Teknoloji; başta ekonomi olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanları etkileyip belirlemektedir. Bu etkiler, yalnızca belirli sınırlar içinde kalmayıp uluslararası boyutlarda yaşanmaktadır.

Buna göre, günümüzde uluslar güçlerini aşağıdakilerden hangisine yönelik organize etmişlerdir?

A) Teknolojik üstünlük kurmaya

B) Askeri alanda yatırımlar yapmaya

C) Doğal kaynakların çıkarımının artırılmasına

D) Temel tüketim maddelerinin üretiminin yaygınlaştırılmasına

E) Birbirleriyle olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine

6. I. Sanayileşmenin arttığı yerlerde şehirleşme

ve göçlerin artması

II. Şehirlerde ekonomik ve sosyal sorunların artış göstermesi

III. Şehirlerdeki doğum oranının kırsal kesimlere göre daha az olması

IV. Şehirlerde ekonomik faaliyetlerin daha çeşitli olması

Yukarıdakilerden hangileri sanayileşme, şehirleşme, göç faktörlerinin birbirleri ile sürekli etkileşim ve ilişki içinde olduğunu gösterir?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

7. Göç olgusu, sosyal bir hareket olmasına karşın, ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın her yönünü etkileyen bir değişimdir.

Aşağıdakilerden hangisi, göç edenler açısından göç edilen yerlerde neden olunan sonuçlar arasında gösterilemez?

A) Kentlerde işsizliğin artması

B) Çok katlı binaların sayısının artması

C) Asayiş sorunlarının büyük ölçüde artış göstermesi

D) Kentlerin ulaşım, eğitim ve sağlık sorunlarını artırması

E) Şehrin yerleşim, konut ve çevre sorunlarına yol açması

8. Küreselleşme olgusunu meydana getiren faktörler arasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?

A) Teknolojinin gelişmesi

B) Küresel ısınmanın artması

C) Ekonomik büyümenin artması

D) Soğuk savaş döneminin sona ermesi

E) Pazar isteği ve gidilecek yerlerde ucuz insan gücünün bulunması

9. Zonguldak ve çevresi 19. yüzyılda küçük bir yerleşim bölgesi iken, taş kömürünün işletmeye açılması ve demir çelik fabrikalarının kurulmasıyla birlikte değişimler geçirmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu değişimler arasında gösterilemez?

A) Zonguldak ve çevresinde nüfusun artması

B) İş olanaklarının artması ve çevreden göç alması

C) Şehirleşmenin hız kazanması ve şehir sayılarının artması

D) Sosyal, ekonomik ve kültürel değişimin meydana gelmesi

E) Ormancılık faaliyetlerinin ve orman köylerinin , sayısının artması

10. - Arsa ve arazi değerlerinin artması

- Verimli tarım alanlarının ve orman arazilerinin hızla yerleşime açılması

- Sanayi tesisleri ile konutların iç içe girmesi

- Sanayi bölgelerinin çevrelerinde gecekondu semtlerinin artış göstermesi

Büyük şehirlerde görülen yukarıdaki sorunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim koşullarının elverişsizliği

B) Alt yapı hizmetlerinin yetersizliği

C) Doğal kaynakların aşırı kullanımı

D) Kentlere doğru olan yoğun göçler

E) Kentlerde kişi başına düşen gelirin azlığı

11. Çevresinden yoğun göç alan bir yöre hakkında;

I. Geri kalmıştır.

II. İş olanakları fazladır.

III. Orman alanları fazladır.

IV. Sanayi faaliyetleri gelişmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

12. Aşağıdakilerden hangisi, şehirleşmenin ortaya çıkardığı sorunlardan biridir?

A) Turizmin gelişmesi

B) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması

C) Doğal kaynakların kullanımının artması

D) Tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacın azalması

E) Yağışların yıl içinde dağılımının düzensiz olması

13. Aşağıdaki tabloda, 1950 - 1990 yılları arasında kıtalara göre yıllık millî gelir ile 2015 yılındaki tahmini yıllık millî gelir dolar olarak verilmiştir.

Yıllar

Afrika

Asya

Avrupa

Güney Amerika

Kuzey Amerika

1950

102

468

1719

184

1722

1990

412

4571

8413

1145

6031

2015

1009

12562

15063

2431

13075

Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) 1950 yılında, yıllık millî gelirin en fazla olduğu kıta Kuzey Amerika'dır.

B) Afrika, verilen yılların tamamında yıllık millî geliri en az olan kıtadır.

C) Güney Amerika, kişi başına yıllık toplam gelirin en yüksek olduğu kıtadır.

D) 1950 - 1990 yılları arasında yıllık millî gelirde en yüksek artışın olduğu kıta Asya'dır.

E) 2015 yılında, tahmini yıllık millî gelirin en fazla Asya Kıtası'nda olması beklenmektedir.

14. Aşağıdakilerden hangisi, iş adamlarının gelecekte ülke dışına daha fazla yatırım yapmasına yardımcı olmaz?

A) Ticaretin serbestleşmesi

B) İletişim maliyetlerinin düşmesi

C) Sermayenin uluslararası alanda hareketliliğinin artması

D) Ulaşımın çeşitlenmesi ve ulaşım masraflarının azalması

E) Dünya tarım üretiminin önümüzdeki yıllarda hızlı bir artış sürdürmesi

15. Aşağıdakilerden hangisi, geleceğin ekonomik unsurlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) Hizmet sektörü ağırlıklı olması

B) Yenilik, icat ve bilgiye açık olması

C) Mesleki diplomaya yönelik olması

D) Global(küresel) özellik göstermesi

E) Bilgi ve tecrübeye açık, çok yönlü olması

Başarılar dileriz. "dosyabak.com"

CEVAP ANAHTARI - 4

TEST-04 1-B 2-B 3-B 4-C 5-A 6-A 7-B 8-A 9-E 10-D 11-D 12-B 13-C 14-E 15-C


tag Şehirleşme Sanayi ve Göç İlişkisi Teknolojik Gelişimin Geleceğin Dünyasına Etkisi 12.sınıf coğrafya dersi coğrafya soruları soru bankası lise soruları lise soru bankası ortaöğretim soru bankası sorular ve cevapları cevaplı test soruları cevaplı soru bankası

2012-02-11 tarihinde Dosyabak.com tarafından Lise-4 Coğrafya SoruBankası kategorisine eklenen bu içerik toplam 2736 kez ve en son 2018-05-22 18:37:46 tarihinde görüntülenmiş.